OBOWIĄZKI ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NA KONIEC ROKU ROZLICZENIOWEGO - zagadnienia prawne i finansowe

O szkoleniu

Cele szkolenia:
*Omówienie zasad funkcjonowania organów spółek kapitałowych – zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej, oraz obowiązków i odpowiedzialności wynikających z rozliczenia roku obrotowego
* Przekazanie wiedzy na temat organizacji Zwyczajnych i Walnych Zgromadzeń w spółkach kapitałowych
* Przekazanie wiedzy o procedurze oceny sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat i odpowiedzialności za błędy i uchybienia merytoryczne wykazane w dokumentach księgowych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do: radców prawnych, prawników, członków zarządu, rad nadzorczych, pracowników działów odpowiedzialnych za opracowywanie i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji przez zarząd ze skutkami dla spółki.

Program szkolenia

I ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, WZAJEMNE RELACJE ORAZ TRYB PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEG WZ/ZW

1. Zarząd: sposoby nawiązania stosunku organizacyjnego członków zarządu, ustanie stosunku organizacyjnego członków zarządu, prawa i obowiązki członka zarządu oraz byłego członka zarządu
2. Rada nadzorcza: forma powołania rady nadzorczej, prawa i obowiązki rady nadzorczej i jej poszczególnych członków, kompetencje z zakresu prowadzenia spraw, reprezentacji, wpływ na podmioty reprezentujące. Relacje między zarządem a radą nadzorczą, delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji, status członka rady nadzorczej delegowanego czasowo do składu tego organu.
3.Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników: zwołanie wz/zw, tryb zwołania, zawiadomienia -treść zawiadomienia, porządek obrad, projekty uchwał, zgromadzenie bez zwoływania, odwołanie wz/zw, dokumenty na wz/zw, sprawozdanie zarządu. sprawozdanie rady nadzorczej , dokumenty finansowe, projekty uchwał – tryb przygotowania, tryb przyjęcia dokumentów- procedura podejmowania decyzji (umowa, statut, regulaminy, uchwały) , głosowania.
4. Odpowiedzialność za sporządzenie dokumentów: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków rady nadzorczej , odpowiedzialność sporządzających dokumenty finansowe.
5. Przebieg Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
* Rejestracja uczestników
* Pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu
* Wybór komisji skrutacyjnej
* Wybór przewodniczącego obrad. Znaczenie przewodniczącego obrad
* Zatwierdzenie porządku obrad
* Głosowania.
* Treść uchwał i ich zmiana podczas obrad ,tryb podejmowania, zaskarżanie
* Protokoły
* Udzielanie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej
* Przechowywanie dokumentów wz/zw
6. Zagadnienia prawno – finansowe i podejmowanie istotnych decyzji nie związanych ze zwyczajnym wz/zw.
* Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.
* Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.
* Podwyższenie ze środków własnych spółki .
* Podwyższenie zwykłe :tryby podwyższenia zwykłego , prawo poboru , podwyższenie w oparciu o kapitał autoryzowany (docelowy), przyczyny, postępowanie, walory .
* Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: przyczyny, postępowanie, skutki, walory postępowania
* Umorzenie udziałów / akcji: Cel umorzenia.
* Umorzenie umowne i przymusowe
* Umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego
* Umorzenie z czystego zysku.
7. Ochrona interesów wspólników /akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY
jaką wiedzę o sprawozdaniu finansowym powinien posiadać Zarząd, Rada Nadzorcza/Komisja Rewizyjna
1. Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe? Procedury sporządzania, badania i
zatwierdzania sprawozdania finansowego.
2. Badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną
3. Co zawiera sprawozdanie finansowe? Elementy składowe sprawozdania. Zawartość części opisowej sprawozdania
4. Co można wyczytać ze sprawozdania finansowego? Wybrane zagadnienia analizy finansowej: analiza pozioma, analiza zmian. Analiza płynności.
5. Których wskaźników używać i jak je interpretować? Wybrane wskaźniki finansowe dla nie finansistów. Przygotowywanie prognoz finansowych w oparciu o wskaźniki i dane bilansowe

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Radca Prawny – właściciel Kancelarii prawnej obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń oraz niezależny ekspert zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej z wyróżnieniem na specjalizacji "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw". Doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, głównie dla międzynarodowych korporacji, doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
2 290
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os z pełnym wyżywieniem w terminie od 25.11.2012r(kolacja) do 28.11. 2012r.(śniadanie), do pok. 1-os. dopłata 140,00 zł doba netto + VAT (ograniczona ilość), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, imprezę integracyjną, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i Fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!