Opakowania i odpady opakowaniowe: obowiązujące przepisy i planowane zmiany; system kaucyjny; rozporządzenie PPWR

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze przepisy prawne (obowiązujące i planowane) dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym założenia ustawowe funkcjonowania systemu kaucyjnego oraz Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (rozporządzenie PPWR) zastępujące przepisy dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

I. Przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
 2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
 3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych redukcją, 
  • obowiązkowa opłata recyklingowa,
  • wyłączenia, 
  • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.
 4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zawartość metali ciężkich w opakowaniach
 5. Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
 6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
 7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
 9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.: 
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków: samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce, organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.
 10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne, 
  • samodzielne zapewnienie recyklingu, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia z marszałkami województw w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
 13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu
 14. Audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia
 15. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku, 
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 16. Jednostkowe stawki opłat produktowych
 17. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

II. System kaucyjny – założenia ustawowe funkcjonowania systemu

 1. Zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym
 2. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym
 3. Wymagane poziomy zbierania oraz opłaty produktowe
 4. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe sprzedających opakowania objęte kaucją
 5. Wymagania dla podmiotów reprezentujących tworzących systemy kaucyjne
 6. Tworzenie systemu kaucyjnego – procedura, obowiązki
 7. Nowelizacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego

III. Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (rozporządzenie PPWR) zastępujące przepisy dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Klasy recyklingowalności opakowań
 2. Ekomodulacja
 3. Obowiązkowe udziały recyklatów w opakowaniach z tworzywa sztucznego
 4. Wymagany udział opakowań wielokrotnego użytku
 5. Dostosowanie objętości opakowań do wielkości produktów
 6. Obowiązkowe oznakowanie
 7. Zakaz wprowadzania niektórych formatów opakowań
 8. Terminy wejścia w życie poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia PPWR

IV. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Paweł Sosnowski - ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Doświadczony szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Rejestracja

Cena szkolenia
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Zniżki grupowe:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska Bursztynowa 8/44

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin, Polska
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!