Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/obowiazki-organow-spolek-kapitalowych-na-koniec-roku-rozliczeniowego-zagadnienia-prawne-i-finansowe-42301-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
*Omówienie zasad funkcjonowania organów spółek kapitałowych – zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej, oraz obowiązków i odpowiedzialności wynikających z rozliczenia roku obrotowego
* Przekazanie wiedzy na temat organizacji Zwyczajnych i Walnych Zgromadzeń w spółkach kapitałowych
* Przekazanie wiedzy o procedurze oceny sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat i odpowiedzialności za błędy i uchybienia merytoryczne wykazane w dokumentach księgowych

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do: radców prawnych, prawników, członków zarządu, rad nadzorczych, pracowników działów odpowiedzialnych za opracowywanie i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji przez zarząd ze skutkami dla spółki.

Program szkolenia:

I ORGANY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, WZAJEMNE RELACJE ORAZ TRYB PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEG WZ/ZW

1. Zarząd: sposoby nawiązania stosunku organizacyjnego członków zarządu, ustanie stosunku organizacyjnego członków zarządu, prawa i obowiązki członka zarządu oraz byłego członka zarządu
2. Rada nadzorcza: forma powołania rady nadzorczej, prawa i obowiązki rady nadzorczej i jej poszczególnych członków, kompetencje z zakresu prowadzenia spraw, reprezentacji, wpływ na podmioty reprezentujące. Relacje między zarządem a radą nadzorczą, delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji, status członka rady nadzorczej delegowanego czasowo do składu tego organu.
3.Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników: zwołanie wz/zw, tryb zwołania, zawiadomienia -treść zawiadomienia, porządek obrad, projekty uchwał, zgromadzenie bez zwoływania, odwołanie wz/zw, dokumenty na wz/zw, sprawozdanie zarządu. sprawozdanie rady nadzorczej , dokumenty finansowe, projekty uchwał – tryb przygotowania, tryb przyjęcia dokumentów- procedura podejmowania decyzji (umowa, statut, regulaminy, uchwały) , głosowania.
4. Odpowiedzialność za sporządzenie dokumentów: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków rady nadzorczej , odpowiedzialność sporządzających dokumenty finansowe.
5. Przebieg Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
* Rejestracja uczestników
* Pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu
* Wybór komisji skrutacyjnej
* Wybór przewodniczącego obrad. Znaczenie przewodniczącego obrad
* Zatwierdzenie porządku obrad
* Głosowania.
* Treść uchwał i ich zmiana podczas obrad ,tryb podejmowania, zaskarżanie
* Protokoły
* Udzielanie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej
* Przechowywanie dokumentów wz/zw
6. Zagadnienia prawno – finansowe i podejmowanie istotnych decyzji nie związanych ze zwyczajnym wz/zw.
* Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.
* Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.
* Podwyższenie ze środków własnych spółki .
* Podwyższenie zwykłe :tryby podwyższenia zwykłego , prawo poboru , podwyższenie w oparciu o kapitał autoryzowany (docelowy), przyczyny, postępowanie, walory .
* Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: przyczyny, postępowanie, skutki, walory postępowania
* Umorzenie udziałów / akcji: Cel umorzenia.
* Umorzenie umowne i przymusowe
* Umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego
* Umorzenie z czystego zysku.
7. Ochrona interesów wspólników /akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY
jaką wiedzę o sprawozdaniu finansowym powinien posiadać Zarząd, Rada Nadzorcza/Komisja Rewizyjna
1. Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe? Procedury sporządzania, badania i
zatwierdzania sprawozdania finansowego.
2. Badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną
3. Co zawiera sprawozdanie finansowe? Elementy składowe sprawozdania. Zawartość części opisowej sprawozdania
4. Co można wyczytać ze sprawozdania finansowego? Wybrane zagadnienia analizy finansowej: analiza pozioma, analiza zmian. Analiza płynności.
5. Których wskaźników używać i jak je interpretować? Wybrane wskaźniki finansowe dla nie finansistów. Przygotowywanie prognoz finansowych w oparciu o wskaźniki i dane bilansowe

Informacje o prelegentach:

Radca Prawny – właściciel Kancelarii prawnej obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń oraz niezależny ekspert zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej z wyróżnieniem na specjalizacji "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw". Doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy, głównie dla międzynarodowych korporacji, doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2290,00 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os z pełnym wyżywieniem w terminie od 25.11.2012r(kolacja) do 28.11. 2012r.(śniadanie), do pok. 1-os. dopłata 140,00 zł doba netto + VAT (ograniczona ilość), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, imprezę integracyjną, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dostępne zniżki:

  • 5% rabat przy zgłoszeniu 1 osoby, 7% rabat przy zgłoszeniu 2 os. Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.10.2012 r.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i Fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Wydarzenie: OBOWIĄZKI ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NA KONIEC ROKU ROZLICZENIOWEGO - zagadnienia prawne i finansowe