Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odpowiedzialnosc-organow-spolek-kapitalowych-oraz-zmian-ksh-od-2015-r-62378-id71

Informacje o szkoleniu

 • ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH ORAZ ZMIAN KSH OD 2015 R.


  ID szkolenia: 62378
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Belvedere ****
  Droga do Białego 3
  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  15 godz. lekcyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedstawienie procedur ładu korporacyjnego z dostosowaniem ich do praktyki
• Omówienie i interpretacja przepisów prawnych KSH w zakresie odpowiedzialności organów spółek kapitałowych za:
a) zobowiązania podatkowe,
b) nieprawidłowości związane z rejestracją spółki,
c) szkody zawinione i niezawinione,
• Omówienie procedur umożliwiających ograniczenie odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu i rad nadzorczych
• Omówienie zasad i procedur tworzenia dokumentów: zarządu, rad nadzorczych, konstrukcji umów i statutów w zależności od wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami.
Omówienie zmian ks. obowiązujących od 2015 r. dotyczących:
• Tworzenia spółek w systemie teleinformatycznym
• Internetowej rejestracji spółki jawnej i komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umieszczonego w systemie teleinformatycznym
• Rozwiązania spółki jawnej, komandytowej i z o.o. w systemie teleinformatycznym
• Wzorców uchwał podejmowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, wzorców uchwał o ustanowieniu prokury udostępnionych w systemie teleinformatycznym
• Internetowego pełnomocnictwo do zawarcia umowy z członkiem zarządu udostępnionego w systemie teleinformatycznym
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Uczestnik uzyska praktyczną odpowiedź m.in. na zagadnienia:
• Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki?
• Jakie są skutki prawne i finansowe dla członków organów spółki w wyniku podejmowania zamierzonych działań zaniechania sprzecznych z prawem?
• Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki?
• Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce?
• Jak uregulowana jest prawnie kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki?

Szkolenie skierowane jest do:

- zarządów spółek, prezesów,
- prawników,
- członków komisji rewizyjnej, rady nadzorczej,
- udziałowców,
- akcjonariuszy,
- osób odpowiedzialnych za obsługę prawną i organizacyjną organów spółek,
- oraz zainteresowanych.

Program szkolenia:

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW KSH
1. Kompetencje: walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników, zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.
2. Podejmowanie decyzji przez organy spółek kapitałowych
3. Odpowiedzialność wobec spółki Art. 293 i 483 KSH
- art. 293 KSH: Działanie/zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu
• Staranność „zawodowa"/„sumiennego kupca"
• Domniemanie winy
• Odpowiedzialność a brak winy
• Odpowiedzialność członków organów spółki wobec wspólników
4. Ważność umów zawieranych przez spółkę bez zgody wspólników/akcjonariuszy
5. Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania:
• Umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy,
• Obowiązek zapobiegania szkodzie
• Art. 375 KSH - wiążące polecenia, ograniczenia wynikające z ustawy, skutki i odpowiedzialność za przekroczenie ograniczeń
6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, Art. 299 - odpowiedzialność solidarna zarządu za zobowiązania spółki
7. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki (Art.116 Ordynacji podatkowej) oraz nieprawidłowe prowadzenie rachunkowości
• Powierzenie innej osobie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości- forma
8. Odpowiedzialność za zobowiązania z okresu przed rejestracją - Art. 11 - 13 KSH - spółka w organizacji
9. Odpowiedzialność związana z: podziałem, przekształceniem, łączeniem spółek
10. Odpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu odmówią złożenia podpisu (załączając uzasadnienie odmowy)
11. Absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej
12. Brak absolutorium - skutki
13. Odpowiedzialność

II. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I RERPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO A ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ OKREŚLONYH KSH i WEWNĘTRZNYMI REGULAMINANMI
1. Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki - czynności sądowe i pozasądowe
2. Sposób reprezentowania spółki przez zarząd jednoosobowy i wieloosobowy. Skutki przekroczenia uprawnień
3. Zasady dotyczące prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łączna
4. Uchwały zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu
5. Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu innemu członkowi zarządu
6. Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu. Umowa/statut, regulaminy jako źródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki
III. DOKUMENTY WŁADZ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
1. Regulaminy
2. Uchwały
IV. ZMIANY W KSH OBOWIĄZUJACE OD 2015 R:.
1. Tworzenie spółek osobowych i kapitałowych:
• Umowy/statuty
• Wzory umów i uchwał rejestrowanych w systemie teleinformatycznym
• Rejestracji spółek i uchwał w systemie teleinformatycznym
2. Wady i zalety tworzenia spółek w systemie teleinformatycznym

Informacje o prelegentach:

Prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Dr nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji i materiałów dydaktycznych polskich i zagranicznych w zakresie: prawa gospodarczego, nadzoru właścicielskiego, udziału pracowników w zarządzaniu. Wykładowca na Uniwersytecie w Ljubljanie, Uniwersytecie w Veronie, Akademii Koźmińskiego, na aplikacji radcowskiej, MBA, na szkoleniach dla członków zarządu i rad nadzorczych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Członek komisji egzaminacyjnej kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (od 1992 r.). Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedze oraz umiejętność przekazywania jej praktykom.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990.00 zł netto (2447.70 zł brutto)

Cena zawiera:

Pobyt: od 21.06.2015 r (kolacja) do 24.06.2015r.(śniadanie), zakwaterowanie w pokojach 2-os. • Do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Przerwy kawowe • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej • Uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z hotelowego basenu, jacuzzi, saun

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH ORAZ ZMIAN KSH OD 2015 R.