Szkolenie: Ochrona środowiska i ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-srodowiska-i-ochrona-przyrody-w-planowaniu-przestrzennym-strategiczna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko-69351

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona środowiska i ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko


  ID szkolenia: 69351
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu sposobów uwzględniania ochrony środowiska i ochrony przyrody w planowaniu przestrzennym; przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; zakresu i treści prognoz oddziaływania na środowisko roli strategicznej oceny w procedurze planistycznej oraz procesie inwestycyjnym; poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce, dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin/urzędów miast wydających decyzje środowiskowe, pracowników biur planowania przestrzennego, wykonawców opracowań ekofizjograficznych, autorów prognoz oddziaływania na środowisko organów właściwych do wydawania opinii/uzgadniania w toku prowadzonego postępowania oraz pracowników organów architektoniczno-budowlanych, inwestorów, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
• Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, czy np. które bardziej szczegółowo pewne instytucje procedur planistycznych bądź SOOŚ
• Regulacje prawne dot. planowania przestrzennego oraz ocen oddziaływania na środowisko OOS (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym)
• Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne

2. Procedura planistyczna dla Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, Studium Uwarunkowań Przestrzennych i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
• Uwzględnianie przepisów ochrony środowiska (m.in. ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach) i ochrony przyrody w toku procedury planistycznej ww. dokumentów
• Sposób uwzględniania zapisów aktów prawa wyznaczających formy ochrony przyrody w planowaniu przestrzennym
• Rola opracowania ekofizjograficznego
• Przebieg procedury planistycznej

3. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny w ramach procedury planistycznej ww. dokumentów
• Kwalifikacja zakresu przedmiotowego dokumentów strategicznych podlegających SOOŚ

• Zakres podmiotowy strategicznej oceny (uczestnicy strategicznej oceny i ich rola)
• Elementy procedury strategicznej oceny: uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko; zapewnianie udziału społeczeństwa; konsultacje z organami wyspecjalizowanymi organami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i zdrowia; wymogi prognozy; rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa; wprowadzenie do treści uwarunkowań wynikających z prognozy, opinii i ewentualnie ze złożonych wniosków (art. 55 ustawy ooś); dołączenie do projektu „podsumowania” (informacji o wykorzystaniu uzgodnień, opinii, udziału społeczeństwa oraz o częstotliwości przeprowadzenia monitoringu realizacji); przekazanie dokumentu organom współdziałającym
• Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w ramach strategicznej oceny
• Etapy i sekwencja SOOŚ

4. Treść i jakość prognozy oddziaływania na środowisko projektów dokumentów planistycznych.
• Autorzy prognoz – wymogi (wymogi od 1 stycznia 2017 r.)
• Zakres prognozy
• Omówienie elementów prognozy i ich znaczenia dla SOOŚ

5. Miejsce, rola, funkcje i relacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procedurze planistycznej (na poziomie wojewódzkim, gminnym) dokumentów planistycznych
• Znaczenie strategicznej oceny w polityce finansowej UE
• Strategiczna ocena dokumentów planistycznych jako część wielopoziomowego procesu inwestycyjnego
• Relacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z indywidualną oceną oddziaływania przedsięwzięć
• Powiązanie SOOS z indywidualną oceną oddziaływania na środowisko - skutki zmian od 1 stycznia 2017 r.
• SOOŚ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań - relacja z opracowaniem ekofizjograficznym.

6. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania
• Studium przypadków - analizowanie przypadków stosownie do potrzeb uczestników szkolenia
• Podsumowanie

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska i procedur ocen oddziaływania na środowiska. Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej urzędów i jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów gospodarczych (zwłaszcza branży energetycznej – m.in. spółki celowej GK PGE). W latach 2013-2017 sekretarz Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Stypendysta międzynarodowych projektów łączących naukę z praktyką gospodarczą. Uczestnik European Network of Environmental Authorities – grupy roboczej ds. pozwoleń zintegrowanych ENEA – MA. Rozprawa doktorska pod patronatem prof. dr hab. Marka Górskiego. Autor monografii i artykułów z zakresu: prawa, procesu inwestycyjno-budowlanego, ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko. Kurs zawodowy analityka finansowego oraz magisterskie studia inżynieryjne z zakresu ochrony środowiska.

Wydarzenia towarzyszące:

Prawno-środowiskowe obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych przepisów
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko ochronie przyrody - odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Ochrona środowiska i ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko