Nowe obowiązki kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych – praktyczne ćwiczenia

O szkoleniu

Zmieniające się przepisy prawa nałożyły na wójta/burmistrza/prezydenta nowe obowiązki w zakresie przeprowadzania kontroli dotyczących odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Za nieprzeprowadzanie kontroli grożą kary. Natomiast niewłaściwie przeprowadzona kontrola nie pozwoli na wykorzystanie jej wyników w dalszym postępowaniu.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić kontrolę a udział w zaplanowanych ćwiczeniach pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy oraz wykorzystanie jej w trakcie wykonywanej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta – uczestnicy przedstawiają sytuacje w swojej gminie i problemy z pozyskaniem danych dotyczących:
  • liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,
  • liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczby osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
  • liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;,
  • liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina,
  • częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3,
  • ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe,
  • ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
  • stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji,
  • liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
   
 2. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
   
 3. Nowy obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta prowadzenia kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych – nowa częstotliwość kontroli
   
 4. Zakres uprawnień kontrolnych Organu
   
 5. Plan kontroli
   
 6. Prowadzenia kontroli krok po kroku – ćwiczenia praktyczne z udziałem uczestników szkolenia:
  • przygotowanie do kontroli,
  • legitymacja służbowa,
  • uprawnienia kontrolerów, prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy,
  • otrzymanie zawiadomienia o kontroli (kiedy takiego zawiadomienia nie trzeba),
  • upoważnienie kontrolowanego do udzielania wyjaśnień,
  • kontrola w siedzibie organu kontrolującego – zgody kontrolowanego – ćwiczenia w przeprowadzaniu kontroli,
  • kontrola w siedzibie podmiotu:
  – przygotowanie dokumentacji,
  – oględziny lub inne dowody – warsztaty, (RODO),
  – wyjaśnienia do protokołu,
  – sporządzanie protokołu, załączniki do protokołu,
  – podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
  – działania pokontrolne.
   
 7. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości
   
 8. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał
   
 9. Wejście w życie nowych przepisów
   
 10. Przeprowadzanie kontroli u właścicieli nieruchomości:
  • jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych,
  • obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta,
  • kto przeprowadza kontrolę, czy tylko pracownik merytoryczny,
  • jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli,
  • czy należy opracować plan kontroli,
  • zarządzenie w sprawie kontroli,
  • z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości,
  • kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • czy kontrole przeprowadza jeden pracownik,
  • udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
  • uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów,
  • przesłuchiwanie osób,
  • kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli,
  • czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli,
  • udział policji w czynnościach kontrolnych,
  • mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć,
  • porównanie danych w stacji zlewnej,
  • kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli.
   
 11. Upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę:
  • obowiązek okazania legitymacji służbowej,
  • czy należy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli,
  • czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości,
  • czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta,
  • czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości.
   
 12. Treść protokołu z przeprowadzonej kontroli:
  • doręczanie protokołu z kontroli,
  • wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym.
   
 13. Odpowiedzialność finansowa gminy za brak kontroli – kary pieniężne
   
 14. Obowiązek przyłączenia do kanalizacji – procedura nakazowa
   
 15. Komentarze/interpretacje/wyroki sądów

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych, m.in. jako kierownik działu kontroli w Wodach Polskich. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower)

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!