Szkolenie: Nowelizacja ustawy PZP – jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe przepisy?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-ustawy-pzp-jak-bezpiecznie-i-skutecznie-stosowac-nowe-przepisy-69214

Informacje o szkoleniu

 • Nowelizacja ustawy PZP – jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe przepisy?

  ID szkolenia: 69214
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo Inne
 • Adres szkolenia:

  Hotel Duet***
  ul. Św. Mikołaja 47-48
  50-127 Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest praktyczne przekazanie wiedzy dotyczącej kluczowych instytucji znowelizowanej ustawy PZP.

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne zarówno przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców, a także osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umów.

Program szkolenia:

I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Nowe definicje ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wybrane zmiany dotyczące wyłączenia stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych.
3. Zamówienia mieszane –łączyć czy dzielić zamówienia?
4. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – stan obecny i rozwój elektronizacji zamówień.
5. Zmiany w zakresie ustalania wartości szacunkowej zamówienia.
6. Konstruowania s.i.w.z. pod nowelizacji
7. Wymagania zatrudnienia pracowników do realizacji zamówień na roboty i usługi
8. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (
• zasady ogólne - rodzaje podwykonawstwa,
• weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowania i na etapie realizacji umowy,
• problem braku możliwości zastąpienia podwykonawcy

II. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

1.Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:

1) skazanie jako podstawa wykluczenia – nowy katalog przestępstw i osób odpowiedzialnych;
2) wprowadzenie w błąd jako podstawa wykluczenia (dezinformacja):
• wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 – różnice
• zasady i podstawa odpowiedzialności
3) bezprawny wpływ na czynności zamawiającego
• zakres czynności: czynności przygotowania lub prowadzenie postępowania ?
• czynności samodzielne czy w porozumieniu?
4) Przesłanki negatywne wykluczenia

- procedura self-cleaning
- brak zakłócenia konkurencji (art. 24 ust. 10 i 11 PZP)
- okres wykluczenia wykonawcy

2. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania;

1) katalog warunków:
• czy doświadczenie wykonawcy może być warunkiem udziału w postępowaniu?
2) moment oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zasada „ciągłego” spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 12 PZP, art. 24aa PZP)
3) Procedura odwrócona czy odwrócony wynik?

4. Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) JEDZ w praktyce,
2) główne problemy interpretacyjne związane z dokumentami podmiotowymi i przedmiotowymi po nowelizacji
3) uzupełnianie dokumentów po nowelizacji - cel i zakres

5.Poleganie na potencjale innych podmiotów

1) zakres polegania na zasobach podmiotów trzecich,
2) skuteczne formy polegania – obligatoryjne podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, usług
3) forma „zobowiązania” do dysponowania,
4) problem „odpowiedniej” oceny podstaw wykluczenia względem podmiotów trzecich.

III Ocena ofert
1. Pozacenowe kryteria oceny ofert,
1) zasady doboru kryteriów
2) kwalifikacje i doświadczenie personelu jako kryterium

2. Badanie i ocena ofert
1) wymogi formalne związane z ofertą po nowelziacji
2) zmiany w zakresie podstaw odrzucenia oferty,
3) Rażąco niska cena –
• nowe ujęcie rażąco niskie ceny – ujęcie częściowe i globalne
• przesłanki wszczęcia procedury wyjaśniającej,
• ciężar dowodu i środki dowodowe
• treść wyjaśnień i ocena ich wiarygodności,
4) Powinności związane z zawiadomieniem o wyniku postępowania

IV Umowa w sprawie zamówienia publicznego

1. Nowe podstawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2. Przepisy przejściowe dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Zasady rozwiązania umowy po nowelizacji
4. Zmiany dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy

V Zamówienia na usługi społeczne

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Radca prawny specjalizujący się prawie zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego i karnego, opublikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”, „Doradcy Zamówienia Publiczne”, „Prokuratury i Prawo”, „Przeglądu Sądowego”, „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Tytuł wydarzenia: Nowelizacja ustawy PZP – jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe przepisy?