Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odpowiedzialnosc-pracownikow-sektora-publicznego-majatkowa-i-dyscyplinarna-48614-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności majątkowej urzędników oraz odpowiedzialności pracowniczej pozostałych pracowników wynikającej z nowej ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, wyjaśnienie pojęć rażącego naruszenia prawa z licznymi przykładami i analizą orzecznictwa oraz zasadami odpowiedzialności, procedurą i środkami odwoławczymi od orzeczeń ustalających odpowiedzialność majątkową.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Wprowadzenie
I. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
1. Przesłanki odpowiedzialności majątkowej,
2. Stwierdzenie „rażącego naruszenia prawa”.
II. Postępowanie w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych.
1. Postępowanie wyjaśniające,
2. Postępowanie odszkodowawcze,
3. Ustalenie wartości odszkodowania.
4. Właściwa organizacja pracy w celu uniknięcia odpowiedzialności.
III. Zakres podmiotowy znowelizowanej ustawy DFP – kto będzie odpowiedzialny.
1. Wprowadzenie i wejście w życie ustawy nowelizującej dyscyplinę finansów publicznych – intencje ustawodawcy, zasady w stosunku do czynów już popełnionych.
2. Czy pracownicy odpowiadają za czynności w zamówieniach publicznych ?
3. Czy pracownicy będą odpowiadać za czynności w zamówieniach publicznych ?
4. Jakie są czynności, za które odpowiedzialni będą pracownicy ?
5. Nowe zasady odpowiedzialności – za wydatkowanie środków z funduszy europejskich.
IV. Nowe zasady dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych – czy
odpowiedzialni są za nie urzędnicy ?
1. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
2. Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości :
3. Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia :
4. Określenie kryteriów oceny ofert niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych :
5. Nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia :
6. Niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kto odpowiada ?
V. Czyny z zakresu dyscypliny finansów publicznych inne niż w zamówieniach
publicznych.
1. Czyny dotyczące należności publicznych oraz dochodów publicznych,
2. Naruszenia dotyczące dotacji,
3. Naruszenia dotyczące zmiany w budżecie, wydatkowanie bez upoważnienia, wydatkowanie na inny cel,
4. Naruszenia dotyczące realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,
5. Naruszenia związane ze składkami ubezpieczeniowymi i innymi pracowniczymi,
6. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia,
7. Niewykonanie zobowiązania skutkujące zapłatą odsetek lub kar umownych,
8. Naruszenia związane z koncesją na roboty budowlane lub usługi,
9. Naruszenia związane z inwentaryzacją i sprawozdaniem,
10. Naruszenia związane z zaniechaniem przeprowadzenia audytu, niedokonaniem kontroli,
11. Naruszenie obowiązków kierownika w zakresie kontroli zarządczej.
VI. Praktyka postępowania DFP – nowe zasady występowania przed organami
dyscyplinarnymi :
1. Wszczęcie postępowania – Rzecznik , nowe zasady, właściwe przygotowanie,
2. Postępowanie przygotowawcze – Rzecznik – właściwe zasady zachowania,
3. Postępowanie w I instancji – Komisja Resortowa/Regionalna – nowe zasady, właściwe przygotowanie,
4. Postępowanie w GKO.
VII. Odpowiednia organizacja pracy oraz kwestia uniknięcia odpowiedzialności z dyscypliny finansów publicznych :
1. Właściwy regulaminu udzielania zamówień poniżej 14.000 euro, obieg dokumentów, rozkład odpowiedzialności,
2. Uniknięcie odpowiedzialności - skorygowanie naruszenia w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych, brak udzielenia zamówienia publicznego,
3. Czynności w trakcie realizacji zamówień – rozkład odpowiedzialności, wprowadzenie kolegialności w zakresie poszczególnych czynności.
4. Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Prowadzący na co dzień występuje przed organami dyscypliny finansów publicznych i posiada doświadczenia praktyczne pozwalające na właściwe przedstawienie możliwości pracowników sektora finansów publicznych w obliczu nowelizacji dyscypliny finansów publicznych. B. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, adwokat – praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Kilkuletnią praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej u Zamawiającego. Prowadził wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań – zarówno z zakresu informatyki jak i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SEKTORA PUBLICZNEGO – MAJĄTKOWA I DYSCYPLINARNA.