Nowa ustawa PZP w branży medycznej. Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

O szkoleniu

Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

To proste! Przyjdź na 2 dniowy praktyczny kurs, a dowiesz się jakich błędów nie popełniać, co się zmieniło oraz jak profesjonalnie przejść przez nowe przepisy Prawa zamówień publicznych.Trener w drugiej części szkolenia poruszy temat procedury postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne oraz przedstawi ważne zmiany w umowach zawartych na podstawie nowego Prawa zamówienia publicznego.

Ważne: Każdy z uczestników dostanie najnowszą książkę Prawo zamówień publicznych!
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie skierowane w 100% dla uczestników rynku zamówień publicznych z branży medycznej.

Program szkolenia

WYBRANE ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

Nowe rodzaje ogłoszeń i obowiązki informacyjne:

 1. ogłoszenie o wyniku postępowania; 
 2. ogłoszenie o wykonaniu umowy – źródło informacji zastępujące dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, jak sporządzić i jak wykorzystać w postępowaniach realizowanych w placówkach służby zdrowia? 
 3. informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach;
 4. raport z zrealizowanej umowy – czy jest dostępny wykonawcom i czy pozwala uzyskać informacje o szczegółach realizacji umowy przez konkurentów z postępowania (np. o rzeczywistej ilości przeprowadzonych przeglądów aparatury medycznej, zastosowanych materiałach eksploatacyjnych, czy zakresie dostarczonego asortymentu);
 5. analiza potrzeb i wymagań – kiedy sporządzać i co uwzględnić w postępowaniach na dostawę leków.

Nowe zasady ustalenia wartości zamówienia 

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw – czy zmiany dotyczące ustalania wartości zamówienia mają wpływ na postępowania dotyczące dostawy leków?;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług – czy wszystkie przeglądy techniczne aparatury medycznej należy traktować jako jedno zamówienie;
 3. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 5. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym:

Opis przedmiotu zamówienia na dostawy:

 • Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;
 • Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję.

Kryteria oceny ofert

 • Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert – czy przy zakupie lekarstw lub aparatury medycznej zamawiający może stosować wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 • Wymagania i ograniczenia przy stosowaniu kryteriów oceny ofert.

Termin związania ofertą:

 • Możliwości wyznaczania dłuższych terminów;
 • Zakaz określania terminu związana ofertą w dniach;
 • Brak możliwości przedłużania terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę;
 • Wybór oferty po upływie terminie związania ofertą – zasady regulujące taką możliwość.

Wadium:

 • Nowe formy wniesienia wadium;
 • Maksymalna wysokość zależna od procedury;
 • Doprecyzowanie sposobu zwrotu wadium złożonego w formie dokumentu wadialnego;
 • Inne przypadki zwrotu wadium.
 1. Zmiany przy podawaniu terminu wykonania zamówienia – czy zamawiający będzie mógł wskazać termin dostarczenia i zamontowania aparatury w szpitalu datą kalendarzową?

 

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

Środki dowodowe:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wyłącznie wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną – kto musi przedmiotowe dokumenty podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania oraz możliwość ich uzupełnienia w ograniczonym zakresie i pod dodatkowymi warunkami;

Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.

 1. Zmiany w zakresie składania oświadczeń wstępnych przez podmioty trzecie;
 2. Jakie dokumenty i oświadczenia musi zawierać oferta, a jakie należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
 3. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

Badanie ofert:

 1. nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, niezgodności z warunkami zamówienia);
 2. zmiany w procedurze wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 3. poprawienie omyłek w ofercie wykonawcy – dopuszczalny zakres korekty i zmiana reguł dotyczących odpowiedzi zwrotnej udzielanej przez wykonawców.

Procedura odwrócona:

 1. zasady postępowania według jej reguł;
 2. przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;
 3. czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?

Unieważnienie postępowania.

 1. Zmiany w zakresie procedury wyjaśnień treści SWZ – kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem wykonawca może domagać się zmiany parametrów opisanej aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji? 

Wizja lokalna

 1. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 2. Czy obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej może zastąpić poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia i zmusić wykonawcę do oferowania aparatury od wyłącznie dotychczasowych producentów?
 3. Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?
 4. W oparciu o jakie źródło badać przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty?

Procedura otwarcia ofert:

 1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;
 2. Możliwość otwarcia ofert również następnego dnia po ich złożeniu;
 3. Moment udostępnienia informacji o budżecie zamawiającego oraz zakres informacji dotyczących otwarcia ofert bez udziału wykonawców zamieszczanych na stronie internetowej – czy zamawiający zobligowany jest podać informacje jakie produkty lecznicze czy wyroby medyczne oferują poszczególni wykonawcy?
 4. Od kiedy dostępne są dokumenty zamówienia i na jakich zasadach;

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE  

 1. Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 2. Tryb podstawowy w tym:
 3. Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
 4. Zakres dopuszczalnych negocjacji – co można zmienić w swojej ofercie (czy dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego urządzenia medycznego lub produktu leczniczego innym?)
 5. Postać negocjacji;
 6. Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?

 

ZMIANY W UMOWACH ZAWARTYCH NA PODSTAWIE NOWEGO PZP

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:

 1. wprowadzenie klauzul abuzywnych;
 2. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów – czy jest to konieczne w postępowaniach na dostawy środków medycznych;
 3. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. Czy w transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będącym podmiotem leczniczym, ustalony w umowie termin zapłaty może być dłuższy niż 60 dni?

Zmiany przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 1. termin wniesienia zabezpieczenia;
 2. wysokość,
 3. dopuszczalne formy;
 4. przypadki nakazujące jego zwrot;
 5. czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy aneksem do umowy (np. poprzez zwiększenie ilości zamawianych szczepionek) uzasadnia domaganie się uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!