Szkolenie: Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS POPOłUDNIOWY- Katowice

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego-kurs-popoludniowy-katowice-18818-id106

Informacje o szkoleniu

 • Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS POPOłUDNIOWY- Katowice


  ID szkolenia: 18818
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na zajęcia zapraszamy w tygodniu, w wtorki i czwartki w godz 17:00-20:15.
  Dokładne terminy spotkań:
  12,14,19,21,28 kwiecień 2011
  5,10,12,17,19,24,26,31 maj 2011
  2,7,9,14,16,21,28,30 czerwiec 2011

  lipiec-sierpień - przerwa wakacyjna

  6,8,13,15,20,22,27,29 wrzesień 2011
  4,6,11,13,18,20,25 październik 2011
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.
Miejsce: Katowice
Data: 2011-04-12 - 2011-10-25
Kod: KSKK110412
Prowadzący: Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości
Godzin: 144
Cena: 2690 PLN (szczegóły)
Termin płatności: 2011-04-05

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs skierowany jest do pracowników działów księgowo-finansowych

Program szkolenia:

Program kursu

Podstawy rachunkowości.
Definicja rachunkowości oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.

1. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości.
2. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.

1. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja.
2. Obieg dowodów księgowych.

Księgi rachunkowe.

1. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz,
2. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych).
3. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych.

Organizacja rachunkowości.

1. kumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości.
2. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy.

Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

1. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna.

Bilans. Aktywa i pasywa.

1. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
2. Aktywa trwałe i obrotowe.
3. Kapitał własny i obcy.
4. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania.

Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody.

1. Pojecie kosztów i przychodów.
2. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
4. Przychody i koszty finansowe.
5. Straty i zyski nadzwyczajne.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego.
7. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.

1. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja.
2. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
3. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
6. Konta pozabilansowe - charakterystyka.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne- pojęcie, struktura, charakterystyka.
2. Wycena bieżąca i bilansowa.
3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa.
5. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie.

Inwestycje.

1. Pojecie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
2. Inwestycje krótko- i długoterminowe.

Aktywa pieniężne- charakterystyka.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
2. Inne środki pieniężne.
3. Inne aktywa pieniężne.

Rozrachunki.

1. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja.
2. Należności krótko- i długoterminowe.
3. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
4. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych( ustalenie różnic kursowych).
5. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.

1. Wynagrodzenia - istota, struktura, dokumentacja ( lista płac).
2. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
3. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.
4. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu płaconych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych- elementy.

1. Inne rozrachunki z pracownikami.
2. Zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.

1. Materiały i towary- określenie ,rodzaje, dokumentacja.
2. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu.
3. Ewidencja materiałów i towarów.
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie.
5. Ewidencja reklamacji.
6. Rozrachunki z tytułu Vat, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym-elementy.

Kapitały ( fundusze) własne.

1. Kapitały ( fundusze) własne w różnych jednostkach gospodarczych.
2. Ewidencja kapitałów własnych.

Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej.

1. Koszty działalności - pojęcie, istota i klasyfikacja.
2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
3. Ewidencja i rozliczanie kosztów.
4. Zmiana stanu produktów.
5. Rozliczanie międzyokresowe kosztów.
6. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów.
7. Podstawy kalkulacji kosztów.

Wyroby gotowe i usługi.

1. Wyroby gotowe i półfabrykaty.
2. Usługi wykonane.
3. Ewidencja, dokumentacja, wycena.
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i ich rozliczanie.

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.

1. Przychody ze sprzedaży.
2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży.
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

Przychody i koszty działalności operacyjnej.

1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - charakterystyka.
2. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
3. Wynik ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.

Przychody i koszty finansowe.

1. Przychody i koszty finansowe- charakterystyka.
2. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
3. Wynik ze zbycia inwestycji.
4. Ustalenie wysokości, ujęcie oraz ujawnienie różnic kursowych.

Zyski i straty nadzwyczajne.

1. Zyski i straty nadzwyczajne- charakterystyka i ewidencja.
2. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych.

Ustalenie wyniku finansowego.

1. Ustalenie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
2. Przejście z wyniku finansowego brutto do wyniku podatkowego.
3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych.

1. Ustalenie wyniku finansowego netto.

Sprawozdanie finansowe.

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny.
4. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA i ZUS-RCA.

Informacje o prelegentach:

Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2690 PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Wydarzenie: Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS POPOłUDNIOWY- Katowice