Szkolenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I KARNO SKARBOWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odpowiedzialnosc-karna-i-karno-skarbowa-w-dzialalnosci-przedsiebiorstwa-spolki-kapitalowej-68384

Informacje o szkoleniu

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I KARNO SKARBOWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ)

  ID szkolenia: 68384
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Biurowiec OMEGA
  ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro
  60-529 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki przepisów karnych skarbowych w świetle praktyki i orzecznictwa. Przedstawienie niezbędnych narzędzi i środków, aby z sukcesem zabezpieczyć się w sprawach odpowiedzialności z KKS.

Od 1 stycznia 2017 r. w zakresie KKS wchodzą w życie kolejne zmiany, które zostana omówione podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

- właściciele firm,
-członkowie zarządu,
- członkowie rady nadzorczej,
- pracownicy księgowości
- i inne osoby zainteresowane tematem

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
I. Odpowiedzialność karna spółki kapitałowej – jako podmiotu prawnego - na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny popełnione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212).

a) zasady ogólne odpowiedzialności spółki;
b) czyny zabronione i kary w przepisach ustawy;
c) aspekty praktyczne odpowiedzialności wg ustawy.

II. Inna niż cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu i pozostałych osób w spółkach kapitałowych, określona w przepisach kodeksu spółek handlowych, kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego.

a) pozakodeksowe (k.k.) przepisy karne w kodeksie spółek handlowych;
b) zasady ogólne odpowiedzialności karnej;
c) odpowiedzialność karna skarbowa jako odpowiedzialność dodatkowa.

III. Odpowiedzialność karna, pozakodeksowa w odniesieniu do czynów zabronionych członka zarządu / likwidatora spółki – kategorie przestępstw oraz katalog kar i środków karnych.

a) niezgłoszenie upadłości spółki - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przesłanek upadłości (art. 586 k.s.h.);
b) nabycie przez spółkę własnych udziałów lub akcji albo wzięcie ich w zastaw (art. 588 k.s.h.) - działanie na szkodę spółki (doprowadzenie do zmniejszenia rzeczywistego majątku spółki);
c) wydanie przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce (art. 589 k.s.h.) – penalizacja działań członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
d) wydanie akcji niedostatecznie opłaconych, przed zarejestrowaniem spółki, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed zarejestrowaniem podwyższenia (art. 592 k.s.h.);
e) brak wymaganych danych w pismach i zamówieniach handlowych oraz brak informacji określonych w przepisach k.s.h. (art. 595 k.s.h.);
f) naruszenie przez członka zarządu obowiązków przewidzianych w k.s.h. dla zarządu (art. 594 k.s.h.);
g) naruszenie obowiązku zamieszczenia danych w pismach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 595 k.s.h.).

IV. Odpowiedzialność karna, pozakodeksowa w odniesieniu do czynów zabronionych innych osób w spółce kapitałowej – kategorie przestępstw oraz katalog kar i środków karnych.

a) ogłoszenie nieprawdziwych danych albo przedstawienie takich danych organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji (art. 587 k.s.h.) – umyślność i nieumyślność działania sprawcy;
b) umożliwienie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz udziału w bezprawnym głosowaniu (art. 590, 591 k.s.h.) – spółka akcyjna.

V. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych na gruncie wybranych przepisów kodeksu karnego.

a) oszustwo na stanowisku kierowniczym (członek zarządu jako kierownik jednostki) - nadużycie obowiązków i przekroczenie uprawnień (art. 296a k.k.);
b) oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – szczególne przypadki działania członków zarządu spółek kapitałowych;
c) nierzetelne traktowanie wierzycieli (art. 300 k.k.) – odpowiedzialność członka zarządu za udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie składników majątku;
d) tworzenie nowego podmiotu gospodarczego – przeniesienie majątku przedsiębiorstwa oraz lekkomyślne doprowadzanie do upadłości lub niewypłacalności (art. 301 k.k.);
e) spłacenie lub zabezpieczenie wyłącznie niektórych z wierzycieli - w razie grożącej niewypłacalności lub upadłości spółki - działanie na szkodę pozostałych wierzycieli spółki (art. 302 k.k.).

VI. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

a) zakres odpowiedzialności posiłkowej spółki, w sytuacji wyrządzenia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego przez jej zarządcę, pełnomocnika lub osobę działającą w jej imieniu - art. 24 k.k.s.;
b) inne przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które może popełnić członek zarządu spółki;

- brak prowadzenia lub przechowywania księgi (rachunkowej, podatkowej) we właściwym miejscu (art. 60 k.k.s.);
- nierzetelne albo wadliwe prowadzenie księgi (art. 61 k.k.s.),
- nieterminowa wpłata podatku przez płatnika (art. 77 k.k.s.),
- uchybienie w zakresie zgłoszenia identyfikacyjnego bądź aktualizacyjnego (art. 81 k.k.s.).Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

dr Paweł Hanclich
Pracownik Ministerstwa Finansów i Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Ceł (1995-2002), odpowiedzialny za prowadzenie postępowań sądowych i obsługi cywilnoprawnej oraz harmonizację przepisów prawnych. Prowadzący szereg szkoleń i konferencji, w tym dla sędziów Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adwokat specjalizujący się w prawie obrotu gospodarczego, prawie karnym oraz prawie administracyjnym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy, lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szczegółowe informacje na stronie: www.orylion.pl

Tytuł wydarzenia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I KARNO SKARBOWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ)