Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-obowiazki-organow-administracji-publicznej-w-sprawach-dotyczacych-dzikich-zwierzat-zwalczanie-asf-75699-id25

Informacje o szkoleniu

 • Nowe obowiązki organów administracji publicznej w sprawach dotyczących dzikich zwierząt. Zwalczanie ASF.


  ID szkolenia: 75699
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Rozpoczęcie zajęć: 25 listopada o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 17 godzin akademickich.
  Zakończenie szkolenia: 27 listopada o godz. 11:00.
 • Organizator szkolenia:

  Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
  ul. Mełgiewska 7 - 9
  20-952 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz rozszerzającej się epidemii choroby ASF przepisy związane ze zwierzętami ulegają nieustannej ewolucji. Ostatnie lata przyniosły zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie administrowania gatunkami łownymi. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła w szczególności nowe reguły tworzenia obwodów łowieckich, ich kategoryzacji oraz przekazywania w dzierżawę, które uzupełniono zmianą zasad opracowywania planów łowieckich i nieznanym wcześniej instrumentem polegającym na możliwości samodzielnego ustanawiania przez właścicieli gruntu zakazu polowania, co w istotny sposób wpłynęło na sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej. Powyższe zmiany, które dodatkowo uzupełniono licznymi nowelizacjami aktów prawnych mających na celu walkę z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz innymi zagrożeniami odzwierzęcymi, w istotny sposób modyfikują dotychczasowe prawa i obowiązki organów administracji.

Szkolenie skierowane jest do:

Niniejsze szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji i kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za nadzorowanie gospodarki łowieckiej oraz bezpieczeństwo epizootyczne kraju, w szczególności zaś do urzędowych lekarzy weterynarii oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.

Program szkolenia:

1. Zasady gospodarki łowieckiej w Polsce:
- modele organizacyjne łowiectwa w Polsce i na świecie,
- funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
- zasady tworzenia obwodów łowieckich według ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z 2018 r.,
- najnowsze zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich,
- następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego,
- konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania,
- zasady postępowania w sprawie przydziału obwodu łowieckiego w świetle najnowszego orzecznictwa,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z ASF,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego,
- znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny,
- metodyka postępowania w sprawach odstrzału sanitarnego zwierzyny,
- uprawnienia Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażników łowieckich,
- przestępstwa i wykroczenia łowieckie,
- ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
- zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
- zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego za szkody łowieckie,
- pojęcie szkód łowieckich i jego wyłączenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- procedura postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich w świetle nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 2018 r.,
- metodyka postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 776),
- współdziałanie poszkodowanego jako warunek otrzymania odszkodowania za szkody łowieckie,
- przykłady utraty prawa do odszkodowania za szkody łowieckie w najnowszym orzecznictwie,
- przypadki przejęcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za szkody łowieckie,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- metodyka postępowania przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

3. Zabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt):
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody,
- zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- nowe instrumenty prawne do walki z ASF,
- prawne wymogi bioasekuracji obowiązujące podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik,
- odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem,
- skutki dokonania odstrzału humanitarnego,
- usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt.

4. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990 zł + 23% VAT za osobę
 • 1890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Nowe obowiązki organów administracji publicznej w sprawach dotyczących dzikich zwierząt. Zwalczanie ASF.