Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych.

O szkoleniu

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami medycznymi, m.in.: klasyfikacja, postępowanie, transport, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia, aktualne zasady funkcjonowania Bazy Danych o Odpadach, udzielimy praktycznych wskazówek jak właściwie prowadzić gospodarkę odpadami medycznymi.

Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi stanowi jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska.

Z punktu widzenia wytwórcy odpadów medycznych niezmiernie istotne jest właściwe sklasyfikowanie odpadów ponieważ umożliwi to dostosowanie się do obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a wytwórcy odpadów medycznych powinni być już zarejestrowani w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Wprowadzono bardzo wysokie kary od 5 tyś do 1 mln zł za brak wpisów na wniosek w wymagane działy rejestru.
Walka z pandemią Covid-19 doprowadziła poprzez zmianę ustawy potocznie nazywaną „tarczą antykryzysową” do wprowadzenia kilku zmian w zakresie gospodarki odpadami w tym odpadami medycznymi.

Od stycznia 2021 obowiązują nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów, także medycznych i weterynaryjnych odpadów zakaźnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości oraz kompetencji osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami medycznymi,
 • Ułatwienie zarządzania tym procesem przy wykorzystaniu systemu BDO.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się ze zmianami w przepisach prawnych związanych z gospodarką odpadami medycznymi,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania i gospodarowania odpadami medycznymi.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy placówek medycznych państwowych i prywatnych,
 • prowadzący szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, apteki, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria medyczne, gabinety medyczne, stomatologiczne, kosmetyczne, weterynaryjne,
 • firmy oferujące usługi sprzątania placówek świadczących usługi medyczne,
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • specjaliści tworzący i wdrażający procedury i standardy polityki odpadowej.

Program szkolenia

 1. Obowiązujące akty prawne mające istotne znaczenie dla prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi:
   
  • Ustawa o odpadach,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania z odpadami medycznymi,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych, których odzysk jest dopuszczalny.
    
 2. Zmiany w przepisach dotyczących odpadów medycznych obowiązujących w 2020 r.:
   
  • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposoby ustalania tych właściwości,
  • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
    
 3. Zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami od 2021 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
 5. Nowe przepisy dotyczące opakowań - zmiany wprowadzane od 2021 r.
 6. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami:
   
  • Definicje odpadu, odpadu medycznego,
  • Gospodarka, gospodarowanie odpadami,
  • Zasada bliskości - co oznacza w przypadku odpadów medycznych.
    
 7. Klasyfikacja i kwalifikacja odpadów medycznych z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych w oparciu o nowy katalog odpadów:
   
  • Odpady medyczne niebezpieczne,
  • Odpady medyczne inne niż niebezpieczne,
  • Przeterminowane leki.
    
 8. Postępowanie z wytworzonymi odpadami medycznymi:
   
  • Oznakowanie, przechowywanie, wstępne magazynowanie odpadów medycznych,
  • Unieszkodliwianie i odzysk odpadów medycznych,
  • Jakie zmiany wnosi zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
    
 9. Odpady uwodnione czy ścieki - jak postępować z odpadami zawierającymi substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.
 10. Odpowiedzialność w gospodarce odpadami medycznymi:
   
  • Konsekwencje prawne w przypadku niewłaściwego gospodarowania odpadami.
    
 11. Transport i magazynowanie odpadów medycznych.
 12. BDO czyli nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów:
   
  • Zasada działania bazy danych o odpadach,
  • Kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO,
  • Praktyczne wskazówki użytkownika BDO:
   • logowanie do systemu,
   • tworzenie karty przekazania odpadów,
   • prowadzenie ewidencji odpadów medycznych wytworzonych i przekazanych.
     
 13. Odpady medyczne w czasie pandemii.
 14. Pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków, praktyczne wskazówki.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwentka analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi. Od 2015 r. specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Aktualnie pełni funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Diagnostycznego szpitala, gdzie pełni również nadzór w zakresie wymagań ISO 9001 i akredytacji (2009). Wdraża standardy i procedury w jednostkach służby zdrowia związane z akredytacją jak i gospodarką odpadami. Prowadzi szkolenia personelu medycznego zarówno z diagnostyki laboratoryjnej jak i zagadnień szeroko rozumianej Polityki Jakości w tym szczególnie właściwego gospodarowania odpadami medycznymi. Pełni również funkcję sekretarza w zarządzie krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, prowadzi wykłady w ramach naukowej działalności Towarzystwa na organizowanych konferencjach. Za działalność w Towarzystwie nagrodzona Honorową Odznaką "PTDL w uznaniu zasług".

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 17 październik 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 19 grudzień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!