Szkolenie: Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS- Gdańsk

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego--kurs--gdansk-18828-id106

Informacje o szkoleniu

 • Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS- Gdańsk


  ID szkolenia: 18828
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.03.-03.07.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 09:00 - 15:45.

  Dokładne terminy spotkań:
  26-27 marzec 2011
  09-10 kwiecień 2011
  16-17 kwiecień 2011
  07-08 maj 2011
  21-22 maj 2011
  04-05 czerwiec 2011
  18-19 czerwiec 2011
  25-26 czerwiec 2011
  02-03 lipiec 2011
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują księgowanie jednego miesiąca. Przykład wykonywany jest na programie Symfonia FK, jednak nacisk położony jest nie na obsługę programu a praktyczne umiejętności księgowe. Księgowania odbywają się nie na podstawie listy operacji a spotykanych w rzeczywistości dokumentów księgowych, które należy samodzielnie uporządkować, zadekretować a następnie zaksięgować. Dokumenty są tak dobrane, że zawierają typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w księgowości. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy muszą sprawdzić prawidłowość swoich księgowań a następnie sporządzić wybrane deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. Pomimo tego, że przykład należy do trudnych zdobyte umiejętności na kursie pozwalają większości uczestnikom prawidłowo wykonać zadanie.

Na zakończenie kursu otrzymują Państwa dwa certyfikaty- jeden certyfikat PAR S.A oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia:

Program kursu
Podstawy rachunkowości.
Definicja rachunkowości oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.

1. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości.
2. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.

1. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja.
2. Obieg dowodów księgowych.

Księgi rachunkowe.

1. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz,
2. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych).
3. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych.

Organizacja rachunkowości.

1. kumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości.
2. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy.

Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

1. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna.

Bilans. Aktywa i pasywa.

1. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
2. Aktywa trwałe i obrotowe.
3. Kapitał własny i obcy.
4. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania.

Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody.

1. Pojecie kosztów i przychodów.
2. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
4. Przychody i koszty finansowe.
5. Straty i zyski nadzwyczajne.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego.
7. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.

1. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja.
2. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
3. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
6. Konta pozabilansowe - charakterystyka.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne- pojęcie, struktura, charakterystyka.
2. Wycena bieżąca i bilansowa.
3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa.
5. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie.

Inwestycje.

1. Pojecie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
2. Inwestycje krótko- i długoterminowe.

Aktywa pieniężne- charakterystyka.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
2. Inne środki pieniężne.
3. Inne aktywa pieniężne.

Rozrachunki.

1. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja.
2. Należności krótko- i długoterminowe.
3. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
4. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych( ustalenie różnic kursowych).
5. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.

1. Wynagrodzenia - istota, struktura, dokumentacja ( lista płac).
2. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
3. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.
4. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu płaconych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych- elementy.

1. Inne rozrachunki z pracownikami.
2. Zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.

1. Materiały i towary- określenie ,rodzaje, dokumentacja.
2. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu.
3. Ewidencja materiałów i towarów.
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie.
5. Ewidencja reklamacji.
6. Rozrachunki z tytułu Vat, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym-elementy.

Kapitały ( fundusze) własne.

1. Kapitały ( fundusze) własne w różnych jednostkach gospodarczych.
2. Ewidencja kapitałów własnych.

Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej.

1. Koszty działalności - pojęcie, istota i klasyfikacja.
2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
3. Ewidencja i rozliczanie kosztów.
4. Zmiana stanu produktów.
5. Rozliczanie międzyokresowe kosztów.
6. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów.
7. Podstawy kalkulacji kosztów.

Wyroby gotowe i usługi.

1. Wyroby gotowe i półfabrykaty.
2. Usługi wykonane.
3. Ewidencja, dokumentacja, wycena.
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i ich rozliczanie.

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.

1. Przychody ze sprzedaży.
2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży.
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

Przychody i koszty działalności operacyjnej.

1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - charakterystyka.
2. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
3. Wynik ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.

Przychody i koszty finansowe.

1. Przychody i koszty finansowe- charakterystyka.
2. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
3. Wynik ze zbycia inwestycji.
4. Ustalenie wysokości, ujęcie oraz ujawnienie różnic kursowych.

Zyski i straty nadzwyczajne.

1. Zyski i straty nadzwyczajne- charakterystyka i ewidencja.
2. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych.

Ustalenie wyniku finansowego.

1. Ustalenie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
2. Przejście z wyniku finansowego brutto do wyniku podatkowego.
3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych.

1. Ustalenie wyniku finansowego netto.

Sprawozdanie finansowe.

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny.
4. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA i ZUS-RCA.

Informacje o prelegentach:

Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Wydarzenia towarzyszące:

CGAP (Certified Government Auditing Professional®) - KURS- Warszawa

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2690 - PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Wydarzenie: Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS- Gdańsk