Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-urlopy-rodzicielskie-od-17062013-oraz-inne-urlopy-pracownicze-wypoczynkowe-szkoleniowe-okolicznosciowe-w-2013-r-najnowsze-zmiany-proponowane-nowe-regulacje-51989-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nowe urlopy rodzicielskie od 17.06.2013 oraz inne urlopy pracownicze - wypoczynkowe, szkoleniowe, okolicznościowe w 2013 r. Najnowsze zmiany. Proponowane nowe regulacje

Szkolenie skierowane jest do:

zainteresowanych osób

Program szkolenia:

1. Urlop wypoczynkowy
 zaległy urlop (obowiązujący w 2013 r. termin wykorzystania urlopu zaległego)
 zasady udzielania urlopu zaległego (możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop – najnowsze orzecznictwo SN)
 prawidłowe udzielanie urlopu wypoczynkowego (rola planu urlopów, wymóg wykorzystania przez pracownika 14 kolejnych dni wypoczynku – najnowsza wykładnia)
 zasady przesuwania terminu urlopu; zasady odwołania pracownika z urlopu
 prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu (wcześniejsze okresy zatrudnienia również za granicą; okresy nauki; pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
 zasady nabywania pierwszego urlopu (problematyka zaokrąglania)
 zasady ustalania urlopu proporcjonalnego (niepełny etat, zatrudnienie przez część miesiąca bądź roku; udanie się pracownika na urlop wychowawczy i powrót po tym urlopie)
 urlop na żądanie (najnowsze orzecznictwo SN; możliwość nieudzielenia urlopu na żądanie)
 urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (możliwość udzielenia - najnowsze orzecznictwo SN)
 zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy
 współczynnik urlopowy w 2013 r.
 proponowane zmiany w zakresie nabywania i udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
 urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami – nowe zasady wystawiania tzw. zbiorczych świadectw pracy po umowach terminowych
2. Uprawnienia rodzicielskie pracowników
 nowe uprawnienie w 2013 r. – roczny urlop (możliwość złożenia jednego wniosku)
 nowe uprawnienie - urlop rodzicielski;
 zasady wydłużenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego
 propozycja wprowadzenia większej elastyczności w zakresie dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicami
 urlop ojcowski – zasady nabywania i udzielania, wymogi prawidłowo złożonego wniosku
 zasady dopuszczenia pracownika do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego
 urlop wychowawczy – proponowane zmiany w zakresie przyznania nieprzenaszalnej części tego urlopu dla każdego z rodziców, dopuszczalna liczba wniosków
 urlop wychowawczy – dopuszczalna możliwość podjęcia innej pracy bądź nauki
 zasady ochrony stosunku pracy podczas korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich (wynikające z KP oraz tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych)
3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników – nowe zasady nabywania i udzielania urlopów szkoleniowych
 zasady zawierania umów szkoleniowych (kiedy należy zawrzeć z pracownikiem umowę, jakie zapisy można sformułować)
 świadczenia obowiązkowe na rzecz pracownika (urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z całości bądź części dnia pracy)
 możliwość przyznania świadczeń dodatkowych (katalog możliwych uprawnień, przykładowe zapisy w umowie)
 uprawnienia pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 konsekwencje niewywiązania się przez pracownika z umowy szkoleniowej
 ograniczenia świadczeń wobec pracowników podnoszących kwalifikacje na studniach podyplomowych
4. Zwolnienia okolicznościowe pracowników – zasady udzielania i wynagradzania
 w związku z narodzinami dziecka, ślubem, zgonem oraz pogrzebem osób bliskich
 w związku z wezwaniami organów i instytucji
 zasady udzielania zwolnień honorowym krwiodawcom
 proponowany zakres zmian

Informacje o prelegentach:

Prawnik, główna specjalistka w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, od lat prowadzi szkolenia
z zakresu prawa pracy. Autorka wielu publikacji

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Nowe urlopy rodzicielskie od 17.06.2013 oraz inne urlopy pracownicze - wypoczynkowe, szkoleniowe, okolicznościowe w 2013 r. Najnowsze zmiany. Proponowane nowe regulacje