Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odroczony-podatek-dochodowy-56572-id367

Informacje o szkoleniu

 • Odroczony podatek dochodowy


  ID szkolenia: 56572
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kraków, 3 – 4 marca 2014 r. - SOP 14148
Toruń, 17 – 18 marca 2014 r. - SOP 14353
Poznań, 1 – 2 kwietnia 2014 r. - SOP 14354
Warszawa, 7 – 8 kwietnia 2014 r. - SOP 14355
Katowice, 24 – 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14356

Przedmiotem szkolenia jest podatek dochodowy odroczony, czyli kategoria która łączy prawo bilansowe z prawem
podatkowym. Szczególne znaczenie mają tu różnice między regulacjami rachunkowymi a podatkiem dochodowym
od osób prawnych. W trakcie szkolenia wyjaśniana jest istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz
ustalanie różnic przejściowych, tj. tych różnic między prawem bilansowym a podatkowym, dla których naliczany jest
podatek odroczony. Bardzo szczegółowo omawiana jest procedura prawidłowego ustalania wartości podatkowej akty-
wów i pasywów – jedna z najważniejszych procedur związana z naliczaniem podatku odroczonego. Pełne zrozumienie
omawianych zagadnień z pewnością ułatwi znajomość prawa bilansowego, szczególnie zasad wyceny aktywów i pasy-
wów oraz znajomość – w zakresie co najmniej podstawowym – podatku dochodowego od osób prawnych.

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Różnice między prawem podatkowym a prawem bi-
lansowym przyczyną występowania podatku docho-
dowego odroczonego.
2. Istota podatku dochodowego odroczonego.
3. Podejście wynikowe oraz bilansowe do podatku do-
chodowego odroczonego.
4. Regulacje zawarte w Krajowym Standardzie Rachun-
kowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.
5. Ustalanie wartości podatkowej dla składników aktywów.
6. Zasady ustalania wartości podatkowej pasywów.
7. Podział różnic przejściowych na dodatnie i ujemne.
8. Tworzenie rezerw na przyszły podatek dochodowy dla
wynikowych różnic przejściowych dodatnich.
9. Naliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego dla różnic wynikowych ujemnych.
10. Naliczanie podatku odroczonego dla straty podatko-
wej możliwej do odliczenia.
11. Różnice przejściowe dodatnie i ujemne dla nieujętych
w aktywach lub zobowiązaniach praw lub obowiąz-
ków zmieniających przyszłą podstawę podatkową.
12. Podatek odroczony dotyczący kapitałowych różnic
przejściowych dodatnich oraz ujemnych.
13. Szczególne przypadki zastosowania podatku odro-
czonego (umowy leasingowe, kontrakty długotermi-
nowe, instrumenty finansowe).
14. Ewidencja podatku dochodowego odroczonego.
15. Rozwiązania ewidencyjne usprawniające naliczanie
rezerw i aktywów z tytułu podatku dochodowego od-
roczonego.
16. Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu podat-
ku dochodowego odroczonego.
17. Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego
prezentowanego w rachunku zysków i strat.
18. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego
w sprawozdaniu finansowym.
19. Podatek odroczony w świetle rozwiązań zawartych
w MSR nr 12 - różnice między MSR nr 12 a KSR nr 2.
20. Przykłady liczbowe dotyczące ustalania, ewidencji
i prezentacji podatku dochodowego odroczonego.

Informacje o prelegentach:

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów
i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania,
m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy
z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta.
Ewa Kilian – licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, tematyki
cen transferowych oraz VAT. Posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifi-
kacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne do-
świadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania
i raportowania podatków dochodowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł +23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł +23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Odroczony podatek dochodowy