NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2012 – JEJ WPŁYW NA PRAKTYKĘ STOSOWANIA PZP OD II POŁOWY 2012R.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ - ELEMENTY TRUDNE :
1. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia (bez użycia znaków towarowych, dopuszczający uczciwą konkurencję),
2. Ocena potencjału „podmiotu trzeciego” i realności „przekazania wiedzy i doświadczenia”,
3. Rażąco niska cena – trudności z odrzucaniem zbyt niskich ofert,
4. Niska jakość otrzymywanych produktów, problemy z wykonywaniem umów.
ZMIANY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ W 2012R. :
1. Newralgiczne dostawy, usługi, roboty budowlane oraz obiekty budowlane - w nowej ustawie,
2. Sytuacja kryzysowa i możliwość wystąpienia,
3. Umowa o podwykonawstwo - pojęcie, praktyka,
4. Kara umowna w sądzie = czarna lista ?
5. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego - powodem do wykluczenia,
6. Dialog techniczny - prowadzenie, wzięcie udziału,
7. Wykluczenie z powodu przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
8. Wyjaśnienia dotyczące zmowy przetargowej,
9. Dokumenty żądane w postępowaniu - jakich dokumentów Zamawiający może żądać po nowelizacji,
10. Przetarg nieograniczony - zmiany w zakresie zaproszenia wszystkich wykonawców spełniających warunki, a nie tylko tej liczby, która została wpisana w ogłoszeniu,
ZMIANY W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
1. Kwalifikacja zamówień - jako „zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”,
2. Specjalne zasady kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
3. Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach obronnych - zasady związane z dostępem do informacji niejawnych,
4. Zasady stosowania trybów niekonkurencyjnych w zamówieniach obronnych,
5. Kryteria oceny ofert w zamówieniach „obronnych”,
6. Badanie i ocena ofert w zamówieniach obronnych,
7. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo w zamówieniach obronnych,
ZMIANY W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ W „SEKTOROWYCH”:
1. Zastosowanie zasad traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości,
2. Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców w zamówieniach sektorowych
3. Zasady przystąpienia do systemu kwalifikowania wykonawców.
PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE „PODWYKONAWSTWA”:
1. Zasady wykonywania zamówień przez podwykonawców - etap składania ofert,
2. Zasady zmiany podwykonawców,
3. Odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawców - konieczność wprowadzenia zmian do umownych zasad rozliczania.
WPŁYW ZMIAN NA PRAKTYKĘ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :
1. Symulacja postępowania – tworzenie NOWEGO SIWZ,
2. Symulacja postępowania – badanie i ocena ofert na nowych zasadach,
3. Symulacja postępowania „w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa”.
4. Jakie są konsekwencje błędów w postępowaniu – dla Zamawiającego – nowe zasady dyscypliny finansów publicznych 2012.
5. Konsekwencje błędów dla Wykonawcy i jego pracowników – utracony zysk, zatrzymane wadium – jak tego uniknąć.
PRAKTYCZNE SYTUACJE W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE NARUSZANIA PRZEPISÓW (CASE STUDY), M.IN. :
1. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób wykluczający wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia – gdzie leży granica „potrzeb zamawiającego”,
2. Moment i sposób udostępnienia ofert przedsiębiorcom,
3. Kryteria oceny ofert mogące naruszać równe traktowanie wykonawców.
4. Gwarancja ubezpieczeniowa jako wadium w postępowaniu – pułapki terminów,
5. Gwarancja ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy na etapie zawierania umowy.
WYSTĘPOWANIE I ORGANIZACJA PRZETARGU - 2012R.
1. Wszczęcie postępowania – wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu i SIWZ.
2. Odwołanie/informacja o naruszeniu prawa w związku z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Występowanie w postępowaniu – otwarcie ofert i ich udostępnianie w praktyce.
4. Wadium – ważna instytucja w zamówieniach publicznych – zatrzymywać czy nie ?.
5. Badanie i ocena ofert – ocena podmiotowa i ocena oferty.
6. Informacje o naruszeniu prawa i odwołania w praktyce.
7. Podpisanie umowy.
OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Błędy w formularzach ofertowych a odrzucenie oferty – 0 zł za element zamówienia, inne.
2. Składanie oferty w konsorcjum – podpisywanie, pełnomocnictwa, warunki, konsorcjum a podmiot trzeci.
3. Prawidłowa cena w ofercie – kwestie z obliczaniem podatku VAT – czy Zamawiający powinien być podmiotem ustalającym VAT ?
NOWA DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2012
1. Odpowiedzialność pracowników Zamawiającego za opis przedmiotu zamówienia,
2. Odpowiedzialność pracowników za szacowanie, za umowy do 14.000 euro,
3. Jak uniknąć odpowiedzialności – wprowadzenie wewnętrznych regulacji, regulaminów,
UMOWA - NIEDOCENIANY INSTRUMENT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Kary umowne w praktyce – zamieszczanie, dopuszczalność,
2. Odstąpienie od umowy w praktyce – zamieszczanie klauzuli, dopuszczalność,
3. Zmiany umowy – dopuszczalne klauzule zmiany, zmiany w dostawach i usługach oraz w robotach budowlanych,
4. Miarkowanie kar umownych a postępowanie sądowe w sprawie wykonania umowy.
CZY PROBLEMY ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW ZOSTANĄ ROZWIĄZANE W NOWELIZACJI - KTÓRE POZOSTANĄ i JAK SIĘ PRZED NIMI CHRONIĆ ?

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

adwokat, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej od 2007 do III 2009r,, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w SGH, arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, obserwator postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ramienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w okresie 2004 – 2006. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!