Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany od 2023 r. Stan prawny na 2024 r. z uwzględnieniem PPWR, SUP i systemu kaucyjnego

O szkoleniu

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z dyrektywy SUP i systemu kaucyjnego omawia m.in. zagadnienia: jak zastosować w praktyce nowe przepisy dyrektywy plastikowej Single Used Plastics (SUP), przepisy obowiązujące w Polsce dotyczące produktów i opakowań jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych, opłata produktowa, opłata recyklingowa, system kaucyjny, ekoprojektowanie, rozporządzenie PPWR.

1 stycznia 2024 r. wyszedł obowiązek pobierania opłaty konsumenckiej, wnoszenia opłat wprowadzającego (ROP) oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych z tytułu wprowadzania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do obrotu. Podmioty są zobowiązane do prowadzeni ewidencji oraz składania sprawozdawczości w tym zakresie. Przykładowe kary za nie pobieranie opłaty od użytkownika końcowego, nie prowadzenie ewidencji wynoszą aż do 20 tyś zł. Kontrole prowadzi Inspekcja Handlowa. 

Pierwszym terminem zwożenia sprawozdania w zakresie przepisów SUP będzie termin do 15 III 2024!

24 maja 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów, która implementuje do polskiego prawa tzw. dyrektywę plastikową. Oznacza to, że wprowadzono nowe wymagania wynikające z single-use plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą, w zakresie:

 • zakazów wprowadzania
 • konieczności oznakowania
 • opakowań zastępczych
 • nowych opłat pobieranych od konsumentów końcowych, jak i podmiotów wprowadzających
 • ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO
 • obowiązkowej terminowej rejestracji w BDO
 • kary za nierealizowanie nowych obowiązków

Zapraszamy na szkolenie, które przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Na szkoleniu poruszane są również zagadnienia najnowszych zmian w realizacji obowiązku opłaty produktowej oraz systemu kaucyjnego, który będzie tworzony już niebawem.

Omówienie rozporządzenia PPWR pozwoli na przygotowanie się do projektowania wymaganych prawem opakowań oraz ich dalszego stosowania w różnych branżach.

Dyrektywa SUP (Single Used Plastics) została wdrożona do polskich przepisów, co pociągnęło za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, dystrybutorów jak i podmiotów wprowadzających takie wyroby do obrotu. Wymagany jest odpowiedni wpis w rejestrze BDO, a podmioty zobowiązane są do prowadzenia stosownej ewidencji i sprawozdawczości. Produkty i opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych zostały objęte również obowiązkami opłatkowymi pobieranymi od użytkowników końcowych lub ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nowe przepisy dotyczą między innymi produktów takich jak: kubeczki na napoje, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, opakowania na żywność, butelki na napoje do 3 litrów, artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe i inne.

Nowym przepisom podlegają podmioty prowadzące:

 • jednostki handlu detalicznego
 • jednostki handlu hurtowego
 • jednostki gastronomiczne
 • dystrybutorzy
 • producenci
 • oferujący i pakujący za pomocą urządzeń vendingowych oraz 
 • producenci i importerzy produktów

Nowe przepisy dotyczą w szczególności branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej, HORECA, wyrobów higienicznych oraz tytoniowych.

Cele szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji najnowszych wymagań dla opakowań

 • praktyka ewidencji, sprawozdawczości, pobierania i odprowadzania opłat

 • umiejętność dokonywania wpisów i sprawozdawczości w BDO

 • optymalizacja działań w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

 • możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia

Dlaczego warto wziąć udział?
 • uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o ćwiczenia, warsztaty, studia przypadków
 • najnowsza wiedza, wprowadzająca w świat praktyki, umożliwiająca biznesowe przygotowanie w prowadzeniu działalności i realizację wymagań
 • możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów z codziennej praktyki uczestników
Kto powinien wziąć udział?
 • prowadzący jednostki handlu detalicznego, hurtowego i sprzedający przez Internet
 • jednostki gastronomiczne i sprzedający za pomocą automatów vendingowych
 • producenci, dystrybutorzy i importerzy opakowań
 • hurtownie produktów i opakowań
 • branża HORECA, restauracje, bary, sprzedający żywność na wynos
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich zajmujących rejestrem BDO
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • pracownicy biur księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) – projektowanie opakowań
 • Omówienie rozporządzenia PPWR i jego geneza
 • Harmonogram wdrażania nowych przepisów
 • Zakres stonowania nowych przepisów
 • Definicje
 • Omówienie wytycznych nowego rozporządzenia w zakresie projektowania poszczególnych rodzajów opakowań, znakowania, sposobów użytkowania i dalszego zagospodarowania
 • Nowe wymagania dla projektowanych opakowań i ich producentów (Ekoprojetowanie)
 1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po najnowszych zmianach - opłata produktowa
 • Podstawy prawne – najważniejsze przepisy, zmiany w ustawie wprowadzone w roku 2023, akty wykonawcze
 • Definicje i podstawowe pojęcia związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek (przywóz produktów w opakowaniach  i ich wywóz poza RP)
 • Opakowania – monomateriałowe, wielomateriałowe i opakowania środków niebezpiecznych
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach – obowiązek recyklingu i kampanie edukacyjne
 • Sposoby realizacji obowiązków ustawowych – rozliczanie samodzielne, dokumenty DPR, Organizacje Odzysku Opakowań i Organizacje Samorządu Gospodarczego
 • Możliwe sposoby ograniczania opłaty produktowej z tytułu obowiązku realizacji recyklingu
 • Samodzielne wnioskowanie o DPR na Organizację Odzysku Opakowań
 • Audyty recyklerów, pomniejszanie DPR o % zanieczyszczeń
 • Ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu
 • Opłata produktowa – kiedy należna, sposób naliczania
 • Sprawozdawczość – sposób wypełniania sprawozdań, źródła kalkulatorów do obliczeń i niezbędnych informacji,
 • Właściwy wpis do rejestru BDO – wnioski aktualizacyjny/wpisowy
 • Podmioty działające na zwolnieniu do 1MG opakowań wprowadzonych do obrotu, relacja wpisu, sprawozdawczości i pomoc de minimis
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP) - butelki na napoje
 • Wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie, harmonogram wrażania nowych obowiązków
 • Omówienie najważniejszych definicji wprowadzonych nowymi przepisami
 • Zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 • Znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • Omówienie obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów - udział tworzywa z recyklingu, przymocowanie zakrętek, obowiązki osiągnięcia poziomów zbierania
 • Omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego i sprzedających za pośrednictwem automatów vendingowych – pobieranie opłat, ewidencja, obowiązek oferowania produktów alternatywnych, sprawozdawczość
 • Omówienie obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty – wysokość corocznych opłat, ewidencja, sprawozdawczość
 • Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • Obowiązkowa rejestracja w BDO
 • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Opłata recyklingowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Lekkie torby na zakupy czym są, wyłącznie
 • Wpis o rejestru BDO
 • Opłata recyklingowa i jej realizacja, odprowadzanie do UM
 • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne

