Szkolenie

NOWE PODEJŚCIE ROBÓT BUDOWLANYCH Po nowelizacji zamówień publicznych, planowanej nowelizacji prawa budowlanego i w realizacji PPP

O szkoleniu

Cel szkolenia
Poznanie wprowadzonych zmian w Prawie zamówień publicznych, nadchodzących zmian w prawie budowlanym oraz nabycie umiejętności realizacji przedsięwzięć PPP.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień na roboty budowlane.

Program szkolenia

Część I. PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE

Wstęp do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Ogólna charakterystyka szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP i koncesje)
PPP jako specyficzny rodzaj zamówienia publicznego
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jako podstawy prawne współpracy sektora publicznego z inwestorami prywatnymi w Polsce
Kto może realizować projekty PPP?
W przypadku jakich projektów skorzystać można z formuły PPP?
Charakterystyka najważniejszych modeli PPP
Czym różni się partnerstwo publiczno-prywatne od koncesji na roboty budowlane lub usługi?
PPP a inne formy realizowania inwestycji publicznych
Hybrydowe PPP – łączenie formuły partnerstwa z funduszami europejskimi na lata 2014-2020

Procedura wyboru partnera prywatnego i koncesjonariusza

Jak przygotować się do realizacji przedsięwzięć PPP i koncesji? (zespół ds. PPP, analizy przedrealizacyjne, rola doradców i modele współpracy, promocja projektu, planowanie procesu inwestycyjnego)
Czynniki decydujące o wyborze właściwego trybu postępowania z perspektywy partnera prywatnego
Przebieg postępowania o wybór partnera prywatnego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem)
Przebieg postępowania o wybór koncesjonariusza zgodnie z ukrbu
Negocjacje – najważniejszy etap postępowania
Finansowanie projektu jako kluczowy przedmiot negocjacji
Status inwestora prywatnego w postępowaniu selekcyjnym
Jak przygotować się do udziału w procedurze?
Dokumenty niezbędne do udziału w postępowaniu
Jaką strategię negocjacji wybrać?
Ochrona interesów inwestora w postępowaniu selekcyjnym

Umowa PPP i umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ogólna charakterystyka umów PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi
Obligatoryjne i fakultatywne elementy kontraktów partnerskich
Umowy PPP w praktyce – omówienie przykładowych klauzul umownych i najważniejszych postanowień wpływających na bezpieczną i efektywną współpracę stron
Sposoby zabezpieczenia interesów stron w kontraktach PPP
Najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji
Wpływ umów PPP na dług podmiotu publicznego jako jeden z kluczowych czynników dla realizacji projektu

Rynek PPP w Polsce i studium przypadku

Rynek PPP – stan obecny i prognozy
Gdzie szukać informacji o planowanych projektach PPP?
Czy inwestor prywatny może zainicjować projekt PPP?
Przegląd i analiza najciekawszych projektów PPP realizowanych w Polsce – geneza i charakterystyka projektu, ścieżka dojścia, kluczowe postanowienia umowne
Pytania uczestników


Część II. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Roboty budowlane i obiekt budowlany – szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość I jej znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia
Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane
Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane
Warunki społeczne wymagane przy wykonywaniu zamówienia

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
Kosztorys inwestorski jako podstawa ustalenia wartości zamówienia
Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych
Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji w robotach budowlanych
Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy
Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wyjaśnianie treści SIWZ
Zmiany treści SIWZ
Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
opis sposobu oceny spełnienia warunków
wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków
poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków
ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych

Badanie i ocena ofert

Wezwanie do złożenia brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Data wystawienia dokumentu a jego „ważność“ na dzień składania wniosków lub ofert
Okoliczności zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
Wyjaśnianie treści oferty
Wyjaśnianie treści dokumentów
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty
Opis innych niż cena kryteriów oceny ofert
Jak ustalić znaczenie poszczególnych kryteriów mając na uwadze, iż środki publiczne należy wydawać w sposób celowy i oszczędny, uzyskując najlepsze efekty z poniesionych nakładów
Wybór oferty, która uzyskała największą ilość punktów a wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie

Umowa o zamówienie publiczne

Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia
Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych
Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć


Część III. PRAWO BUDOWLANE

Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane i jego miejsce w całości budowlanego procesu inwestycyjnego
Najważniejsze regulacje aktualnej ustawy
Daleko idące zmiany w zasadach zdobywania uprawnień budowlanych, skrócenie praktyki zawodowej, „powrót” techników i mistrzów budowlanych, „instytucja” patrona praktyki zawodowej, nowy akt wykonawczy do ustawy
Co dalej z rzeczoznawstwem budowlanym?
Wniesiony do Sejmu projekt nowelizacji Prawa budowlanego z 26 sierpnia 2014 roku
Założenia generalnej reformy przepisów – projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną
Dyskusja podsumowująca

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban, Jerzy Dylewski, Damian Michalak

Gdzie i kiedy

Zakopane 8 - 10 grudnia 2014
Czarny Potok

Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
+
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!