Opłaty i sprawozdawczość za korzystanie ze środowiska; praktyczne przykłady

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach prawidłowych sposobów wypełniania wykazów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat oraz sposoby prawidłowego wypełniania obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych. Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, oraz wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. System opłat za korzystanie ze środowiska:
  • podstawowe akty prawne,
  • stawki opłat, wzory wykazów obowiązujące na rok 2023,
  • podział środków na poszczególne fundusze.
   
 2. Zasady ogólne:
  • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
  • przedawnienie obowiązku opłatowego,
  • terminy wnoszenia opłat,
  • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
  • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
  • zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
  • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
  • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
  • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
  • systemy i kalkulatory ułatwiające przygotowanie sprawozdania.
   
 3. Przygotowanie wykazu opłatowego za 2023 rok na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:
  • zmiana terminów dotycząca rozliczenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
  • emisja do powietrza rozliczana na podstawie raportu do KOBIZE,
  • emisja za pył PM 10 i PM 2,5 w opłatach za korzystanie ze środowiska,
  • powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie opłatowym,
  • wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy,
  • emisja z eksploatacji instalacji,
  • emisja z procesów prowadzonych poza instalacją,
  • emisja z eksploatacji urządzeń,
  • emisja ze środków do dezynfekcji,
  • urządzenia klimatyzacyjne,
  • przeładunek paliw,
  • malowanie, spawanie,
  • uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej,
  • uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami,
  • generowanie wykazu w formie edytowalnej.
   
 4. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rodzaje źródeł podlegających opłatom:
  • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
  • sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
  – stawki opłat dla ryczałtu,
  – wskaźniki KOBIZE,
  – dane literaturowe,
  – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
  – metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
  – przeprowadzanych pomiarów emisji,
  – danych dostępnych z pozwolenia,
  – wskaźników ministerialnych,
  – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
  • rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
  • rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
  – prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
  – rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych,
  • źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy.
   
 5. Opłaty za składowanie odpadów:
  • posiadacz odpadów,
  • opłaty podwyższone za nielegalne gospodarowanie odpadami,
  • magazynowanie odpadów,
  • składowanie odpadów bez decyzji,
  • obowiązek posiadania stosownego zezwolenia,
  • opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
  • współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
  • przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
   
 6. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr:
  • podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
  • dostęp do bazy BDO,
  • omówienie poszczególnych działów wymagających wpisu w rejestrze,
  • zwolnienie z obowiązku uzyskania wpisu,
  • rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenie ewidencji,
  • opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa,
  • wniosek rejestrowy i aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie – prawidłowy sposób wypełnienia poprzez bazę BDO,
  • aktualizacja wpisu w BDO w zakresie posiadanych decyzji,
  • posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach,
  • sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.
   
 7. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości
   
 8. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Kierownik Referatu w Departamencie Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących obowiązków sprawozdawczych wobec urzędów marszałkowskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Rejestracja

Cena szkolenia
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: AMG Szkolenia
 • Ulica i nr: Bursztynowa 8/44
 • Kod pocztowy: 20-576
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123419993

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!