Odpowiedzialność i obowiązki członków zarządu oraz kadry kierowniczej

O szkoleniu

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW I PODEJMOWANIEM DECYZJI? ELIMINACJA BŁĘDÓW, KTÓRE MOGĄ SKUTKOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ, KARNĄ, PODATKOWĄ, PUBLICZNOPRAWNĄ I GROŻĄ POWAŻNYMI KARAMI – WARSZTATY I STUDIA PRZYPADKÓW
Dlaczego warto wziąć udział?

Jesteś menedżerem, członkiem zarządu, współwłaścicielem, lub zarządzasz firmą?

Codziennie podejmujesz trudne i ryzykowne decyzje, które mogą mieć różne konsekwencje prawne i finansowe dla Ciebie i firmy? Brak orientacji w przepisach, może pozbawić Cię dorobku życia!

Sprawdź jaka jest odpowiedzilaność członka zarządu a jaka menedżera!
Zadbaj o to, żeby wszystkie Twoje działania były zgodne z prawem! Wyeliminuj błędy! Dowiedz się jaki jest poziom Twojej odpowiedzialności, i co najważniejsze, za co odpowiadasz osobiście?
Poznaj obszary największego ryzyka i zagrożeń?
Dowiedz się jak możesz je kontrolować i ograniczyć?
Dowiedz się jakie błędy najczęściej popełniają menedżerowie i członkowie zarządu, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, karną, podatkową, publicznoprawną i grożą poważnymi karami?

Sprawdzisz jak ochronić majątek swój i rodziny.
Nie pozwól by brak orientacji w przepisach pozbawił Cię dorobku życia!

Skorzystaj z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy naszego Eksperta, który na co dzień pomaga zarządom i menedżerom poruszać się w gąszczu niejednoznacznych regulacji!

Szkolenie poprowadzi radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej z olbrzymią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż.

Na naszym szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania, które spędzają sen kadrze kierowniczej i członkom zarządu, między innymi:

 • Jakie są różnice w odpowiedzialności pracownika, menedżera i członka zarządu?
 • Kto i w jakim stopniu odpowiada za błędy w dokumentach i niewłaściwe prowadzenie dokumentacji spółki?
 • Kto ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli?
 • Kto ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
 • Jaki jest zakres odpowiedzialność menedżera – pełnomocnika?
 • Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków?
 • Osobista, subsydiarna i solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki – kiedy ma zastosowanie?
 •  W jakich sytuacjach członek zarządu osoby trzecie mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki?
 • Czy udzielenie absolutorium zwalnia członków z odpowiedzialności wobec spółki?
 • Jaka jest odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki?
 • Na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę z pełnomocnikiem?
 • Jakie są skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną?
 • Jakie mogą być skutki podpisania weksla?
 • Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu, menedżerów i pracowników za treść faktur?
 • Jaka jest odpowiedzialność za niegospodarność?
 • Jak długo odpowiada członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy?
 • Czy zarząd może samodzielnie wybierać biegłego rewidenta?
 • Kiedy menedżerowie i pracownicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną i na czym ona polega?
 • Co oznacza brak ogłoszenia upadłości w terminie?
 • Jaka jest odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki?
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność za długi firmy?
 • Jakie są skutki wypłaty dywidendy przez zarząd na rzecz wspólników, dokonanej niezgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie spółek handlowych?
Kto powinien wziąć udział?
 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Członków Zarządu, Prokurentów
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Program szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA – NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ I JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKA?

 • zasady negocjacji i odpowiedzialność w procesie negocjacji
 • tajemnica przedsiębiorstwa – zakres i odpowiedzialność
 • odpowiedzialność kontraktowa
 • odpowiedzialność deliktowa
 • odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów
 • odpowiedzialność z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I MENEDŻERÓW W ASPEKCIE DOKUMENTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 • kto i w jakim stopniu odpowiada za błędy w dokumentach i niewłaściwe prowadzenie dokumentacji spółki?
 • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosków do rejestrów CEBR, KRS, itd. Jakie dane podlegają wpisowi do KRS?
 • faktury – odpowiedzialność za treść dokumentu
 • kiedy można uznać, iż doszło do przerobienia lub podrobienia dokumentu?
 • poświadczenia nieprawdy w treści dokumentu, w tym antydatowanie
 • odpowiedzialność za nierealizowanie obowiązku informacyjnego, m.in.: KSH, BDO, oświadczenie dużego przedsiębiorcy
 • RODO a odpowiedzialność za dane zawarte w dokumentacji przedsiębiorstwa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW NA GRUNCIE PRAWA PRACY I INNYCH FORM ZATRUDNIENIA

