Ocena oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury zarówno dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia, jak i oceny przeprowadzanej dla dokumentów strategicznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) z uwzględnieniem ostatnich największych zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie obejmie również praktyczne aspekty istotne z punktu widzenia pozyskiwania środków z programów operacyjnych na poziomie województwa.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do urzędników przygotowujących decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, do wykonawców raportów, inwestorów, pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi, do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia

 1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w postępowaniu inwestycyjnym
   
 2. Publicznie dostępne wykazy
   
 3. Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
  • odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
  • dokumenty towarzyszące.
   
 4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  – dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  – przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
  – zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.
   
 5. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i konsekwencje dotyczące procedur wydawania, odwołań, skarg do sądów dla tych decyzji w świetle zmian przepisów wprowadzonych w 2021 r. – rola organizacji ekologicznych
   
 6. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i samej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • właściwość organów,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia OOŚ,
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • wymogi dotyczące innej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami z kwietnia 2021 r.:
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,12. Informacja o zmianach procedur dotyczących ocen oddziaływania w tzw. „specustawach” 
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • rola organizacji ekologicznych,
  • zmiany procedury, odwołania i skargi do sądu.
   
 8. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   
 9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
   
 10. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
   
 11. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
   
 12. Informacja o zmianach procedur dotyczących ocen oddziaływania w tzw. „specustawach”
   
 13. Analiza porealizacyjna i jej konsekwencje
   
 14. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   
 15. Podsumowanie i dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00– 15:00.

Prelegenci

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, v-ce przewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Gdzie i kiedy

Online 2 czerwiec 2022

Zapisz się

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do   Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.
Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.
Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!