Szkolenie

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców w zamówieniach publicznych

O szkoleniu

Cel szkolenia
Poznanie rozwiązań dających przewagę nad konkurencją i zdobycie umiejętności radzenia sobie z Zamawiającymi.
Odbiorcy szkolenia
Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.
Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność korzystania z zasobu podmiotu trzeciego, udowodnienie jego dysponowaniem i skuteczność kwestionowania zobowiązań składanych przez konkurentów.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.

Program szkolenia

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UZYSKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Jawność postępowania
• Mechanizmy dostępu do informacji o zamówieniach publicznych
• Możliwość kserowanie ofert konkurencji
• Przesyłanie kopii protokołu postępowania na każde żądanie wykonawcy
• Zasady zawiadamiania Wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania
• Bezprawne utajnianie ofert przez konkurentów - jak skutecznie z tym walczyć
2. Dialog techniczny w zamówieniach publicznych
• Zasady wszczynania dialogu technicznego
• Prowadzenie dialogu technicznego
• Obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym
3. Kontaktowanie się z Zamawiającym
• Wniosek o udzielenie wyjaśnień i związane z nim terminy ustawowe
• Uzyskanie odpowiedzi zbyt późno, a obowiązek przedłużenia terminu składania ofert
• Wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu w trybach ze wstępną kwalifikacją (przetarg ograniczone
• Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
• „Negocjowanie” z Zamawiającym treści SIWZ i domaganie się jej zmian
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
• Możliwość dokonywania oceny Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
• Wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
• Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia; inne dokumenty, w tym oświadczenia własne Wykonawcy; zagrożenia
• Potwierdzanie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
• Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej jako integralny element oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• Pojęcie grupy kapitałowej – jakie podmioty muszą być umieszczone na liście?
• Procedura wyjaśniająca dotycząca powiązań istniejących między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej
• Okoliczności uzasadniające wykluczenie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
• Konsekwencje niezłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów
• Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
• Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia czy też handel referencjami
• Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
o Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
o Dokumenty dotyczące w szczególności
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ
5. Obowiązek
• Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
• Poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
• Poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści
• Wezwania do ponownego złożenia dokumentów
• Zatrzymania wadium z powodu nie złożenia wymaganych dokumentów

MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. „Informacja o stwierdzonych naruszeniach”
• Co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
• Obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”
2. Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach
• Wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
• Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“
• Odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
• Koszty postępowania odwoławczego - omówienie wariantów
3. Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej – gdzie składać i co pozwala osiągnąć

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 października 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!