Nowe regulacje oraz trudne zagadnienia w prawie pracy - wykład z elementami warsztatów

O szkoleniu

Cel szkolenia

Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego
Omówienie aktualnych przepisów prawnych i projektowanych zmian
Poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 2014 r. i od 2015 r.
Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu
Przedstawienie szczegółowych uregulowań prawnych i problemów praktycznych, w tym rozliczanie paliwa od samochodów


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
(22) 300 04 34 lub www.eduexpert.pl
Kto powinien wziąć udział?
Profil uczestnika:

Kadra kierownicza,
Pracownicy działów księgowości, kadr i płac

Program szkolenia

Umowy na okres próbny, na czas określony oraz na zastępstwo - nowe regulacje

Jakie są nowe zasady zawierania umów na okres próbny?
Ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?
Ile umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem?
Jakie jest ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
Czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi umowami?
W jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
Jakie mogą być okoliczności uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony?
Z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie długiej umowy na czas określony?
Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na czas dłuższy niż dopuszczony nowymi przepisami lub w większej liczbie niż dopuszczalna?
Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony zgodnie z nowymi regulacjami?
Czy pracodawca, w związku z nowymi przepisami, ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony?
Jak nowe przepisy wpłynęły na regulację umów zawieranych na zastępstwo?
Ile można podpisać umów na zastępstwo?
Jak długo może trwać umowa na zastępstwo?
Jak prawidłowo należy określić termin trwania umowy na zastępstwo?
Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo po zmianie przepisów?
Jakie są nowe regulacje dotyczące zawierania umów sezonowych?
Ile umów sezonowych można zawrzeć z jednym pracownikiem i jak długo mogą one trwać?
Jakich obowiązków dokumentacyjnych dokonać, żeby nie popełnić wykroczenia w zakresie zawierania umów terminowych?
Jakie są przepisy przejściowe dotyczące umów na czas określony i umów na zastępstwo?
Do których umów terminowych (na okres próbny, na czas określony oraz na zastępstwo) należy stosować nowe przepisy, a do których dotychczasowe?
Jak liczyć długość okresu wypowiedzenia umów trwających przed wejściem nowych przepisów w życie, a obowiązujących po wejściu tych przepisów?
Jakie ograniczenie ilościowe należy stosować do pracownika, który miał zawartą umowę na czas określony przed wejściem nowych przepisów w życie i ma mieć zawartą kolejną umowę po wejściu tych przepisów?
Jak liczyć dopuszczalny czas zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w przypadku dotychczas trwających umów i zawieranych po dniu wejścia nowych przepisów w życie?


Badania lekarskie po zmianie przepisów
Jakich pracowników przyjmowanych do pracy należy kierować na wstępne badania lekarskie?
Jakie okoliczności zwalniają pracodawcę z konieczności skierowania byłego oraz nowego pracownika na wstępne badania lekarskie?
Jak liczyć 30-dniową przerwę w zatrudnieniu, która powoduje, że nie trzeba pracownika kierować na wstępne badania lekarskie?
Czym są takie same warunki pracy, które zwalniają pracodawcę z konieczności skierowania nowego pracownika na wstępne badania lekarskie?
Kto decyduje o tym, czy warunki pracy, na których pracownik ma stwierdzoną zdolność u dotychczasowego pracodawcy są takie same jak u pracodawcy, u którego pracownik podejmuje zatrudnienie?
Kiedy pracodawca zatrudniający nowego pracownika musi skierować go na badania wstępne, mimo, iż pracownik pracował dotychczas na takim samym stanowisku i od zakończenia dotychczasowego zatrudnienia minęło, mniej niż 30 dni?
Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
Kto decyduje o badaniach, jakim powinien zostać poddany pracownik w ramach wstępnych badań lekarskich?
Jak dokumentować zdolność pracownika do pracy na podstawie badań lekarskich, które pracownik przeszedł u dotychczasowego pracodawcy?
Jakich zasad pracodawca powinien przestrzegać kierując pracowników na badania okresowe?
Czy czas okresowych badań lekarskich jest czasem pracy?
Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy - jakie są tego konsekwencje?
Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?
Co jaki czas pracownicy powinni przechodzić okresowe badania lekarskie?
Czy można skierować na badania okresowe pracownika, który ma ważne dotychczasowe badania, ale pracodawca podejrzewa, że ze względu na stan zdrowia, pracownik nie jest zdolny do pracy na zajmowanym stanowisku?
Jak pracodawca powinien postąpić w przypadku, gdy pracownik uchyla się od wykonania badań okresowych?
Kiedy pracownik powinien przejść badania kontrolne?
Czy po okresie zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego, pracownica powinna być skierowana na badania kontrolne?
Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długiej chorobie, jeśli pracownik nie przeszedł badań kontrolnych?
Czy po długiej chorobie, w trakcie której upłynął czas ważności badań okresowych, należy skierować pracownika na badania okresowe czy kontrolne?
W jakim terminie pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi skierowanie na badanie okresowe oraz kontrolne?
Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z opóźnieniem w wykonaniu badań okresowych lub kontrolnych, a kiedy takiego obowiązku nie ma?
Jakie są obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją dotyczącą badań lekarskich - gromadzenie, wydawanie oraz przechowywanie?
Jakie są lub mogą powstać konsekwencje dla pracodawcy i pracownika braku orzeczenia o zdolności do pracy?


