Obowiązki kadrowo-płacowe jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku - kurs dla pracowników działów kadr i płac uwzględniający ostatnie zmiany w prawie (28 h)

O szkoleniu

2014.03.14 - 2014.03.28 Warszawa (SOB14015/2)

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy z zakresu kadr i płac. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi zmianami w przepisach prawa, a także z najnowszą wykładnią dotyczącą zmian. Zdobyta wiedza umożliwi uczestnikom kursu uniknięcie ewentualnych błędów oraz nieprzyjemności ze strony organów kontrolnych (w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy), a także przygotuje ich do stosowania nowych rozwiązań prawnych w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs przygotowany został z myślą o pracownikach pionów kadrowo – płacowych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Prawo pracy

1. Ustalanie wymiaru zaległego urlopu wypoczynkowego, który ma być wykorzystany do końca września 2014 r., w szczególności: zasady informowania pracowników o urlopie zaległym (zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy) oraz wysyłania pracowników na zaległy urlop.

2. Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalny w przypadku: podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego, zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego (planowane zmiany).

3. Nowe zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego w kontekście korzystania z urlopu wychowawczego.

4. Urlopy dla pracowników rodziców – wybrane, najbardziej problematyczne zagadnienia, w tym:
a) problematyka urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu,
b) wymiar urlopów dla pracowników nie będących biologicznymi rodzicami dziecka oraz dokumenty dołączane w celu uzyskania tych urlopów,
c) zasady występowania o dodatkowy urlop macierzyński oraz o urlop rodzicielski i związane z tym skutki (możliwość rezygnacji z urlopu lub jej brak, treść wniosku, możliwość wspólnego korzystania przez rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego),
d) łączenie korzystania z urlopów z tytułu rodzicielstwa z pracą – zagadnienia problematyczne związane z prawem pracy w tym: wymiar urlopu wypoczynkowego w takim przypadku, liczba godzin w dniówce, możliwość niewyrażenia zgody przez pracodawcę na łączenie urlopu z pracą, prawo do przerw na karmienie dziecka piersią,
e) możliwość wykonywania pracy (na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej) u innego pracodawcy niż ten, który udzielił urlopu z tytułu rodzicielstwa,
f) problematyka urodzenia dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – udzielonego na poprzednie dziecko,
g) nowe zasady korzystania z urlopu wychowawczego (1 miesięczna nieprzenoszalna część).

5. Zasady zwalniania pracowników od pracy w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani z którą pracownik ma zawarta umowę uaktywniającą albo choroby dziennego opiekuna dziecka.

6. Nowe rozwiązania dotyczące czasu pracy, które stosuje się w urzędach, w szczególności:
a) zasady tworzenia rozkładów czasu pracy danego pracownika,
b) możliwości planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych, oraz przekazywanie ich pracownikom z 1 tygodniowym wyprzedzeniem,
c) możliwość odpracowania przez pracownika wyjścia prywatnego.

7. Problematyka wydawania świadectw pracy, w szczególności:
a) zasady wydawania świadectw pracy za umowy terminowe – trwające dłużej niż 24 miesiące oraz gdy trwają krócej,
b) zasady wdawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,
c) problematyka urlopu przeniesionego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy o pracę,
d) zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach (omówienie wzoru świadectwa pracy),
e) zasady prawidłowego podpisywania świadectw pracy,
f) planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy.

DZIEŃ II

Płace

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowi i ekwiwalentu za urlop.

2. Kompensowanie pracy ponadnormatywnej pracownika samorządowego.

3. Sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki sfery budżetowej.

4. Dodatek specjalny i stażowy a wysokość wynagrodzenia rocznego pracowników samorządowych.

5. Zasady wypłaty dodatku stażowego w okresie pobierania świadczeń chorobowych.

6. Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej a staż pracy.

7. Rozliczenie składkowo-podatkowe składników wynagrodzenia wypłacanych w okresie pobierania świadczeń chorobowych i w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.

8. Wyrównanie wynagrodzenia za poprzednie lata a obciążenia składkowo-podatkowe.

9. Zwrot nadpłaconych składek pracownikowi.

10. Rozliczenie składkowo-podatkowe nadpłaty wynagrodzenia przy długotrwałej niezdolności do pracy.

11. Wypłata wynagrodzenia zasądzonego w orzeczeniu sądowym przywracającym do pracy.

12. Ustalenie wysokości odpraw w razie nieobecności w pracy w okresie przyjmowanym do podstawy.

13. Ustalenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

14. Dokonywanie potrąceń komorniczych:
a) z wynagrodzenia za pracę,
b) ze świadczeń chorobowych,
c) ze świadczeń socjalnych,
d) z umów cywilno-prawnych.

