Szkolenie: OCENA PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH- ASPEKTY PRAWNE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ocena-przygotowania-do-realizacji-inwestycji-budowlanych--aspekty-prawne-68461

Informacje o szkoleniu

 • OCENA PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH- ASPEKTY PRAWNE


  ID szkolenia: 68461
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Duet*** Wrocław
  ul. Św. Mikołaja 47-48
  50-127 Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 18-19.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podstawowy cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki i form stosowania przepisów prawa budowlanego, prawa cywilnego, specustaw oraz aktów wykonawczych w inwestycjach budowlanych, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawo cywilne i przepisy o ochronie środowiska.
Bardzo istotnym celem dydaktycznym tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat roli, jaką oni pełnią w procesie inwestycyjnym oraz o ciążących na nich obowiązkach. Szkolenie pomoże im uniknąć częstych błędów popełnianych na etapie przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji, jak również nauczy lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu (w szczególności Wykonawcy i inspektora nadzoru).
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawę teoretyczną i wiedzę praktyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw przed organami administracji architektoniczno- budowlanej.

Szczegółowe informacje na: www.orylion.pl

Szkolenie skierowane jest do:

- inwestorzy,
- wykonawcy,
- samorządy,
- kierownicy budów,
- inni uczestnicy procesu budowlanego zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I

Ustawa Prawo Budowlane
Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane i Specustawy
Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako prawo miejscowe.
Podstawowe definicje prawa budowlanego z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej:

Pojęcie „inwestycji budowlanej”,

Tryby realizacji inwestycji budowlanych (tzw. tryb ogólny i szczególny)

Podstawowe zasady i metodyka postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji budowlanej:

Przedmiot postępowania i właściwość organów:
Właściwość rzeczowa - skrzyżowanie dróg różnych kategorii, zjazdy itp.

Etapy procesu budowlanego.
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji – ćwiczenie; wniosek o ustalenie lokalizacji
Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji. - ćwiczenie
Zgoda urbanistyczna - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej: ·Zakres przedmiotowy ustawy. Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję,

Organy właściwe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej.
Zasady stosowania innych ustaw: ·Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, ·Odpowiednie stosowanie Przepisów Prawa budowlanego, ·Zasady stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami, ·Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ·Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana.
Uprawnienia konserwatora zabytków.
Obowiązki inwestora wobec konserwatora zabytków.
Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego

Rozpoczęcie robót budowlanych.
Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:
Pozwolenie na budowę,
Zgłoszenie robót budowlanych,
Dziennik budowy,
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
Prawidłowe opracowywanie dokumentacji geodezyjnej - kluczowe dla inwestycji drogowej
BIOZ i PZJ
Test: Sylwetki zawodowej

Dzień II

Wniosek o pozwolenie na budowę w procedurze prawa budowlanego - ćwiczenie
Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie – studia przypadków
Dziennik budowy – przykłady błędów w prowadzeniu dziennika
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – studia przypadków
Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego – studia przypadków

Przebieg procesu budowlanego:
Obowiązki inwestora.
Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę – studia przypadków
Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy
Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
Zapisy SIWZ w zakresie zamówień dodatkowych i uzupełniających w oparciu o PZP.
Procedura i ograniczenia stosowania tzw. robót zamiennych – studia przypadków
Zasady stosowania klauzuli waloryzacyjnej
Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego – studia przypadków
Procedura wnioskowania i akceptacji zmiany - ćwiczenie
Zasady stosowania stawek i rozliczania robót wykonanych w trybie zmiany
Test: Skłonności do ryzyka

Odrębności procesu budowlanego urządzeń wodnych.
Urządzenia wodne – definicja ustawowa,
Pozwolenie wodno prawne,
Samowola budowlana,
Obowiązki właściciela urządzenia wodnego,
Koszty utrzymania urządzenia wodnego,
Samowola budowlana i jej konsekwencje:
Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego.
Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.

Odbiory i oddanie obiektu do użytkowania: Formalne wymogi oddania obiektu do użytkowania
Oddawanie zakończonej inwestycji do użytkowania - właściwość organów,
Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Pozwolenie na użytkowanie.
Nielegalne użytkowanie
Zakres obowiązkowej kontroli – studia przypadków
Obowiązki użytkowania obiektu
Użytkowanie i zarządzanie obiektami budowlanymi
Nadzór techniczny w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych
Książka obiektu budowlanego
Kontrole okresowe obiektów budowlanych
Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe
Obowiązki właściciela lub zarządcy w użytkowaniu obiektów budowlanych
Odpowiedzialność karna właściciela lub zarządcy
Odbiory robót – częściowe i końcowy – wymagania formalne i merytoryczne – ćwiczenie – protokół odbioru końcowego i protokół odbioru pogwarancyjnego.

Możliwości podpisywania porozumień pomiędzy starostami i powiatowym inspektorami nadzoru budowlanego oraz pomiędzy wojewodami i wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego w świetle stanowiska MSWiA z 22.09.2009,
Zakończenie budowy. Rozliczenie końcowe budowy – raport finansowy i techniczny
Dyskusja – podsumowanie szkolenia.


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Włodzimierz Gawroński
Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

SZCZEGÓŁY NA: www.orylion.pl

Szkolenie, kurs: OCENA PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH- ASPEKTY PRAWNE