Uprawnienia rodzicielskie - nowe regulacje i trudne zagadnienia
Jakie są nowe przepisy w zakresie uprawnień rodzicielskich?
W jakich przypadkach pracownica może skrócić urlop macierzyński, a kiedy jest to niemożliwe?
Kiedy i jaką część urlopu macierzyńskiego może przejąć ojciec dziecka oraz w jakich przypadkach jest to niemożliwe?
Czy pracownica może skrócić urlop macierzyński, jeśli ojciec dziecka jest bezrobotny lub zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach samo zatrudnienia?
Kiedy pracownik ojciec może zamiast pracownicy skorzystać z urlopu macierzyńskiego i jakie w tym zakresie istnieją obowiązki dokumentacyjne- nowe uprawnienia i regulacje?
Co dzieje się z urlopem macierzyńskim w przypadku, gdy pracownica wymaga opieki szpitalnej?
Jakim zasadom podlega urlop macierzyński w sytuacji zgonu pracownicy, a jakim w sytuacji zgonu dziecka?
Jak udzielany jest urlop macierzyński w razie, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej?
Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego i jakie w tym względzie obowiązują ograniczenia?
Jakiej ochronie podlega pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, a także przejętego przez ojca - na nowych zasadach - urlopu macierzyńskiego?
Kiedy dozwolona jest praca podczas urlopu macierzyńskiego?
Na jakich zasadach odbywa się powrót do pracy pracownika z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego oraz ojcowskiego?
Kiedy można wręczyć wypowiedzenie pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego?
Na jakich zasadach można skorzystać z urlopu rodzicielskiego?
Jakie jest wymiar urlopu rodzicielskiego i jak można z niego korzystać - w zależności od sytuacji rodzinnej pracownika?
Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego i w jakim wymiarze?
W jakim terminie pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?
Kiedy podczas urlopu wychowawczego pracownik może wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy lub innego podmiotu?
W jakich przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego?
Na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem powracającym z urlopu wychowawczego?
Kiedy pracownik może skorzystać z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?
Jakie są obowiązki dokumentacyjne w przypadku żądania obniżenia wymiaru czasu pracy?
Przez jaki czas i w jakich sytuacjach pracownik korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy podlega ochronie?


Urlopy wypoczynkowe - trudne zagadnienia
Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze z datą wsteczną?
Jak zaliczać do stażu urlopowego równoległe okresy zatrudnienia?
Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego?
Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
Jaki jest skutek braku wniosku urlopowego pracownika mimo terminu w planie urlopowym?
Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
W jakim czasie pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z urlopu na żądanie?


Czas pracy - trudne zagadnienia
Jak stwierdzić godziny nadliczbowe dobowe w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
Jak stwierdzić godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
Jak ustalić wynagrodzenie oraz dodatek za nadgodziny i kiedy te składniki wypłacić w miesięcznym oraz dłuższym okresie rozliczeniowym?
Kiedy udzielenie czasu wolnego jest dla pracodawcy nieopłacalne - w kontekście wynagrodzenia?
Na jakie pułapki zwrócić uwagę oddając pracownikowi czas wolny od pracy - w kontekście ustalania wynagrodzenia?
W jakim terminie może być udzielony czas wolny za nadgodziny - na pisemny wniosek pracownika lub bez takiego wniosku?
Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie przy oddawaniu pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny?
Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu wynagrodzenia za nadgodziny, za które pracodawca oddaje czas wolny?
Jaki wpływ na rozliczanie czasu pracy ma długi okres rozliczeniowy?
Czym jest dzień wolny z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
Kiedy pracownik może pracować 6 dni w tygodniu?
Jaka rekompensata należy się pracownikowi za wezwanie do pracy w dniu, który miał być dla niego dnie wolnym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
Kiedy za wezwanie do pracy w tzw. 6- tym dniu trzeba udzielić dnia wolnego i na jakich zasadach?
Kiedy nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w tzw. 6-tym dniu stanowi wykroczenie, a kiedy takim wykroczeniem nie jest?
Co należy zrobić, żeby nieoddanie dnia wolnego za pracę w 6-tym dniu nie było poczytane jako wykroczenie?
Na czym polegają problemy z rekompensatą pracy w 6-tym dniu i jak ich unikać?
Jak rozumieć pojęcie niedzieli i święta?
Kiedy może być polecana praca w niedziele i święta?
Jaka rekompensata należy się pracownikowi za zaplanowaną pracę w niedzielę lub święto?
Jaka rekompensata należy się za wezwanie do pracy w niedzielę lub święto - dzień wolny lub dodatek?
Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto i w jakim terminie to zrobić?
Kiedy pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
Jak prawidłowo ustalić dodatek z tytułu pracy w niedzielę lub święto i kiedy można go wypłacić?
Ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę lub święto.Prowadzący: Monika Wacikowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem, właściciel firmy doradczej Justicare, zajmującej się doradztwem w zakresie prawa pracy, w tym również branżowym - dotyczącym m.in. pracowników szkół i przedszkoli, kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników instytucji kultury, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych itd., były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym również czasu pracy w służbie zdrowia.
Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz autorem książek, m. in.: "Czas pracy w podmiotach leczniczych", "Czas pracy. Praktyczne rozwiązywanie problemów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy", "Czas pracy - planowanie, rozliczanie, dokumentacja, przykłady", "Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego".

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Prowadzący: prawnik, doradca podatkowych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum miasta

Bydgoszcz

ul.

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Cena 1
brutto /os
450
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Zapisz się

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!