Szkolenie

Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS- Szczecin

O szkoleniu

Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują księgowanie jednego miesiąca. Przykład wykonywany jest na programie Symfonia FK, jednak nacisk położony jest nie na obsługę programu a praktyczne umiejętności księgowe. Księgowania odbywają się nie na podstawie listy operacji a spotykanych w rzeczywistości dokumentów księgowych, które należy samodzielnie uporządkować, zadekretować a następnie zaksięgować. Dokumenty są tak dobrane, że zawierają typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w księgowości. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy muszą sprawdzić prawidłowość swoich księgowań a następnie sporządzić wybrane deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. Pomimo tego, że przykład należy do trudnych zdobyte umiejętności na kursie pozwalają większości uczestnikom prawidłowo wykonać zadanie.

Na zakończenie kursu otrzymują Państwa dwa certyfikaty- jeden certyfikat PAR S.A oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program kursu
Podstawy rachunkowości.
Definicja rachunkowości oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.

1. Zasady, funkcje, struktura, cechy rachunkowości.
2. Podstawy prawne rachunkowości. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Dokumentacja zdarzeń gospodarczych.

1. Dowody księgowe- charakterystyka i klasyfikacja.
2. Obieg dowodów księgowych.

Księgi rachunkowe.

1. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych ( dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz,
2. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych).
3. Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych.

Organizacja rachunkowości.

1. kumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości.
2. Inwentaryzacja- pojęcie, zasady, rodzaje, metody i terminy.

Ustalanie, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

1. Funkcjonalna kontrola wewnętrzna.

Bilans. Aktywa i pasywa.

1. Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
2. Aktywa trwałe i obrotowe.
3. Kapitał własny i obcy.
4. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania.

Rachunek zysków i strat. Koszty i przychody.

1. Pojecie kosztów i przychodów.
2. Przychody i koszty działalności operacyjnej.
3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
4. Przychody i koszty finansowe.
5. Straty i zyski nadzwyczajne.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego.
7. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.

1. Konto księgowe- pojęcie i klasyfikacja.
2. Pionowy i poziomy podział oraz łączenie kont.
3. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
6. Konta pozabilansowe - charakterystyka.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne- pojęcie, struktura, charakterystyka.
2. Wycena bieżąca i bilansowa.
3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa.
5. Środki trwałe w budowie- ich ujęcie i ujawnienie.

Inwestycje.

1. Pojecie, charakterystyka i ewidencja inwestycji.
2. Inwestycje krótko- i długoterminowe.

Aktywa pieniężne- charakterystyka.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
2. Inne środki pieniężne.
3. Inne aktywa pieniężne.

Rozrachunki.

1. Rozrachunki- klasyfikacja, istota , wycena, ewidencja.
2. Należności krótko- i długoterminowe.
3. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania.
4. Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych( ustalenie różnic kursowych).
5. Rozrachunki wątpliwe i sporne , odpisy aktualizujące należności.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.

1. Wynagrodzenia - istota, struktura, dokumentacja ( lista płac).
2. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
3. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.
4. Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Rozrachunki publiczno-prawne z tytułu płaconych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych- elementy.

1. Inne rozrachunki z pracownikami.
2. Zasady tworzenia i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.

1. Materiały i towary- określenie ,rodzaje, dokumentacja.
2. Zasady wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu.
3. Ewidencja materiałów i towarów.
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie.
5. Ewidencja reklamacji.
6. Rozrachunki z tytułu Vat, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym-elementy.

Kapitały ( fundusze) własne.

1. Kapitały ( fundusze) własne w różnych jednostkach gospodarczych.
2. Ewidencja kapitałów własnych.

Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej.

1. Koszty działalności - pojęcie, istota i klasyfikacja.
2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
3. Ewidencja i rozliczanie kosztów.
4. Zmiana stanu produktów.
5. Rozliczanie międzyokresowe kosztów.
6. Rozliczanie międzypodmiotowe kosztów.
7. Podstawy kalkulacji kosztów.

Wyroby gotowe i usługi.

1. Wyroby gotowe i półfabrykaty.
2. Usługi wykonane.
3. Ewidencja, dokumentacja, wycena.
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i ich rozliczanie.

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.

1. Przychody ze sprzedaży.
2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży.
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

Przychody i koszty działalności operacyjnej.

1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - charakterystyka.
2. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
3. Wynik ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.

Przychody i koszty finansowe.

1. Przychody i koszty finansowe- charakterystyka.
2. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
3. Wynik ze zbycia inwestycji.
4. Ustalenie wysokości, ujęcie oraz ujawnienie różnic kursowych.

Zyski i straty nadzwyczajne.

1. Zyski i straty nadzwyczajne- charakterystyka i ewidencja.
2. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych.

Ustalenie wyniku finansowego.

1. Ustalenie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
2. Przejście z wyniku finansowego brutto do wyniku podatkowego.
3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych.

1. Ustalenie wyniku finansowego netto.

Sprawozdanie finansowe.

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny.
4. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA i ZUS-RCA.

Czas trwania

Dokładne terminy spotkań:
12-13 marca 2011 r.
26-27 marzec 2011 r.
09-10 kwiecień 2011 r.
16-17 kwiecień 2011 r.
14-15 maja 2011 r.
28-29 maja 2011 r.
04-05 czerwca 2011 r.
18-19 czerwca 2011 r.
02-03 lipca 2011 r.

Prelegenci

Cytat
Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Gdzie i kiedy

Szczecin 12 marca - 3 lipca 2011
-

Szczecin

-

woj. zachodniopomorskie

Weź udział

Cena 1
PLN
2690 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!