Ochrona danych osobowych w w kadrach-kompleksowe omówienie

O szkoleniu

Szkolenie stanowi kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych według RODO i przepisów krajowych. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) obowiązuje już od 2018 roku. Większość instytucji publicznych i prywatnych w Polsce została zobowiązana do bezpośredniego stosowania RODO, jednak nadal praktyczne stosowanie tych przepisów budzi liczne wątpliwości.
Cały czas aktualne jest pytanie: jak stosować RODO, by z jednej strony ochrona danych osobowych nie stała się uciążliwością, która uniemożliwia sprawne działanie, a z drugiej strony, by właściwie zabezpieczyć interesy osób, których dane są przetwarzane i podlegają ochronie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że organ nadzoru w Polsce nałożył kary pieniężne, , za brak zgodności z RODO. A wynikające z analizy kar różnych organów nadzorczych wnioski wcale nie pomagają w ustaleniu jednolitej, czy bezpiecznej praktyki stosowania RODO.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:
• omówienie najważniejszych i najczęściej występujących problemów ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach zobowiązanych,
• zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądów administracyjnych oraz
• przekazanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobów postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami.

Na szkoleniu:
• omówione zostaną najistotniejsze zmiany wprowadzone przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie definiowania danych osobowych podlegających ochronie, w tym szczególnych kategorii danych, zasad przetwarzania danych osobowych, przesłanek przetwarzania danych osobowych,
• wskazane zostaną niezbędne działania w celu dostosowania organizacji do wymogów RODO,
• podsumowane zostaną wnioski i konsekwencje nowelizacji przepisów sektorowych wynikające z RODO w obszarze zatrudnienia
• przedstawione zostaną i omówione wzory dokumentów, co pozwoli uczestnikom szkolenia zapoznać się z praktyką stosowania przepisów RODO.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania RODO od organów administracji publicznej, przez szpitale, biura kadrowo-księgowe, kancelarie, firmy konsultingowe, informatyczne, budowlane , sklepy internetowe, sklepy spożywcze, piekarnie, sklepu prowadzące sprzedaż online – każdego, kto przetwarza dane osobowe pracowników ale też klientów, kontrahentów.
Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów będących administratorami danych lub procesorami, w tym pracowników kadr, biur prawnych, osób zaangażowanych w koordynowanie tematu ochrony danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, dyrektorów biur i pracowników niższego szczebla zarządzania.

Program szkolenia

1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

3. Nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO.
Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
• jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
• czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
• czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
• rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
• proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
• rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.

Przebieg rekrutacji:
• dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
• rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
• rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
• sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
• okres retencji danych kandydatów,
• ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych
• – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
• tworzenie list osób niepożądanych,
• otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

4. Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

5. Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:
• dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
• zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
• dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
• listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
• dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
• legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
• monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
• obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
• przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.
• Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
• Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
• Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
• Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym,
• podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
• Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
• Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych
• i outsourcingu.
• Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

7. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

8. Konstrukcja zgód i klauzul informacyjnych w działach zarządzających personelem.

9. Przykładowe narzędzia, materiały i dokumenty, które otrzymują uczestnicy:
• Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesów występujących w działach kadrowych.
• Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesorów, którzy prowadzą dokumentację kadrową.
• Umowa powierzenia danych dla klientów procesora zlecającego prowadzenie dokumentacji kadrowej.
• Wzorzec aneksu do regulaminu pracy uwzględniający wszelkie zmiany nowelizacyjne kodeksu pracy, monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, monitoring GPS oraz rozmów telefonicznych.
• Kwestionariusz osobowy pracownika i kandydata zgodny z RODO.
• Obowiązek informacyjny dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i praktykantów.
• Upoważnienie do przetwarzania danych dla działów HR.
• Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
• 4 zgody rekrutacyjne, dostosowane do różnych aspektów czasowych przetwarzania danych.
• Zgody pracownicze do banku.
• Zgody pracownika na przetwarzanie wizerunku w celach wynikających ze stosunku pracy, ale także w celach marketingowych i reklamowych.
• Zgody członków rodziny pracownika przy przetwarzaniu ich danych w ramach benefitów uzyskiwanych z zakładu pracy oraz wizerunku przy uczestnictwie w wyjazdach integracyjnych i wydarzeniach.
• Niezbędne zapisy do umów z kontrahentami zawierające obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

mec. Barbara Każarnowicz

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
800
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
  • Rozwiń
Dostępne zniżki:
  • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!