NOWELIZACJA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

O szkoleniu

Cel szkolenia
Wskazanie praktycznych skutków nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 19 sierpnia 2011 r.

Nowe przepisy zmieniają zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz katalog czynów które mogą skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ustawa, wejdzie w życie w styczniu 2012.

Najszersze zamiany dotyczą:
• czynów w zakresie procesów związanych z zamówieniami publicznymi (w tym rozszerzenie odpowiedzialności na osoby opisujące przedmiot zamówienia, ustalające wartość zamówienia, konkretyzujące warunki udziału w postępowaniu oraz osoby niebędące pracownikami jednostki)
• odpowiedzialności kierownika jednostki za zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej
• konsekwencji niedokonania lub nierzetelnego dokonania wstępnej kontroli finansowej głównego księgowego
• reguł wymiaru kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• konsekwencji wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych obowiązku egzekwowania należności cywilnoprawnych

Metody szkolenia
• mini wykład
• studium przypadku
• ćwiczenia warsztatowe
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• uniknięcie wielu błędów w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez szczegółowe omówienie wszystkich czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wskazanie osób, które mogą zostać obwinione
• zapoznanie się ze szczegółowymi problemami z jakimi spotykają się pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz kierownicy tych jednostek przez pryzmat ewentualnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
• główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych
• pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się: ustalaniem i egzekwowaniem należności budżetowych, realizowaniem wydatków, zaciąganiem zobowiązań, zamówieniami publicznymi, kontrola zarządczą

Program szkolenia

1.Zmiany w zakresie podmiotowym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie należności podatkowych
3.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetu jednostki sektora finansów publicznych w tym cywilnoprawnych
4.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie nieprawidłowego rozliczenia z budżetem pobranych dochodów oraz przeznaczania dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na wydatki tej jednostki
5.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotacji
6.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zmian w planie finansowym (budżecie)
7.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia
8.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przeznaczania środków z rezerwy budżetowej
9.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie środków unijnych i pochodzących ze źródeł zagranicznych
10.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych
11.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
12.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdań oraz inwentaryzacji
13.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia audytu
14.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej
15.Zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności
16.Zmiany w zakresie kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
17.Zmiany w zakresie organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
18.Zmiany w zakresie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
19.Zmiany w ustawie o finansach publicznych
© Copyright Krzysztof Puchacz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 7 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
700
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!