Obowiązki zamawiających na każdym etapie postępowania

O szkoleniu

Zapraszamy na 2-dniowy praktyczny kurs dla zamawiających dotyczący nowej ustawie Pzp z liderem rynku szkoleń zamówień publicznych! Ekspert szczegółowo omówi obowiązki zamawiających na każdym etapie postępowania po 1 stycznia 2021.

Na szkoleniu dowiesz się w jakim formacie można:
- składać oferty,
- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
- przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe,
- pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.
Kto powinien wziąć udział?
 • Zamawiających
 • Wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zamówień zgodną z najnowszymi przepisami

Program szkolenia

Elektroniczne postępowanie o zamówienie

 1. Definicja dokumentu elektronicznego.
 2. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 3. Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Jak składać i weryfikować podpis zaufany i osobisty?
 5. Zasada pisemności w nPZP - co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?
 6. Pełnomocnictwa – forma, obowiązek złożenia, wezwanie do uzupełnienia i poświadczenie za zgodność.
 7. Platforma e-zamówienia:
 • Do czego służy platforma e-zamówienia?
 • Czy można przeprowadzić postępowanie bez rejestracji na Platformie?
 • Funkcje platformy.

Weryfikacja podmiotowa wykonawców

Warunki udziału w postępowaniu w przypadku:

 • samodzielnego ubiegania się o zamówienie;
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie;
 • korzystania z zasobów podmiotów trzecich.

Przesłanki braku podstaw do wykluczenia;

 • Przesłanki obligatoryjne;
 • Przesłanki fakultatywne;
 • Samooczyszczenie i przypadki kiedy wykluczenie wykonawcy byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.

Podmiotowe środki dowodowe:

 • Które podmiotowe środki dowodowe należy żądać – wersja minimum, średnia i maksymalna;
 • Przypadki niezłożenia, złożenia niekompletnego lub zawierającego błąd podmiotowego środka dowodowego przez wykonawcę;
 • Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 • Podmiotowe środki dowodowe – sposób ich sporządzania, obowiązek ich podpisania, wyjątki.

„Pułapki” zawarte w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń;

O czym informować wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanki wykluczenia z postępowania lub niespełnienia warunku udziału w postępowania.

 

Badanie oferty

 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia;
 2. Przesłanki odrzucenia oferty;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 4. Poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności;
 5. Próbki – kiedy próbki są przedmiotowymi środkami dowodowymi, a kiedy podmiotowymi i wynikające z tego podziału obowiązki?
 6. Wyjaśnianie treści oferty – podstawa prawna i zakres dokonywania tej czynności.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy

 1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert.
 2. Termin zawarcia umowy – czy okres stand still obowiązuje w przypadku kiedy złożono kilka ofert ale wszyscy wykonawcy za wyjątkiem wybranego złożyli wniosek o zwrot wadium na podstawie art. 98 ust. 2 pkt 3 nPZP?
 3. Ogłoszenie o wynikach postępowania.
 4. Umowa w sprawie zamówienia:
 • dopuszczalność zmiany umowy – przypadki umożliwiające zawarcie aneksu do umowy i ogłoszenie o zmianie umowy;
 • klauzule abuzywne;
 • obowiązkowe elementy umowy;
 • zagadnienia związane z podwykonawstwem: możliwości ograniczenia podwykonawstwa; żądanie informacji o części zamówienia powierzanej podwykonawcy oraz nazw proponowanych podwykonawców; weryfikacja podwykonawcy; zawartość umowy o podwykonawstwo.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w świetle rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w biuletynie zamówień publicznych – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności, czy ogłoszenie jest też konieczne w postępowaniach prowadzonych powyżej progów unijnych.

Dokumentowanie postępowania

 1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia.
 2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu – czy Zamawiający musi udostępniać oferty na stronie internetowej?
 3. Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 4. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 24-25 czerwiec 2021

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!