Nowe zasady udzielania zamówień publicznych w branży sektorowej

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie dla uczestników rynku zamówień publicznych z branży sektorowej.

Program szkolenia obejmuje przeprowadzenie przez wszystkie etapy udzielania zamówień po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

W pierwszej części szkolenia Ekspert przeprowadzi Państwa przez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w specyfice branży sektorowej.

W drugiej części szkolenia Ekspert opowie o dokumentacji postępowania i obowiązkach wynikających z publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy. Ekspert poruszy także ważne kwestie związane ze zmianami dotyczącymi środków ochrony prawnej.
Kto powinien wziąć udział?

Pracujesz w branży sektorowej? To szkolenie jest własnie dla Ciebie!

Program szkolenia

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

 • nowe definicje „zamówień sektorowych”, „działalności sektorowej”, „zamawiającego sektorowego” oraz „praw szczególnych i wyłącznych”
 • zmiana sposobu komunikowania o wysokości progów unijnych

 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej

Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego:

 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 3. Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 4. Oświadczenie o niekaralności (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)

Wstępne konsultacje rynkowe

Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę

Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

Doprecyzowanie zasad łącznego szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane udzielanych w częściach

Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach

Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)

Nowe terminy związania ofertą oraz inny sposób ich określania w SWZ

Podstawy wykluczenia z postępowania:

 1. Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 2. Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 3. Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe za pomocą

 1. okresowego ogłoszenia informacyjnego
 2. ogłoszenia o systemie kwalifikowania wykonawców
 3. ogłoszenia o zamówieniu

Tryby udzielania zamówień sektorowych

 1. przetarg nieograniczony
 2. przetarg ograniczony
 3. sektorowe negocjacje z ogłoszeniem - specjalna procedura przewidziana tylko dla zamówień sektorowych
 4. dialog konkurencyjny
 5. partnerstwo innowacyjne
 6. negocjacje bez ogłoszenia
 7. zamówienie z wolnej ręki

Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu

Zmiany dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania

Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW

Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców

Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert

Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem

Badanie i ocena ofert

Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)

Nowe regulacje dotyczące wadium: postać wadium niepieniężnego, nowe zasady zwrotu wadium

Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty

 

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 1. wprowadzenie klauzul abuzywnych
 2. określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów
 4. wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji
 5. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Gdzie i kiedy należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 4. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

Raport z realizacji umowy

 1. Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 2. Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
 3. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

 • Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 • Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
 • Utworzenie sądu zamówień publicznych
 • Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO
 • Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!