Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ochrona-srodowiska-w-przedsiebiorstwie-sprawozdania-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-gospodarka-odpadami-50756-id409

Informacje o szkoleniu

 • Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie,. Sprawozdania, Opłaty za korzystanie ze Środowiska, Gospodarka Odpadami


  ID szkolenia: 50756
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BDG Hossa
  T. Boya-Żeleńskiego 108
  40-750 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8:00 - 15:00
  1 - 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dwudniowe szkolenie ma na clu przybliżenie tematyki związanej z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami, sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska jak i gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
- Osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat za ochronę środowiska,
- Osoby, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
- Wszyscy zainteresowani uregulowaniem spraw sytuacji formalno-prawnej w swoim przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

Część I:
I. Obowiązki związane z korzystaniem ze Środowiska
• Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy
i rozporządzenia wykonawcze
• Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
• Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
• Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
• Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
• Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
• Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

II. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
• Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
 pozwolenia zintegrowane
 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 pozwolenia na wytwarzanie odpadów

III. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
• Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
• Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
• Obowiązujące stawki i formularze w 2018 r.
• Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
• opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
• Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki – wspólne wypełnianie wykazu „krok po kroku”
• Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
• Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE


Część II
• Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
• Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów , jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
• Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
• Obowiązkowa ewidencja odpadów – wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
• Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
• Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 rok
• Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
• Zasady dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
• Rejestr BDO – kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne – które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki , stawki opłat rejestrowych i rocznych, Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO ?
• Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
• Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
• Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
• Opłata produktowa

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego trenera, posiadającego kierunkowe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, na co dzień zajmującego się opracowywaniem wniosków o wydanie o wydanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz zajmującego się profesjonalnie doradztwem w zakresie przepisów ochrony środowiska i inżynierii środowiska.

Dzięki przejrzystemu prowadzeniu zajęć uczestnicy szkolenia w prawidłowy sposób przyswoją wiedzę, natomiast liczne ćwiczenia praktyczne oraz symulacje określonych zdarzeń pozwalają na przygotowanie uczestników do poprawnego działania w zakresie spełniania wymagań prawnych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 600 zł netto 1 dzień

Cena zawiera:

zaświadczenie BDG Hossa, materiały szkoleniowe, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie na szkolenie

Wydarzenie: Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie,. Sprawozdania, Opłaty za korzystanie ze Środowiska, Gospodarka Odpadami