DZIEŃ II

 1. Gospodarka opakowaniami wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Omówienie obowiązków nowych obowiązków wprowadzanych przez przepisy wdrażające dyrektywę SUP - produkty jednorazowego użycia
 • Dyrektywa SUP – cel wprowadzenia, kierunki zmian przepisów na poziomie UE i kraju, przyczyny zakazów, konieczność znakowania oraz dodatkowych opłat
 • Omówienie przepisów ustawy zmieniającej o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single Use Plastics (SUP)
 1. Wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie i harmonogram wdrażania nowych obowiązków
 • Omówienie definicji w szczególności: tworzywa sztucznego, polimerów naturalnych, produktów jednorazowego użycia, wprowadzenia do obrotu, opakowań zastępczych, użytkownika końcowego itd.
 • Kwalifikacja opakowań - czy opakowanie podlega pod przepisy SUP? (warsztat, analiza kryteriów, case study)
 • Zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 • Znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • Obowiązki związane z pobieraniem opłat od użytkownika końcowego, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób pobierania i wpłacania, sprawozdawczość w tym zakresie
 • Obowiązki podmiotów wprowadzających do obrodu produkty podlegające pod SUP, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób odprowadzania opłat, kampanie edukacyjne, sprawozdawczość w tym zakresie
 • Praktyczne ćwiczenia, omówienie studium przypadków dla poszczególnych branż oraz produktów w kontekście podlegania i zakresu nowych obowiązków
 • Rejestr BDO, wpisy/aktualizacje wpisów w zakresie nowych obowiązków – warsztat w BDO
 • Praktyka ewidencji i sprawozdawczości w BDO (warsztat)
 • Kary za brak aktualnego wpisu w rejestr BDO, brak umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością
 • Kary za brak realizacji nowych obowiązków w tym między innymi: wprowadzanie produktów objętych zakazem lub bez wymaganych oznakowań, nieprowadzenie wymaganej ewidencji, niepobieranie i niewnoszenie wymaganych opłat
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – wdrażanie systemu kaucyjnego
 • Cel ustawy i harmonogram wdrażania kolejnych zobowiązań
 • Rodzaje opakowań objętych systemem kaucyjnym,
 • Nowe pojęcia prawne (butelki na napoje, użytkownik produktów w opakowaniach wprowadzający, podmiot reprezentujący itd.)
 • Uczestnicy systemu kaucyjnego i ich obowiązki
 • Wpis do BDO i wymagane zezwolenia dla podmiotu reprezentującego
 • Wysokość kaucji, system finansowania
 • Poziomy selektywnego zbierania
 • Ewidencja i sprawozdawczość
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników

Czas trwania

godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

TRENER I

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od prawie dwudziestu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarach publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych. Prowadzi działalność doradczą w zakresie wszystkich obowiązków środowiskowych oraz inwestycyjnych. Audytor środowiskowy i twórca projektów wdrożeniowych. Trener z bardzo bogatym portfolio przeprowadzonych szkoleń dla przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych i absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechniki Krakowskiej. Stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii Audytor wewnętrzny ISO 14001 i ekspert PARP w zakresie CSR. Członek Polskiego Paktu Plastikowego. Autorka opracowań i ekspertyz, uczestnik konferencji i branżowych spotkań ekspertów.

TRENER II

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor systemu ISO 14001 o ogromnym doświadczeniu w zakresie wszystkich aspektów prawnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie raportowania w ramach zrównoważonego rozwoju, wykonywania audytów środowiskowych, nadzorowania procesów inwestycyjnych oraz reprezentowania podmiotów podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Od lat ceniony trener prowadzący szkolenia zarówno dla sektora przedsiębiorców, jak i administracji publicznej. Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i akty wykonawcze w zakresie ochrony środowiska. Uczestnik konferencji i branżowych grup zrzeszających ekspertów.  

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!