Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 - dyrektywy UE, Work Balance, praca zdalna, kontrola trzeźwości i inne

O szkoleniu

O szkoleniu

Nareszcie wiosna, ciepło i możliwość wyjazdu na konferencję do Kołobrzego, Ikar Plaza, który to ośrodek usytuowany jest w części uzdrowiskowej, około 60 m. od plaży. Urokliwe miejsce, przyjazny hotel i praktyczne warsztyt dotyczące tegorocznych zmian w podatkach, w szczególności w podatku VAT oraz problemów w rozliczaniu bieżących spraw. Po zajęciach możliwość skorzystania z wszystkich udogodnień hotelu, w szczególności z centrum basenowego i SPA.

Uwaga:

 • możliwy udział w konferencji z zakwaterowaniem lub bez i w pojedynczych dniach
 • koszt pobytu wraz z wyżywieniem w pokoju 2-osobowym wynosi 1250 zł netto od osoby
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą
 • prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy w celu uzyskania szczegółowych informacji
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest zapewnienie pracodawcom wiedzy niezbędnej do włączenia tych przepisów do wewnętrznego porządku prawnego pracodawcy, w szczególności poprzez prawidłowe sformułowanie postanowień wewnętrznych aktów prawa pracy (uzp, porozumienia, regulaminy), a także dla przygotowania niezbędnych procedur, informacji oraz wymaganych oświadczeń pracowników oraz podjęcia działań organizacyjnych, technicznych i szkoleniowych niezbędnych do korzystania z nowych uprawnień i rozwiązań oferowanych przez Kodeks pracy. Wyjątkowym aspektem szkolenia będzie także zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat aspektów ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej, a przede wszystkim kontroli trzeźwości, która będzie się wiązała z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, a więc danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych). Tylko dysponując taką wiedzą można uniknąć wysokich kar finansowych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ważną wartością szkolenia będzie przekazanie uczestnikom edytowalnych wzorów postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia dotyczących kontroli trzeźwości, a także porozumienia/regulaminu pracy zdalnej.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy działów płac
 • kadra zarządzająca
 • inni zainteresowani powyższą tematyką

Program szkolenia

 • DOSTOSOWANIE K.P. DO STANDARDÓW PRZEWIDZIANYCH W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ (2019/1152 I 2019/1158)

  • w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w unii europejskiej (1152)

  • oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158)

 • Wdrożenie przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

 • Aktualności prawa pracy 2023

 

  Program:  

W 2023 r. nastąpiły dalsze, rewolucyjne, zmiany w Kodeksie pracy. W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja dostosowująca polskie przepisy prawa pracy do standardów przewidzianych w dwóch dyrektywach Unii Europejskiej (2019/1152 i 2019/1158). Określają one wymagania w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (1152) oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (1158). Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z istotą i szczegółami nowych regulacji oraz pomoże w ich wdrożeniu do bieżącego, praktycznego stosowania. Ponieważ jedną z projektowanych zmian jest obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony w czasie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z orzecznictwem sądowym dotyczącym przyczyn uzasadniających wypowiedzenie w przypadku umów na czas nie określony, które w nowej sytuacji prawnej znajdą swoje odpowiednie zastosowanie. Każdy uczestników otrzyma w formie edytowalnej projekty dokumentów związanych z praktyczną realizacją obowiązków wypływających ze znowelizowanych przepisów - m.in. wzór nowej informacji o warunkach zatrudnienia z odwołaniem się do obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi typami wykroczeń przeciwko prawom pracownika wprowadzanymi do Kodeksu pracy oraz najważniejszymi orzeczeniami sądowymi w 2022 r. w obszarze prawa pracy.

13 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości do Kodeksu pracy. Celem modułu szkolenia dotyczącego tej problematyki jest zapewnienie pracodawcom wiedzy niezbędnej do włączenia tych przepisów do wewnętrznego porządku prawnego pracodawcy, w szczególności poprzez prawidłowe sformułowanie postanowień wewnętrznych aktów prawa pracy (uzp, porozumienia, regulaminy), a także dla przygotowania niezbędnych procedur, informacji oraz wymaganych oświadczeń pracowników oraz podjęcia działań organizacyjnych, technicznych i szkoleniowych niezbędnych do korzystania z nowych uprawnień i rozwiązań oferowanych przez Kodeks pracy. Wyjątkowym aspektem szkolenia będzie także zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat aspektów ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej, a przede wszystkim kontroli trzeźwości, która będzie się wiązała z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, a więc danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych). Tylko dysponując taką wiedzą można uniknąć wysokich kar finansowych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ważną wartością szkolenia będzie przekazanie uczestnikom edytowalnych wzorów postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia dotyczących kontroli trzeźwości, a także porozumienia/regulaminu pracy zdalnej.
 

dzień 1:

 1. Zmiany dotyczące umów na okres próbny
  • ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem
  • uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.
  • nowe klauzule w umowach na okres próbny.
 2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
  • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?
  • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?
  • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?
 3. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony
  • Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 4. Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy
 5. Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy
 6. Nowy art. 9413 K.p. - Czas odbywania i pokrywanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników (delegacje, oddelegowywanie pracowników):
  • Szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynikające z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę - Czy istnieje obowiązek ich realizowania w godzinach pracy? Czy czas takiego szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy? Czy pracodawca ma obowiązek pokryć koszty takiego szkolenia? Zarządzanie szkoleniami.
  • Pozostałe szkolenia odbywane na polecenie pracodawcy - Czy istnieje obowiązek ich realizowania w godzinach pracy? Czy czas takich szkoleń odbywanych poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy? Czy pracodawca ma obowiązek pokryć koszty takich szkoleń?
 7. Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .
 8. Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?
 9. Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów będzie dotyczyć? Jakie będą jej zasady?
 10. Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.
 11. Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?
 12. Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.
 13. Zmiany w urlopie ojcowskim.
 14. Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 15. Przepisy przejściowe.
 16. Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.

