Szkolenie

Nowelizacja ustawy PZP w praktyce Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/14/UE

O szkoleniu

Cena: 990zł netto

Czy wiesz, że...

... od 18 kwietnia 2016 roku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego weryfikacja wiarygodności wykonawcy musi odbywać się w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które to nie wymaga implementacji do polskiego prawa.

Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności prawidłowego opisania kluczowych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każdy uczestnik otrzyma wraz z materiałami szkoleniowymi wzorcową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Po szkoleniu...

Zdobędziesz zdolność wprowadzenia odpowiednich zapisów do SIWZ zabezpieczających interes zamawiającego oraz eliminujących ryzyko nałożenia korekty finansowej lub postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Specjaliści ds. zamówień publicznych
Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ NERWRALGICZNYCH ELEMENTÓW

Opis przedmiotu zamówienia:
Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych
Warunki wymagane od wykonawców
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części;
limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
poleganie na zasobach innych podmiotów - wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia
Kryteria oceny ofert:
w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję;
zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
postępowania bez kryterium ceny
Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy
rozwiązanie umowy
Podwykonawcy:
Zobowiązanie do osobistego wykonania:

- kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
- prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem
Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców

Liczenie terminów :
regulacje Kodeksu Cywilnego w zakresie liczenia terminów
obliczanie terminów na wniesienie odwołania z uwzględnieniem rozporządzenia Rady nr 1182/71 i nowym brzmieniu art. 14 ust. 2 ustawy PZP
wyjątki określone w Prawie Zamówień Publicznych
POPRAWNY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania)
wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert
Badanie i ocena ofert:
nowe przesłanki odrzucenia oferty
rażąco niska cena:
- tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
- prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu
- udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
- zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw

PROBLEMY PRZY REALIZACJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy
Odstąpienie od umowy
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy

INNE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY PZP

Elementy związane z elektronizacją zamówień publicznych (e-Procurement) obowiązujące od wejścia w życie znowelizowanej ustawy:
dopuszczalna komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
obowiązek publikacji siwz w internecie bez względu na tryb
Nowe aspekty realizacji zasady jawności postępowania:
publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wymagana zawartość planów postępowań i sposób udostępniania)
zmiany w procedurze publicznego otwarcia ofert
Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych – dawne usługi niepriorytetowe:
procedura pełna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 750.000 €
uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi szczególne

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

09:30 - 15:30

Prelegenci

Cytat

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Kraków 19 - 20 lipca 2016
Chopin Hotel Cracow

31-547 Kraków

--

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

warszawa 14 - 15 lipca 2016
Golden Floor

02-017 warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 14 - 15 lipca 2016
Scandic Gdańsk

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 - 13 lipca 2016
Hotel Scandic Wrocław

50-032 Wrocław

Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 12 - 13 lipca 2016
Hotel Ikar

61-717 Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Szczecin 7 - 8 lipca 2016
Hotel Dana

71-500 Szczecin

Aleja Wyzwolenia 50

woj. zachodniopomorskie

Zapisz się

Cena 1
--
0 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!