Szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ocena-oddzialywania-na-srodowisko-w-procesie-inwestycyjnym-a-najnowsze-zmiany-w-kpa-69339

Informacje o szkoleniu

 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.


  ID szkolenia: 69339
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar NATURA2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uczestnicy zapoznają się z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby właściwie interpretować i stosować przepisy prawa w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin/urzędów miast wydających decyzje środowiskowe, pracowników organów właściwych do wydawania opinii/uzgadniania w toku prowadzonego postępowania oraz pracowników organów architektoniczno-budowlanych, inwestorów, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

■Zagadnienia ogólne i wprowadzające
• Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, czy np. trzeba omówić bardziej szczegółowo pewne instytucje procedury administracyjnej stosowanej w toku uzyskiwania decyzji środowiskowej
• Regulacje prawne dot. OOS (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym)
• Zmiany w przepisach k.p.a., które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2017 r., a praktyka stosowania zmienionych od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w skrócie: ustawy ooś - trudności interpretacyjne
■System ocen oddziaływania na środowisko
■Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
■Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć z naciskiem
■Charakterystyka OOŚ, narzędzia, aparat pojęciowy
■Komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko
■Miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym - zwłaszcza
w kontekście najnowszych zmian
■Zmiany mające na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych, a rozpatrywanie spraw określenia środowiskowych uwarunkowań.
■Przedmiot SOOS - rodzaje dokumentów podlegających SOOS
■Odstąpienie od SOOS
■Elementy procedury SOOS
■Istota SOOS w procesie inwestycyjnym
■Powiązanie SOOS z indywidualną oceną oddziaływania na środowisko - skutki zmian w przepisach prawa na najnowsze zmiany w przepisach
■Wskazanie przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU)
■Zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU – nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ
■Omówienie najnowszej procedury wydawania DSU i oceny oddziaływania na środowisko:
-postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
- postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z OOS; bez OOS)
■Zmiany w k.p.a. od 1 czerwca 2017 r., a procedura OOŚ:
- nowe zasady doręczenia w trybie art. 49 k.p.a. publiczne obwieszczenie
- mediacja w administracji, umowy administracyjnej
- zasady współdziałania organów
- obowiązek zawiadomienia stron o niespełnieniu warunków jej żądania przed wydaniem decyzji odmownej
- ograniczenie możliwości uchylenia decyzji do ponownego rozpatrzenia
• Uczestnicy OOŚ: organy właściwe do wydania DSU, uzgadniania, opiniowania, społeczeństwo, organizacje ekologiczne, wskazanie zmian w przepisach dot.
współdziałania z wyspecjalizowanymi organami ochrony środowiska
• Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – główne dowody w OOŚ, omówienie ich nowego zakresu, nowych zasad sporządzania oraz skutków zmian
■Omówienie zmian w zakresie elementów przyrodniczych jakie są konieczne do uwzględniania od 1 stycznia 2017 r. – różnorodność biologiczna, inwentaryzacja przyrodnicza, korytarze ekologiczne, kompensacja przyrodnicza, rozszerzony monitoring
■Zapewnienie udział społeczeństwa – omówienie zmian w przepisach prawa
■Nowe elementy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - miejsce i jej rola w procesie inwestycyjnym:
- decyzja po przeprowadzeniu OOS – nowe elementy w DSU
- decyzja bez uprzedniego przeprowadzenia OOS – omówienie rozszerzonych możliwości orzeczniczych w DSU jakie powodują zmienione przepisy
■Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
■Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot - przesłanki, procedura
■Zapewnienie wykonalności DSU i egzekucja DSU – skutki zmian przepisów prawa
■Uzupełniająca ocena oddziaływania na środowisko – tzw. ponowna ocena
■Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000 – istota i główne elementy
■Miejsce i rola tzw. ponownej oceny w procesie inwestycyjno-budowlanym
■Przesłanki i zasady przeprowadzania tzw. ponownej oceny - dodatkowe elementy raportu wymagane w ponownej ocenie procedury ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian
■Postępowanie w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko - zagadnienia węzłowe
■Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska i procedur ocen oddziaływania na środowiska. Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej urzędów i jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów gospodarczych (zwłaszcza branży energetycznej – m.in. spółki celowej GK PGE). W latach 2013-2017 sekretarz Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Stypendysta międzynarodowych projektów łączących naukę z praktyką gospodarczą. Uczestnik European Network of Environmental Authorities – grupy roboczej ds. pozwoleń zintegrowanych ENEA – MA. Rozprawa doktorska pod patronatem prof. dr hab. Marka Górskiego. Autor monografii i artykułów z zakresu: prawa, procesu inwestycyjno-budowlanego, ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko. Kurs zawodowy analityka finansowego oraz magisterskie studia inżynieryjne z zakresu ochrony środowiska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.