 

dzień 2:

Praca zdalna

 1. Nowa definicja pracy zdalnej i jej praktyczne konsekwencje
  • czy pracownik ma obowiązek uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą?
  • czy praca może być wykonywana jedynie częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy?
 2. Podstawy wykonywania pracy zdalnej
  1. porozumienie między pracodawcą  a pracownikiem
   • kiedy może być zawarte takie porozumienie ?
   • która ze stron stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie porozumienia?
   • w jakiej formie ma być złożony wniosek?
   • kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?
   • kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną   pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić
   • czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?
  2. wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
   • kiedy pracodawca może wydać  polecenie zdalnego wykonywania pracy?
   • wycofanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej
 3. Formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia
  • Porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
  • Regulamin pracy zdalnej
  • Porozumienie z pracownikiem
  • Polecenie pracodawcy
 4. Uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej między pracodawcą i zakładową organizacją związkową - jego tryb i zasady. Postępowanie pracodawcy w przypadku niemożności zawarcia porozumienia.
 5. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
 6. Koszty pracy zdalnej
  1. obowiązki pracodawcy
   • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
   • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryci niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
   • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
   • ekwiwalent pieniężny dla  wykonującego pracę zdalną wykorzystującego własne materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne
  2. możliwość rekompensowania ryczałtem kosztów lub ekwiwalentu
 7. Ochrona danych osobowych przy pracy z zdalnej
 8. Obowiązki pracownika w zakresie ochrony danych osobowych przy pracy z zdalnej
 9. Określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika na odległość - co warto ustalić?
 10. Kontrola pracy z zdalnej:
  • kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
  • kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub,
  • kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.
 11. Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - ich rodzaje i forma
 12. BHP przy pracy zdalnej
 13. Wypadek przy pracy zdalnej

Kontrola trzeźwości

 1. Na czym polega kontrola trzeźwości?
 2. Co będzie rozumiane jako brak obecności alkoholu w organizmie pracownika?
 3. Ustawowe definicje:
  • stanu po użyciu alkoholu
  • stanu nietrzeźwości
 4. Dobra dla ochrony, których pracodawca może prowadzić kontrolę trzeźwości - dopuszczalne przez K.p. cele kontroli 5.
 5. Zakres podmiotowy kontroli - czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.? 6.
 6. W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie. 7.
 7. Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków - co musimy uregulować i jak to zrobić?
  • postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
  • jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
  • jak określić sposób kontroli ?
  • jak określić  rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
  • jak określić  czas i częstotliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości?
 8. Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości
  • poinformowanie pracowników  - w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
  • forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości - czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?
 9. Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli - techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego  obowiązku. 10.
 10. Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
 11. Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości ?
 12. Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?
  • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
  • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?
 13. Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości
  • odpowiedzialność porządkowa
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 14. Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika
  • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
  • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia
 15. Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego. 16.
 16. Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu
  • przesłanki dopuszczalności
  • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 17. odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c § 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości) 17.
 18. Obowiązki pracodawcy (administratora) dotyczące przetwarzania danych osobowych  związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
  • Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
  • W jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
  • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
  • Jakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
  • Czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
  • W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
  • W jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?

dzień 3:

Pozostałe aktualności prawa pracy

 1. Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w kodeksie pracy
 2. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony - przegląd orzecznictwa sądowego.
 3. Najważniejsze orzeczenia sądowe w 2022 r. - omówienie
 4. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Czas trwania

 • przyjazd 13.czerwca od godz. 15.00, wyjazd 16.czerwca po obiedzie
 • zakwaterowanie wraz wyżywieniem od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu (dodatkowo płatne)
 • szkolenie rozpoczyna się 14.06 o godz.9.00
 • 21 godzin lekcyjnych

Prelegenci

0
Mariusz Nowak

kspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe.

Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. Stały współpracownik naszej firmy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Ikar Plaza Spa & Wellness

78-108 Kołobrzeg

Wschodnia 35

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena szkolenia
Cena szkolenia bez pobytu, koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1250 zł netto od osoby
1 730
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Ceny zawiera koszt konferencji bez pobytu.
  Koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1250 zł netto od osoby, dopłata do pokoju płatna dodatkowo.
    
 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
    
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie (e-mail z potwierdzeniem dostarczenia) lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie (e-mail z potwierdzeniem dostarczenia) lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Boczna 12
 • Kod pocztowy: 50-502
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8992781386

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska Boczna 12

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska
Boczna 12
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!