NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nowe regulaminy oraz obowiązki zamawiających w zakresie dokumentowania zamówień do 30 tys. euro

O szkoleniu

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podwykonawstwa oraz podniesienia progu zwolnionego z ustawy z 14 000 euro do 30 000 euro. Warto poznać intencje leżące u podstaw tych zmian. W wielu sytuacjach prawidłowe stosowanie przepisów prawa, zwłaszcza takich, które są nowe i co do których wdrożenia i stosowania nie wypracowano jeszcze określonych wzorców, nie jest możliwe bez poznania przyczyn wprowadzenia danej regulacji prawnej.

9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Celem zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych (mechanizmy nadzoru nad prawidłowym wykonawstwem zamówień) oraz wzmocnienie praw podwykonawców w tym: terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia. Ustawa weszła w życie z dniem 24 grudnia 2013 r., co oznacza, że już od tego dnia przetargi należy organizować według nowych przepisów.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

PODWYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE KODEKSU CYWILNEGO

Zasady wykonywania robót budowlanych
Zasady zatrudnianie podwykonawców i dalszych podwykonawców
Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane.

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia
Kluczowa część zamówienia oraz prace związane z rozmieszczeniem i instalacją
Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Dodatkowe informacje zamieszczane w SIWZ

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW A PODWYKONAWSTWO

Cel żądania wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Konsekwencje zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
Zasady konstruowania warunków związanych i proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia
Czytelność i jednoznaczność warunków – jak sprawdzić „rzetelność” wykonawcy.
Wymagania dotyczące zakresu i sposobu udostępniania zasobów podmiotów trzecich
Warunki udziału w postępowaniu uwzględniające cel zawiązania „konsorcjum”
Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b:
Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
Co to jest „inny dokument” dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
Dowody faktycznego dysponowania przez Wykonawcę zasobami podmiotów trzecich dotyczące w szczególności:
Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

OCHRONA PODWYKONAWCY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI:

Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz kopii umowy o podwykonawstwo
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie zastrzeżeń – co może Zamawiający?
Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo
Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
Podmioty uprawione do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadności zapłaty wynagrodzenia
Warianty decyzyjne Zamawiającego związane z żądaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Konsekwencje dla Wykonawcy dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia zmniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy?
Kara umowna
Prawo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego
Depozyt sądowy – procedura składania spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu
Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – nowe wymagane elementy umowy dotyczące:
Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
Wysokości kar umownych, z tytułu:
Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności

ZMIANY W ZAKRESIE PODNIESIENIA PROGU BAGATELNOŚCI DO 30 000 euro.
Wady i zalety podniesienia progu wartości zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
Akty WEWNĘTRZNE KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Zamówienia do 30 000 euro, a dyscyplina finansów publicznych
Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień wyłączonych z ustawy Pzp?
Delikty w zamówieniach publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro
Udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
Wadliwe zaciągnięcie zobowiązania wobec Wykonawcy
Niewykonywanie zobowiązań na rzecz Wykonawcy
Wadliwe dokonanie zapłaty za wykonanie zamówienia na rzecz Wykonawcy
Nieprawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nieustalenie należności od Wykonawcy
Niepobranie należności od Wykonawcy
Bezprawne umorzenie należności od Wykonawcy
Odpowiedzialność kierownika zamawiającego z tytułu zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Dyskusja

Czas trwania

szkolenie trwa 2 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
990
Cena zawiera:
  • szkolenie, najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!