Szkolenie: NOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE o udzielonych zamówieniach w 2016, PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2017 r. i tworzenie planów postępowań-Zielona Góra

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-roczne-sprawozdanie-o-udzielonych-zamowieniach-w-2016-planowanie-zamowien-publicznych-na-2017-r-i-tworzenie-planow-postepowan-zielona-gora-68191

Informacje o szkoleniu

 • NOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE o udzielonych zamówieniach w 2016, PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2017 r. i tworzenie planów postępowań-Zielona Góra


  ID szkolenia: 68191
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Qubus Hotel
  Ceglana 14 a
  65-211 Zielona Góra
  woj. lubuskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27.01.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami sporządzania nowego wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz omówienie procedur udzielania zamówień na usługi społeczne.

Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka sporządzania planów postępowań, o których mowa w art. 13a Pzp, w odniesieniu do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne zostaną omówione procedury przewidziane w art. 138n ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. procedura otwarta, procedura ograniczona oraz procedura negocjacyjna z wieloma wykonawcami.

Ponadto, w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne zostaną omówione procedury przewidziane w art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. procedury z zachowaniem zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminującego przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamawiających, wykonawców oraz podmiotów wykonujących audyt i kontrolę zamówień publicznych.

Program szkolenia:

Nowe roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2016 r. Plan postępowań, o którym mowa w art. 13a Pzp


1. Wydatki, których nie ujmuje się w rocznym sprawozdaniu.

2. Omówienie zmian w nowym rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wynikających z nowelizacji Pzp, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r

3. Zamawiający obowiązani do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

4. Odpłatny charakter umowy w sprawie zamówienia publicznego a obowiązek wykazania udzielonego zamówienia w rocznym sprawozdaniu.

5. Ujęcie w sprawozdaniu zamówień, w których zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę.

6. Zamówienia udzielane w częściach i zamówienia udzielone na podstawie więcej niż jednej umowy, po przeprowadzeniu postępowania, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.

7. Udzielone zamówienia, w których wynagrodzenie zostało określone w walucie obcej.

8. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami Pzp.

9. Zamawiający i jego jednostki organizacyjne udzielające zamówień publicznych na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 32 ust. 5 Pzp.

10. Powierzenie udzielania zamówień centralnemu zamawiającemu.

11. Wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających oraz przez zamawiających z grup kapitałowych.

12. Umowy ze stawką godzinową zawarte na czas oznaczony lub nieoznaczony.

13. Przyznane dotacje.

14. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.

15. Koszty ponoszone na rzecz pracowników.

16. Umowy zlecenia.

17. Likwidacja jednostki budżetowej.

18. Zamówienia udzielone przez szkołę - gminną jednostkę budżetową.

19. Sporządzanie planu postępowań dla dostaw, usług i robót budowlanych, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Zamówienia na usługi społeczne


20. Do których usług stosuje się przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Omówienie usług wymienionych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.
21. Które przepisy Pzp stosuje się jeżeli zamówienie obejmuje usługi społeczne oraz inne usługi albo usługi i dostawy.

22. Wszczęcie postępowania na usługi społeczne.

Wszczęcie postępowania na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138o Pzp.
Jakie elementy musi zawierć ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro.
Wszczęcie postępowania na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp.
Omówienie okoliczności, w których zamawiający nie wszczyna postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne za pomocą ogłoszenia o zamówieniu.
23. Określenie sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.

Omówienie zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności oraz obowiązkowych elementów postępowania na usługi społeczne.
Stosowanie przepisów Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach na usługi społeczne, z uwzględnieniem aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert.
Stosowanie art. 29 ust. 3a, art. 29 ust. 4 oraz art. 29 ust. 5 w zamówieniach na usługi społeczne.
Ustalanie wartości zamówienia na usługi społeczne.
Określanie warunków udziału w postępowaniu na usługi społeczne.
Kryteria oceny ofert stosowane w zamówieniach na usługi społeczne.
Kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi.
Dokumentowanie postępowania na usługi społeczne.
Wnoszenie odwołań w zamówieniach na usługi społeczne.
Unieważnienie postępowania na usługi społeczne.
24. Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 750 000 euro.

Procedura otwarta - w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Procedura ograniczona - w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Procedura negocjacyjna - wstępna kwalifikacja wykonawców, a następnie prowadzenie negocjacji z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.
25. Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 750 000 euro.

Jak w postępowaniu zapewnić zasady przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminującego przebiegu postępowania.
26. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne.

Uczestnicy szkoleń po zakończonych szkoleniach otrzymają drogą elektroniczną komentarze:
1. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - procedury udzielania i stosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych”

2. „Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2016 r.”

3. Przykładowy plan postępowań, o którym mowa w art. 13a Pzp.

Informacje o prelegentach:

Józef Edmund Nowicki
Ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 15. letnim doświadczeniem. Specjalizuje się we wszystkich rodzajach zamówień publicznych, a w szczególności zamówieniach na roboty budowlane, w tym procedury FIDIC, zamówieniach sektorowych, zamówieniach w ochronie zdrowia, zamówieniach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zamówieniach na usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk. Posiada ponad 13. letnie doświadczenie w kontroli wszystkich rodzajów zamówień publicznych. Członek ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners) międzynarodowej zawodowej organizacji zaangażowanej wprzeciwdziałania i wykrywania oszustw i nadużyć. Specjalizuje się w problematyce nadużyć w procedurach udzielania zamówień publicznych oraz audycie i kontroli zamówień publicznych. Doskonale zorientowany w mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych.
Reprezentuje obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.
Uznany i ceniony autor ponad 400 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach i wydawnictwach:

Kontrola Państwowa - dwumiesięcznik Najwyższej Izby Kontroli, Monitor Zamówień Publicznych, Prawo Przedsiębiorcy,
Prawo Zamówień Publicznych, Wydawnictwo FORUM, Wydawnictwo VERLAG DASHÖFER, Wiedza i Praktyka, Finanse
Publiczne, Zamówienia Publiczne Doradca i Systemie Informacji Prawnej LEX oraz komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych („Prawo zamówień publicznych. Komentarz.” Wydawnictwo: Wolters Kluwer.).
Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych oraz ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz kontroli zamówień publicznych.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na licznych konferencjach i zjazdach eksperckich.
W czasie wolnym pasjonat sztuki zegarmistrzowskiej i literatury sensacyjnej, miłośnik Tatr, kibic speedway’a.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 429,27 zł brutto - Cena- 349 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Wydarzenie: NOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE o udzielonych zamówieniach w 2016, PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2017 r. i tworzenie planów postępowań-Zielona Góra