Ochrona danych osobowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

O szkoleniu

Przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej przetwarza się ogromne ilości danych osobowych. Przetwarzanie to jest udziałem wielu różnych podmiotów, posiadających różnych status na gruncie przepisów RODO, a w związku z tym wiele obowiązków, których niewykonanie jest obarczone sankcjami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi. Projektu unijne charakteryzują się dużym stopniem formalizmu i koniecznością wykazywania zgodności z prawem oraz zawartymi umowami na każdym etapie realizacji. Dotyczy to także obszaru ochrony danych osobowych, który jest jednym z tych, które mogą podlegać kontroli. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z praktycznymi kwestiami, dotyczącymi ochrony danych osobowych w projektach finansowanych z funduszy UE, w tym w zakresie dokumentowania procesów przetwarzania przez uczestników systemu finansowania zadań z udziałem środków z UE.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych stosowania RODO na poszczególnych etapach realizacji projektu unijnego. W efekcie odbytego szkolenia uczestnik szkolenia będzie zaznajomiony z podstawami przetwarzania danych podczas realizacji projektów unijnych. Uczestnik szkolenia będzie miał wiedzę na temat zakresu przetwarzania danych osobowych w projektach, podstaw przekazywania danych podmiotom zewnętrznym oraz obowiązków wynikających z relacji z podmiotem danych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkolenia to:

 • poznanie podstaw legalności przetwarzania danych w projektach unijnych,
 • poznanianie zasad rozliczalności wynikających z przepisów RODO,
 • poznanie zasad wymiany danych w toku projektu,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących ustalania przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, konstruowania klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz obsługi żądań osób, których dane dotyczą i realizacji ich praw
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci: beneficjenci programów unijnych i osoby obsługujące beneficjentów, inspektorzy ochrony danych specjaliści ds. ochrony danych i specjaliści ds. programów unijnych

Program szkolenia

 • Podstawy prawne realizacji projektów unijnych na tle przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Osoba, której dane dotyczą, administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający – kto jest kim w przypadku ochrony danych osobowych w projektów unijnych z uwzględnieniem ról w przypadku instytucji i Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Struktura organizacyjna podmiotów realizujących projekty i jej konsekwencje prawne dla ochrony danych.
 • Ogłoszenie o konkursie, nabór wniosków o dofinansowanie, regulaminy i inne dokumenty a RODO.
 • Umowa o dofinansowanie – skutki prawne dla ochrony danych w przypadku Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Udostępnianie a powierzenie przetwarzania danych osobowych w projektach.
 • Dane osobowe w kontroli.
 • Zadnia IOD w toku realizacji projektów unijnych.

Czas trwania

9.30 - 14.00

Prelegenci

dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym najobszerniejszej monografii za zakresu prawa informacyjnego – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Wolters Kluwer 2022 oraz pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

mec. Magdalena Czaplińska jest radcą prawnym i partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.
Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 10 listopad 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!