NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zmiany w przygotowaniu SIWZ i podwyższenie progu zwolnionego ze stosowania ustawy do 30 tys. euro

O szkoleniu

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podwykonawstwa oraz podniesienia progu zwolnionego z ustawy z 14 000 euro do 30 000 euro.

9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Celem zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych (mechanizmy nadzoru nad prawidłowym wykonawstwem zamówień) oraz wzmocnienie praw podwykonawców w tym: terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia. Ustawa weszła w życie z dniem 24 grudnia 2013 r., co oznacza, że już od tego dnia przetargi należy organizować według nowych przepisów.
Kto powinien wziąć udział?
16 kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014r.

Zmiany dotyczą:
• podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp z 14 000 euro do 30 000 euro
• wyłączeń z obowiązku stosowania ustawy Pzp dla uczelni wyższych, instytucji kultury, instytucji naukowo-badawczych

Program szkolenia

PODWYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE KODEKSU CYWILNEGO
1. Zasady wykonywania robót budowlanych
2. Zasady zatrudnianie podwykonawców i dalszych podwykonawców
3. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane.
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia
2. Kluczowa część zamówienia oraz prace związane z rozmieszczeniem i instalacją
3. Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
4. Dodatkowe informacje zamieszczane w SIWZ
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW A PODWYKONAWSTWO
1. Cel żądania wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
2. Konsekwencje zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
o Zasady konstruowania warunków związanych i proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia
o Czytelność i jednoznaczność warunków – jak sprawdzić „rzetelność” wykonawcy.
o Wymagania dotyczące zakresu i sposobu udostępniania zasobów podmiotów trzecich
o Warunki udziału w postępowaniu uwzględniające cel zawiązania „konsorcjum”
o Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b:
4. Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
o Co to jest „inny dokument” dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
o Dowody faktycznego dysponowania przez Wykonawcę zasobami podmiotów trzecich dotyczące w szczególności:
o Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
o Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
o Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
o Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
OCHRONA PODWYKONAWCY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI:
1. Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
2. Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
3. Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
o Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
4. Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
o Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz kopii umowy o podwykonawstwo
o Terminy i forma dokumentów
o Zgłaszanie zastrzeżeń – co może Zamawiający?
o Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo
o Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
o Podmioty uprawione do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia
o Terminy i forma dokumentów
o Zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadności zapłaty wynagrodzenia
• Warianty decyzyjne Zamawiającego związane z żądaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
• Konsekwencje dla Wykonawcy dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy

o Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia zmniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy?
o Kara umowna
o Prawo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego
o Depozyt sądowy – procedura składania spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu
5. Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – nowe wymagane elementy umowy dotyczące:
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
• Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
• Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
• Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
• Wysokości kar umownych, z tytułu:
o Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
o Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
o Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
o Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności
ZMIANY W ZAKRESIE PODNIESIENIA PROGU BAGATELNOŚCI DO 30 000 euro.
1. Wady i zalety podniesienia progu wartości zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
2. Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
3. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
o Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
o Akty WEWNĘTRZNE KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO - regulamin udzielania zamówień do 30 tys. euro
o Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
o Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
4. Zamówienia do 30 000 euro, a dyscyplina finansów publicznych
• Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień wyłączonych z ustawy Pzp?
• Delikty w zamówieniach publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro
o Udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
o Wadliwe zaciągnięcie zobowiązania wobec Wykonawcy
o Niewykonywanie zobowiązań na rzecz Wykonawcy
o Wadliwe dokonanie zapłaty za wykonanie zamówienia na rzecz Wykonawcy
o Nieprawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
o Nieustalenie należności od Wykonawcy
o Niepobranie należności od Wykonawcy
o Bezprawne umorzenie należności od Wykonawcy
o Odpowiedzialność kierownika zamawiającego z tytułu zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
• Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Dyskusja

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Chopin

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Hotel Novotel

Szczecin

3 maja 31

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!