 • odpowiedzialność z kodeksu pracy, w szczególności naruszenie obowiązków pracowniczych
 • odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy w zależności od formy zatrudnienia
 • zwolnienie pracowników – jak skutecznie przeprowadzić i jakie roszczenia posiada pracownik?
 • co może menedżer w zakresie nadgodzin oraz pracownika na urlopie?
 • odpowiedzialność za mienie powierzone
 • RODO a odpowiedzialność w aspekcie danych pracowników oraz monitoringu
 • odpowiedzialność za brak upoważnienia do przetwarzania danych
 • mobbing i naruszenie zasad równego traktowania, dyskryminacja

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU I KADRY MENEDŻERSKIEJ

 • zasada winy i kryterium należytej staranności
 • przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu
 • działanie na szkodę wierzycieli spółki
 • odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI (ART. 299  KSH)

 • przesłanki odpowiedzialności – domniemanie winy
 • jak uwolnić się od odpowiedzialności?
 • okres dochodzenia roszczeń i przedawnienie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA GRUNCIE PRAWA HANDLOWEGO I UPADŁOŚCIOWEGO

 • odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych
 • wzajemne relacje organów spółek kapitałowych a odpowiedzialność
 • odpowiedzialność wobec wspólników, akcjonariuszy, rady nadzorczej
 • odpowiedzialność wobec spółki oraz roszczenia o naprawienia szkody
 • odpowiedzialność z ustawy upadłościowej i restrukturyzacyjnej
 • odpowiedzialność z ustaw regulujących rynek finansowy i kapitałowy
 • regulacje upadłościowe i regulacje restrukturyzacyjne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE PODATKÓW I ZUS, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
CZY MOŻNA UWOLNIĆ SIĘ OD TEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI? JAK ZMNIEJSZYĆ WŁASNE RYZYKO?

 • reguły odpowiedzialności ujęte w ordynacji podatkowej
 • odpowiedzialność za zaległości podatkowe
 • odpowiedzialność za zaległości wobec ZUS
 • możliwość przeniesienia odpowiedzialność na inne osoby
 • zatory płatnicze – odpowiedzialność
 • odpowiedzialność cywilna członków zarządu, w jakich sytuacjach zwolnić się z tej odpowiedzialności?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • przedmiotowy zakres odpowiedzialności
 • środki zaradcze w prawie konkurencji
 • kary pieniężne dla osób zarządzających przedsiębiorstwem

SANKCJE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

 • zakres odpowiedzialność za czyn zabroniony
 • brak należytej staranności
 • kara pieniężna i orzeczenie zakazów

INNE WYBRANE ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości
 • odpowiedzialność karna członków zarządu i kadry menedżerskiej
 • odpowiedzialność administracyjna członków zarządu i kadry menedżerskiej
 • RODO – zgłaszanie naruszeń i administracyjne kary pieniężne
 • odpowiedzialność z ustawy o podatku od towarów i usług
 • odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne

Czas trwania

9:00 - 15:30

Prelegenci

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzi szkolenia:

kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,

przekształcenia podmiotów prawa handlowego

prowadzenie dokumentacji korporacyjnej

odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu

obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

Uczestnicy szkoleń:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Główny Inspektor Sanitarny MSW
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie realizowane na platformie ZOOM ( https://zoom.us/)

Rejestracja

Szkolenie online
590
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia online jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice, NIP 631-139-99-87,
  Regon 277586519.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie uzupełnionej, podpisanej oraz opieczętowanej karty zgłoszenia uczestnictwa. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu, wyjątek stanowią osoby prywatne, które zobowiązane są do dokonania przedpłaty na rachunek OSiI Effect.
 3. Po otrzymaniu przez OSiI „EFFECT” karty zgłoszenia na szkolenie online, Zamawiający na dzień przed szkoleniem otrzyma link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi i instrukcją techniczną.
 4. Zabrania się kopiowania i udostępniania linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu online osobom niezgłoszonym przez Zamawiającego.
 5. Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 6. Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu całkowicie lub częściowo uczestnictwo w szkoleniu (brak kamery, głośników, mikrofonu oraz brak dostępu do Internetu),

a także za zakłócenia, w tym przerwy  w funkcjonowaniu platformy ZOOM/TEAMS, na której obywa się spotkanie spowodowane siłą wyższą,niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 
niekompatybilnością platformy ZOOM/TEAMS z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator Danych Osobowych - Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych w Ośrodku Szkoleń i Informacji EFFECT z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice jest Dyrektor Ośrodka Joanna Jarosz-Opolka
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: effect@effect.edu.pl
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu niezbędnego wykonania umowy i realizacji obowiązków nałożonych na organizatora kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Celem przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkoleń dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz administracyjnej
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych ze względu na konieczność przetwarzania danych przez Administratora w celu niezbędnego wykonania umowy.
 • Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu organizacji oraz realizacji szkoleń.
 • Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność.
 • Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Uczestnikaprzechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
 • Ulica i nr: ul. Kozielska 137d
 • Kod pocztowy: 44-100
 • Miejscowość: Gliwice
 • Numer NIP: 6311399987

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice, Polska
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!