Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2023 rok

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: procedury ocen oddziaływania na środowisko, zarówno w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Poza kwestiami proceduralnymi przedstawione zostaną także zagadnienia merytoryczne związane ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko, prawidłowym określaniem warunków środowiskowych w decyzjach, a także problemy związane z przedstawianymi zagadnieniami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • jakie są możliwe sposoby interpretacji przepisów i ich zastosowania,
 • jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak przygotować wnioski,
 • w jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.
Kto powinien wziąć udział?
 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie: system OOŚ w UE i w Polsce – podstawy prawne.

2. Obszary Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko:

- podstawowe zagadnienia dot. Obszarów Natura 2000,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000.

3. Ochrona przyrody w ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a oceny oddziaływania na środowisko.

5. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:

 • zagadnienia procesowe (uczestnicy postepowania, pojęcie strony w rozumieniu ustawy OOŚ, zakres postępowania, definicja przedsięwzięcia, zakres OOŚ),
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (podział i kwalifikacja przedsięwzięć, dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne, przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji),
 • wniosek o wydanie decyzji i wymagane załączniki,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięć z tzw. I grupy,
 • kwalifikacja do OOŚ dla przedsięwzięć z tzw. II grupy,
 • ocena oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (weryfikacja raportu OOŚ, opiniowanie i uzgodnienia z innymi organami, konsultacje społeczne i udział organizacji ekologicznych w postępowaniu),
 • zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez OOŚ,
 • zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po OOŚ,
 • przesłanki negatywne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przesłanki dla nałożenia obowiązku ponownej OOŚ.

6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

8. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.

9. Ocena oddziaływania na środowisko a dofinansowanie ze środków unijnych.

10. Omówienie wybranych kwestii problemowych związanych z ocenami oddziaływania na środowisko.

11. Najczęstsze nieprawidłowości w ocenach odziaływania na środowisko:

 • dzielenie przedsięwzięć,
 • nieprawidłowości przy ocenie oddziaływania,
 • obowiązek weryfikacji raportu OOŚ: najczęstsze nieprawidłowości w raportach OOŚ; aktualność i wiarygodność danych w raporcie OOŚ; oddziaływania skumulowane; analiza wariantowa, w tym wariantowanie a przesłanka braku alternatyw; działania minimalizacyjne a działania kompensacyjne w OOŚ.
 • nieprawidłowości w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: zakres decyzji środowiskowej w orzecznictwie sądów administracyjnych; omówienie najczęstszych błędów w formułowaniu warunków środowiskowych w decyzjach.

12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

Pierwszy dzień:  10.00-16.00;
Drugi dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko z wieloletnim doświadczeniem w opiniowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się zwłaszcza w ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 i środowisko przyrodnicze.

Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo tematyką ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody oraz orzecznictwa administracyjnego, pracując w Ministerstwie Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Doświadczenie zawodowe trenera obejmuje przede wszystkim etap weryfikacji dokumentacji środowiskowej (prognoza ooś, raport ooś) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. W swojej pracy zajmuje się m.in. zapewnieniem zgodności z wymogami prawa krajowego i unijnego projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym dużych projektów infrastrukturalnych (autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska), w szczególności zakresie jakości dokumentacji pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych.

Jako wykwalifikowany trener prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone problematyce oceny oddziaływania na środowisko, w tym dla instytucji pośredniczących w realizacji programów wsparcia finansowanych ze środków unijnych. Przez dwa lata współprowadził również zajęcia poświęcone problematyce ocen oddziaływania na środowiska w ramach studiów podyplomowych Zarządzenie obszarami Natura 2000 organizowanych przez SGGW.

 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 4 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!