Szkolenie

Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2021 rok

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: procedury ocen oddziaływania na środowisko, zarówno w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Poza kwestiami proceduralnymi przedstawione zostaną także zagadnienia merytoryczne związane ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko, prawidłowym określaniem warunków środowiskowych w decyzjach, a także problemy związane z przedstawianymi zagadnieniami.

W dniu 24 września 2019 weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wg ustawodawcy mają na celu usprawnienie postępowań administracyjnych oraz skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej. Zostało również przyjęte nowe rozporządzenie OOŚ (w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć).

Cel szkolenia:
Szczegółowe omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, w oparciu o stan prawny na 2021 rok.

Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów z września 2019 roku:
- nowa kwalifikacja przedsięwzięć,
- nowe określenie zakresu stron postępowania,
- ograniczenia innych uprawnień stron,
- nowe zasady doręczeń,
- zmiana właściwości organów,
- nowe uprawnienia RDOŚ,
- zmiany w zakresie zaskarżania postanowień,
- zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej,
- likwidacja postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
- zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • jakie są możliwe sposoby interpretacji przepisów i ich zastosowania,
 • jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak przygotować wnioski,
 • w jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Program szkolenia

Wprowadzenie: system OOŚ w UE i w Polsce – podstawy prawne.

Obszary Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko:

 • podstawowe zagadnienia dot. Obszarów Natura 2000,
 • ocena oddziaływania na obszary Natura 2000.
   

Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:

 • zagadnienia procesowe (uczestnicy postepowania, pojęcie strony w rozumieniu ustawy OOŚ, zakres postępowania, definicja przedsięwzięcia, zakres OOŚ),
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (podział i kwalifikacja przedsięwzięć, dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne, przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji),
 • wniosek o wydanie decyzji i wymagane załączniki,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięć z tzw. I grupy,
 • kwalifikacja do OOŚ dla przedsięwzięć z tzw. II grupy,
 • ocena oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (weryfikacja raportu OOŚ, opiniowanie i uzgodnienia z innymi organami, konsultacje społeczne i udział organizacji ekologicznych w postępowaniu),
 • zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez OOŚ,
 • zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po OOŚ,
 • przesłanki negatywne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przesłanki dla nałożenia obowiązku ponownej OOŚ.

Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.

Ocena oddziaływania na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych.

Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.

Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach odziaływania na środowisko:

 1. dzielenie przedsięwzięć,
 2. nieprawidłowości przy ocenie oddziaływania,
 3. obowiązek weryfikacji raportu OOŚ:
  • najczęstsze nieprawidłowości w raportach OOŚ,
  • aktualność i wiarygodność danych w raporcie OOŚ,
  • oddziaływania skumulowane,
  • analiza wariantowa, w tym wariantowanie a przesłanka braku alternatyw,
  • działania minimalizacyjne a działania kompensacyjne w OOŚ.
    
 4. nieprawidłowości w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • zakres decyzji środowiskowej w orzecznictwie sądów administracyjnych,
  • omówienie najczęstszych błędów w formułowaniu warunków środowiskowych w decyzjach.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko z wieloletnim doświadczeniem w opiniowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się zwłaszcza w ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 i środowisko przyrodnicze.

Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo tematyką ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody oraz orzecznictwa administracyjnego, pracując w Ministerstwie Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Doświadczenie zawodowe trenera obejmuje przede wszystkim etap weryfikacji dokumentacji środowiskowej (prognoza ooś, raport ooś) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. W swojej pracy zajmuje się m.in. zapewnieniem zgodności z wymogami prawa krajowego i unijnego projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym dużych projektów infrastrukturalnych (autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska), w szczególności zakresie jakości dokumentacji pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych.

Jako wykwalifikowany trener prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone problematyce oceny oddziaływania na środowisko, w tym dla instytucji pośredniczących w realizacji programów wsparcia finansowanych ze środków unijnych. Przez dwa lata współprowadził również zajęcia poświęcone problematyce ocen oddziaływania na środowiska w ramach studiów podyplomowych Zarządzenie obszarami Natura 2000 organizowanych przez SGGW.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 stycznia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 24 - 25 stycznia 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 maja 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23 - 24 maja 2022

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za zapis do 31.12.2021
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa 2022
za zapis od 1.01.2022
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!