Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych według aktualnych przepisów i orzecznictwa

O szkoleniu

Zapraszamy na 2 dniowy praktyczny kurs dla zamawiających dotyczący planowania i udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem po 1 stycznia 2021.

Program szkolenia obejmuje przeprowadzenie przez wszystkie etapy udzielania zamówień po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu dowiesz się w jakim formacie można:

 • składać oferty,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
 • przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe,
 • pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby.

W drugiej części szkolenia trener omówi wszystkie obowiązujące tryby, a także wskaże najwięsze zmiany w umowach, które dotyczą zmian przewidzianych w ogłoszeniu lub Specyfikacji. Ekspert poruszy również temat zamawiania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz zmian wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę.

Kto powinien wziąć udział?

Jesteś zamawiającym i potrzebujesz wiedzy jak bęzbłędnie przejść wszystkie etapy planowania? Jeśli tak, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Program szkolenia

Planowanie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia:

 1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia planu;
 2. Miejsce publikacji;
 3. Zawartość planu;
 4. Konieczność aktualizacji planu;
 5. Możliwość wszczęcia postępowania nieuwzględnionego w planie postępowań.

Plan zamówień publicznych:

 1. Czym jest plan zamówień publicznych?
 2. Czy jego sporządzenie jest konieczne?
 3. Cel jego przygotowania.

Ustalenie wartości zamówienia

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego;
 4. Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach;
 6. Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.

Udzielanie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP

Regulamin udzielania zamówień w jednostce:

 1. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł;
 2. Zawartość regulaminu – elementy niezbędne, pożądane i zbyteczne;
 3. Zalety i wady regulaminu przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych;
 4. Progi i rodzaje procedur poprzedzających wybór wykonawców;
 5. Komunikacja pomiędzy stronami w tym składanie ofert przez wykonawców.

Dokumentowanie udzielonych zamówień:

 1. Opisywanie faktury - treść pieczątki stosowanej przy zamówieniach do 130 000 zł;
 2. Ewidencja udzielonych zamówień do sprawozdania rocznego;
 3. Umowa do 130.000 zł – czy wymagana jest forma pisemna, możliwość jej zmiany.

Przygotowanie postępowania w procedurze biuletynowej (krajowej)

Powierzanie wykonywania czynności w postępowaniu osobom gwarantującym bezstronności i obiektywizm:

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Forma składanych oświadczeń i katalog osób zobligowanych do ich złożenia – m.in. czy zawsze należy składać dwa oświadczenia w postępowaniu oraz czy osoba ustalająca wartość zamówienia lub opisująca przedmiot zamówienia też ma złożyć oświadczenia z art. 56?

Wybór trybu:

Przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego;

Przebieg procedury w trybach innych niż podstawowy:

 • Terminy ustawowe;
 • Zakres negocjacji;
 • Wymagane oświadczenia, dokumenty i środki dowodowe;
 • Rodzaje ogłoszeń.

Tryb podstawowy i przebieg procedury:

 • Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
 • Zakres dopuszczalnych negocjacji; 
 • Postać negocjacji;
 • Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?

Wybrane elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;
 • Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję;
 • Wymagania wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia:

 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 • Sposób określania warunków przez Zamawiającego i cel dokonywania tej czynności.

Kryteria oceny ofert:

 • Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert;
 • Wymagania i ograniczenia przy stosowaniu kryteriów innych niż cena lub koszt.

Zmiany umowy:

 1. Omówienie wyjątków od ogólnego zakazu dokonywania zmiany w umowie;
 2. Zmiany przewidziane w ogłoszeniu lub Specyfikacji;
 3. Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych – czym jest zamówienie dodatkowe; 
 4. Zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę;
 5. Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy;
 6. Omówienie niedopuszczalnych zmian istotnych;
 7. Zmiana niskowartościowa.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ATLAS TOWER

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!