DZIEŃ III

Zasiłki

1. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych:
a) podstawowe zasady ustalania prawa do świadczeń chorobowych,
b) nowa podstawa wymiaru świadczeń,
c) uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych,
d) wpływ przepisów płacowych na obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych,
e) uzupełnianie wynagrodzenia godzinowego i zmiennej premii miesięcznej, gdy obok zasiłku wystąpi urlop wypoczynkowy,
f) ustalenie wysokości zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy – przeliczenie premii kwartalnych i rocznych,
g) obliczenie wysokości zasiłku po przyznaniu nowego składnika wynagrodzenia,
h) zmiana regulaminu premiowania a przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku,
i) podstawa wymiaru zasiłku w razie likwidacji składnika wynagrodzenia,
j) uzupełnienie wynagrodzenia za miesiące w których nastąpiło przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek,
k) nagroda nieuregulowana przepisami płacowymi w podstawie wymiaru zasiłku.

2. Urlop macierzyński podstawowy, macierzyński dodatkowy i rodzicielski:
a) wymiar urlopów,
b) podział uprawnień między rodzicami lub opiekunami,
c) wypłata zasiłków oraz ustalanie jego wysokości,
d) wypłata zasiłków w okresie przebywania na urlopie wychowawczym,
e) łączenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego z pracą na część etatu.

DZIEŃ IV

Nowy Program Płatnik (9.01.001)

1. Instalacja programu PŁATNIK 9.01.001.

2. Uruchomienie nowego Płatnika oraz konwersja bazy danych.

3. Nowa organizacja pracy w programie PŁATNIK 9.01.001:
a) ustalenie czasu aktualizacji danych pobieranych z ZUS-u,
b) weryfikacja kartoteki płatnika składek,
c) weryfikacja kartotek osób ubezpieczonych.

4. Omówienie zmian w zakresie wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS:
a) blokoanie wysyłki zestawu dokumentów w przypadku braku potwierdzenia danych płatnika i ubezpieczonych w ZUS,
b) możliwość oznaczania kolejności przetwarzania dokumentów ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, w przypadku wysyłki do ZUS-u wielu dokumentów dla jednej osoby ubezpieczonej, np. w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia,
c) blokwowanie wysyłki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce.

5. Tworzenie nowych informacji dla osoby ubezpieczonej, w zastępstwie dokumentu ZUS RMUA:
a) kreator informacji miesięcznej,
b) kreator informacji rocznej.

6. Nowy zakres informacyjny na dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS RZA.

7. Nowe ułatwienia w programie Płatnik:
a) automatyczne tworzenie wyrejestrowania członków rodziny ZUS ZCNA, w przypadku wyrejestrowania (ZUS ZWUA) osoby ubezpieczonej, za zgodą użytkownika programu Płatnik,
b) automatyczne tworzenie wyrejestrowania ubezpieczonych ZUS ZWUA, w przypadku wyrejestrowania płatnika składek, za zgodą użytkownika programu Płatnik,
c) automatyczne wybieranie członków rodziny, którzy ukończyli 26 rok życia wraz z możliwością utworzenia dla nich dokumentów wyrejestrowujących, w przypadku aktualizowania komponentów programu i danych płatnika,
d) wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA,
e) przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygowanych,
f) warunkowe przekazanie do ZUS dokumentów z błędami poważnymi.

Czas trwania

10.00 – 16.00

Dzień I, 14 marca 2014 r.
Dzień II, 18 marca 2014 r.
Dzień III, 20 marca 2014 r.
Dzień IV, 28 marca 2014 r.

Prelegenci

*

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym kursie: 1440 zł* Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym dniu kursu: 390 zł*
1 440
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Promocja!
1. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z jednej instytucji cena wynosi 1390 zł/os.* (promocja dotyczy tylko uczestnictwa w całym kursie, uczestnictwo w wybranym dniu kursu nie podlega cenie promocyjnej w przypadku zgłoszenia większej ilości osób).

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!