Szkolenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-w-zamowieniach-publicznych-45981-id8286

Informacje o szkoleniu

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


  ID szkolenia: 45981
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 04-05.12.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu środkami publicznymi, które wprowadziła nowelizacja Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 11 lutego 2012 r.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Kogo dotyczy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Określenie kryteriów oceny ofert
Nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych; Dz.U.06.79.551

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania
Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania
Niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie procesów gromadzenia środków

Nieprawidłowości przy ustalaniu należności odsetek od nieterminowych płatności
Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg nowych przepisów
Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
Czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań, dokonywania wydatków oraz gospodarowania dotacjami.
Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie środków unijnych.
Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie kontroli finansowej.
Nieprawidłowości związane ze wstępną kontrolą operacji gospodarczych i finansowych.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej.
Praktyczne aspekty przebiegu postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Informacje o prelegentach:

Ewaryst Kowalczyk
Doświadczony wykładowca, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zajmuje się prawem związanym ze współpracą pomiędzy sektorem publicznym oraz prywatnym, a w tym m.in.: zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, działalnością pożytku publicznego, pomocą publiczną, dyscypliną finansów publicznych.

Wydarzenia towarzyszące:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OMÓWIENIE CZĘŚCI KLASYCZNEJ USTAWY
Zamówienia publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nowe regulaminy oraz obowiązki zamawiających w zakresie dokumentowania zamówień do 30 tys. euro

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH