Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości.

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: opłaty adiacenckie, wykaz synchroniczny, informacja o stanie nieruchomości, podział nieruchomości, połączenie i podział, scalanie i podział, rozporządzanie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 27.07.2021.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi w kontekście działań podejmowanych przez pracowników organów administracji, w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących budzić wątpliwości, z omówieniem przykładów orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?
 1. Uczestnicy poznają szczególne przypadki relacji pomiędzy danymi przedmiotowymi zawartymi w ewidencji gruntów a wpisami w KW, w aspekcie poprawności przyjmowania zasięgu praw do nieruchomości - zagadnienie istotne m.in. przy ustalaniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału, połączenia i podziału,
   
 2. Wyjaśniona będzie problematyka dotycząca tzw. wykazu synchronizacyjnego, dokumentu istotnego w przypadku rozbieżności danych zawartych w ewidencji gruntów i KW,
   
 3. Omówione zostaną proceduralne podobieństwa i różnice pomiędzy podziałem nieruchomości (podziały geodezyjne i podziały prawne), połączeniem i podziałem oraz scaleniem i podziałem,
   
 4. Wskazane zostaną uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące opłat adiacenckich, będących wynikiem procedur przekształcania struktury przestrzennej, wskazanych w punkcie 3, dotyczące w szczególności:
  • dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
  • stanu nieruchomości przed i po podziale, połączeniu i podziale, scaleniu i podziale, w tym kwestii dotyczących planowanej do wybudowania infrastruktury przy scaleniu i podziale nieruchomości,
  • problematyki odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne i związanych z tym negocjacjami,
  • zagadnienia dotyczącego możliwych ilości nieruchomości przed połączeniem i podziałem oraz po połączeniu i podziale, w związku z wydzielaniem dróg wewnętrznych,
  • służebności obciążających nieruchomości dla stanu przed scaleniem i podziałem oraz po scaleniu i podziale oraz ich wpływu na wartość określaną w celu ustalenia opłat adiacenckich,
  • problemów prawnych i metodycznych dotyczących opłat adiacenckich i odszkodowań w odniesieniu do władających gruntami.
    
 5. Omówione będą przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczące relacji pomiędzy organem administracji a rzeczoznawcą majątkowym w kwestii informacji dotyczących stanu nieruchomości.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy administracji zajmujący się w szczególności problematyką podziałów nieruchomości i opłat adiacenckich z nimi związanych
 • Rzeczoznawcy majątkowi (możliwość uzyskania punktów niezbędnych do udokumentowania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych - Dz.U.2018 poz. 811)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie - podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dotyczące przedmiotu wyceny i związanego z tym zasięgu wycenianych praw
  1. Najistotniejsze zmiany dotyczące danych ewidencyjnych działek, budynków i lokali wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Dz.U. z 2021 r. poz. 1390,
  2. Relacje pomiędzy danymi przedmiotowymi dotyczącymi nieruchomości zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz KW,
  3. Czy zawsze dane przedmiotowe z egib są wiążące dla przyjmowania zasięgu praw – studium przypadku, prezentacja danych kartograficznych,
  4. Co to jest wykaz synchronizacyjny, kiedy jest wymagany, jakie zawiera dane – przykłady wykazów,
  5. Relacja: stan nieruchomości - przeznaczenie.
    
 2. Podział nieruchomości
  1. Podziały prawne i podziały ewidencyjne,
  2. Uwarunkowania prawne dotyczące opłat adiacenckich
   • opłata obligatoryjna czy fakultatywna?
   • wyłączenie możliwości ustalenia opłaty,
  3. Aspekty metodyczne dotyczące określania wartości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – studium przypadku na bazie czynności dotyczących oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie art. 157 ugn:
   • jedna czy dwie bazy danych?
   • kryteria planistyczne doboru nieruchomości podobnych,
   • wycena wartości praw do nieruchomości czy do dzielonej działki?
  4. Problematyka odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:
   • negocjacje z właścicielem czy byłym właścicielem? – przykłady rozstrzygnięć sądów,
   • daty istotne dotyczące odszkodowania,
   • stan nieruchomości w zależności od daty negocjacji.
     
 3. Połączenie i podział nieruchomości
  1. Istota i uwarunkowania prawne tego procesu przekształcania struktury przestrzennej, podobieństwa i różnice w stosunku do podziału nieruchomości,
  2. Przedmiot wyceny - stan przed połączeniem i podziałem oraz po dokonaniu połączenia i podziału; czynniki wzrostu wartości,
  3. Problematyka ilości nieruchomości dla stanu przed oraz po dokonaniu połączenia i podziału,
  4. Rola organów oraz rzeczoznawcy majątkowego na poszczególnych etapach postępowania.
    
 4. Scalenie i podział nieruchomości
  1. Organy prowadzące postępowanie oraz treść rozstrzygnięć w tym zakresie, w szczególności skutków wynikających z uchwały o scaleniu i podziale, w aspekcie związanym z opłatami adiacenckimi,
  2. Problematyka dotycząca uwzględniania części składowych nieruchomości,
  3. Daty istotne dotyczące scalenia i podziału – rozbieżności  i wątpliwości wynikające z przepisów ugn i przepisów wykonawczych do ustawy,
  4. Uwzględnianie w procesie wyceny planowanej do wybudowania infrastruktury – zasadność i celowość takiego warunku,
  5. Problemy metodyczne dotyczące służebności oraz kwestii władania w postępowaniu dotyczącym opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału.
    
 5. Relacje pomiędzy organem a rzeczoznawcą majątkowym w aspekcie informacji o stanie nieruchomości – przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych.
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Mgr inż. geodeta, posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Wieloletni przewodniczący komisji opiniującej przy stowarzyszeniu rzeczoznawców majątkowych, członek kolegium arbitrażowego, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej - m.in. pełnil funkcję z-cy dyrektora ds. gospodarki nieruchomościami w urzędzie marszałkowskim a także z-cy naczelnika wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości) w urzędzie miasta.

Od ponad 15 lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych na kilku uniwersytetach, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji dotyczące tematyki związanej z oceną operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb postępowań administracyjnych. Posiada 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!