Szkolenie

Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem składek na ubezpieczenia oraz zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Dzień I
Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem składek na ubezpieczenia, społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe

1. Opłacanie składek za pracowników:

ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
przychody zwolnione od składek
ustalenie wartości pieniężnej świadczeń w naturze
wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
2. Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

kto ma status własnego pracownika na gruncie przepisów ustawy o sus
umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem
umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu bezpłatnego (wychowawczego)
umowy zlecenia (o dzieło) wykonywane na rzecz własnego pracodawcy
konsekwencje dla płatników Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r. II UZP 6/09
3.Opłacanie składek za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia

jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zasady podlegania
kiedy za studenta i ucznia nie opłaca się składek ze zlecenia
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy
przychody zwolnione od składek
jak rozliczać składki gdy zleceniobiorca tylko przez część miesiąca podlega ubezpieczeniom społecznym
jak postąpić gdy student błędnie poinformuje płatnika, że jest studentem
jak rozliczyć składki za zmarłego zleceniobiorcę
składki za członków zarządu
4. Rozliczanie składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym

obowiązki płatnika który wypłaca zasiłki macierzyńskie
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
jakim ubezpieczeniom podlega osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
dokumenty rozliczeniowe składane za osobę na urlopie wychowawczym
jak od stycznia 2012 r. ustalić podstawę wymiaru składek za osoby na urlopie wychowawczym
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
jak rozliczać składki gdy dana osoba jest na więcej niż jednym urlopie wychowawczym
jak rozliczać świadczenia ze stosunku pracy otrzymywane w okresie urlopu wychowawczego, macierzyńskiego
5. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność

jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca pozarolniczą działalność
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia za okres choroby
6. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

umowa o pracę + umowa zlecenia
dwie umowy zlecenia
jak opłacać składki gdy zleceniobiorca u tego samego płatnika wykonuje dwie umowy zlecenia
umowa zlecenia + działalność gospodarcza
jak opłacać składki za emeryta i rencistę który jest pracownikiem i wykonuje umowę zlecenia
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

8. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

9. Obowiązki płatnik w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10. Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

11. Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

12. Dokumenty rozliczeniowe

13. Zmiany w zakresie opłacania składek które mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.

Dzień II
Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne w 2012 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem o dowodach do wypłaty zasiłków

1. Nowe zasady dokumentowania prawa do zasiłków i ich wypłaty, określone rozporządzeniem MPiPS z dnia 2 kwietnia 2012 r.:

nowe wzory druków składanych do wypłaty zasiłków
nowe wzory zaświadczenia płatnika składek, nowy dokument ZUS Z-3b
dokumentowanie późniejszych następstw wypadku
zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres urlopów dodatkowych, z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
czy kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka może stanowić podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
jakie dokumenty mogą być przyjęte w razie urodzenia dziecka za granica
czy do wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego wymagane jest zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim
jakie dokumenty składa się do ZUS, gdy umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu
jakie dane powinno zawierać zaświadczenie o opiece nad zdrowym dzieckiem
zmienione zasady prowadzenia dokumentacji zasiłkowej w zakładzie pracy - czy jest obowiązek wypełniania asygnaty zastępczej i prowadzenia karty zasiłkowej
2. Różnice w dokumentowaniu prawa do zasiłków przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2012
i po jego wejściu w życie

3. Prawo do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego - kiedy przysługują, przez jaki okres, przypadki, w których występuje brak prawa do świadczenia, kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich, kontrola orzekania

4. Zasady wypłaty - terminy obowiązujące płatnika składek, terminy obowiązujące ZUS, zasady postępowania płatnika składek w przypadku świadczeń wypłaconych nienależnie

5. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
uzupełnianie wynagrodzenia oraz składniki przyjmowane bez uzupełniania
składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru
składniki miesięczne, kwartalne i roczne
składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty
zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc
podstawa wymiaru po zmianie rodzaju świadczenia lub po przerwie w pobieraniu świadczeń
podstawa wymiaru dla ubezpieczonych innych niż pracownicy (np. zleceniobiorców)
6. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne - wysokość, warunki przyznania, podstawa wymiaru świadczeń, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową, zbieg uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

7. Odpowiedzi na pytania

Prelegenci

Cytat
Specjaliści z Centrali ZUS. Autorzy wielu publikacji, wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, od lat związani z Polexpert

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 - 17 października 2012
.

Wrocław

.

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia. Cena 1 dnia szkolenia: 430 zł + VAT
800 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!