Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany od 2022 r., stan prawny na 2023 r.

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w zakresie realizacji obowiązków dot. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach. Planowane są także duże zmiany systemowe całego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem projektowanych zmian. 

Cele szkolenia:

 • Omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach,
 • Przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów
 • Omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
 • Przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także planowanych zmian dostosowujących polskie prawo do zmienionych przepisów dyrektyw UE,
 • Zaprezentowanie zmienionych zasad dotyczących tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy sposobów realizacji obowiązków w zakresie recyklingu w oparciu o szereg praktycznych przykładów realizacji tych zadań,
 • Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do aktualnego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej,
 • Uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi definicjami w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, z zasadami rozliczania recyklingu odpadów opakowaniowych, ze sposobem naliczania opłaty produktowej oraz terminami realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy,
 • Ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • Podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich recykling,
 • Organizacje odzysku opakowań,
 • Administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie.

Program szkolenia

Część I

 1. Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
   
  • Nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego – projektowane zmiany przepisów prawa polskiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
    
 2. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obecny stan prawny:
   
  • Podstawowe definicje w tym najnowsze zmiany w tym zakresie.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - recykling odpadów opakowaniowych.
  • Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - poziomy wymagane od 2022 r.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.
  • Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu – zniesienie od roku 2022 dokumentów potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku. 
  • Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Sprawozdawczość w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomów odzysku (za rok 2021) i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzana przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych.
    
 3. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, ostatnia godzina szkolenia - konsultacje z trenerem.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

WYKŁADOWCA I

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

WYKŁADOWCA II

Doktor nauk chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Utrech Debye Institute w Holandii, absolwentka studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z zakresu zarządzania środowiskowego ISO 14001, audytor wewnętrzny ISO 14001. Doradca w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, recyklingu, gospodarki wodno-ściekowej, emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz opłat środowiskowych, produktowych i depozytowych. Wykłada na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!