Ochrona środowiska przed hałasem

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego głównym celem jest syntetyczne zaprezentowanie nowych kierunków zmian przepisów, procedur oraz działań technicznych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

Szkolenie podzielono na dwie części:
Pierwsza część to syntetyczne omówienie niedawno wprowadzonych i przewidywanych do wprowadzenia nowych, stosunkowo szerokich zmian i modyfikacji w przepisach odnoszących się do różnych aspektów akustyki środowiska, które miały miejsce w ostatnich latach. W okresie tym znowelizowano szereg aktów prawnych, w tym wprowadzono nowe przepisy wynikające z dyrektyw europejskich. Obecnie prowadzone są prace w zakresie wdrożenia do polskiej praktyki pomiarów i ocen hałasu wynikających z norm międzynarodowych z serii ISO 1996 (wersje z lat 2016/2017). W tym zakresie zaprezentowane zostaną merytoryczne odniesienia do aktualnych, krajowych metod pomiarowych.
Druga część szkolenia obejmuje zaprezentowanie niektórych szczegółowych aspektów działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, takich jak przykładowo: obszary ograniczonego użytkowania, badania impulsów akustycznych, oceny wymaganej izolacyjności akustycznej itp.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Przegląd zmian przepisów związanych z ochroną środowiska przed hałasem (stan na rok 2022) i ich wpływu na stosowane działania i procedury, w odniesieniu do zmodyfikowanych przepisów prawnych oraz aspektów metodycznych i technicznych:
  • wprowadzenie w zagadnienie – syntetyczne omówienie ogólnych zasad oraz bieżących i przewidywanych zmian w zakresie ochrony środowiska przed hałasem na podstawie aktualnych przepisów prawnych, w szczególności w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • przybliżenie i omówienie najważniejszych aspektów implementacji:
  – dyrektyw europejskich: 2002/49/WE, 2015/996, 2020/367,
  – nowych Wytycznych GIOŚ odnośnie opracowywania map akustycznych,
  – norm ISO 1996-1:2016 oraz ISO 1996-2:2017 itp.
   
 2. Wskaźniki oceny hałasu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wskaźników wynikających z przepisów ustawowych oraz wielkości wprowadzanych w latach 2019-2022:
  • najważniejsze problemy w ramach długookresowych ocen hałasu w środowisku, a w tym różnice i analogie odnośnie długookresowych i krótkookresowych wskaźników oceny hałasu,
  • dopuszczalne poziomy dźwięku,
  • podstawy zdrowotne z punktu widzenia danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
   
 3. Wymagania ogólne w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska wg aktualnej wersji ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • mapy akustyczne,
  • programy ochrony środowiska przed hałasem ,
  • obszary ciche w aglomeracji i poza nimi (informacje wstępne).

   

Wybrane zagadnienia szczegółowe

 1. Zmiany metod oceny hałasu w środowisku – działania wynikające z modyfikacji Dyrektywy 2002/49/WE (załącznika II tej Dyrektywy) – informacje podstawowe:
  • zmiany symulacyjnych (obliczeniowych) metod oceny hałasu – metody CNOSSOS-EU (dokument 2015/996),
  • wymagania metod CNOSSOS odnośnie pomiarów hałasu w środowisku – normy ISO 1996-1 oraz ISO 1996-2.
   
 2. Wybrane zagadnienia szczegółowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
  • Obszary Ograniczonego Użytkowania i Strefy Przemysłowe w aspekcie ustalania właściwej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych,
  • niektóre przykłady pomiarów i oceny impulsów akustycznych,
  • specyfika ustalania „obszarów cichych” w aglomeracjach i poza nimi.
   
 3. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Wieloletni Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska, brał udział w tworzenia podstaw ochrony środowiska przed hałasem, w tym merytorycznych podstaw uregulowań prawnych oraz metodyk (np. pomiarów) i procedur technicznych (zasad postępowania, wytycznych itp.), także we współpracy z Komisją Europejską czy Europejską Agencją Środowiska. Obecnie, jako niezależny ekspert, współpracuje z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. w zespole przygotowującym Dobre Praktyki (wytyczne) opracowywania map hałasowych (dla potrzeb GIOŚ). Bierze udział w ciągle jeszcze trwających pracach w zakresie przygotowania wytycznych wdrażających nowe, europejskie metody oceny hałasu – CNOSSOS, wraz z wdrożeniem nowych metod pomiarów hałasu opartych na normach ISO 1996.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower)

Warszawa

al. Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej,  i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!