Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/organizacja-gospodarki-magazynowej-w-przedsiebiorstwie-z-elementami-gospodarki-materialowej-26153-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, organizacji funkcjonowania magazynów, procesów składowania i manipulacji towarów. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach. Dlatego pierwszy dzień szkoleniowy poświęcono zagadnieniom mających na celu optymalizację wielkości zapasów, która w sposób oczywisty przeniesie się na znaczne usprawnienie funkcjonowania magazynów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym, odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki materiałowej i magazynowej tj.:

• opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej i magazynowej,
• dokonanie podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
• obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
• kontrolę i koordynację przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
• podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
• zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
• określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
• kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
• podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
• analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników w/w działu).

Program szkolenia:

Dzień I - ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa,
• relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
• zakresy zadań i odpowiedzialności,
• obieg informacji,
• uwarunkowania funkcjonowania,
• struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej.

2. Podział i asortyment zapasów:
• podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
• charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

3. Analiza poziomów (wielkości) zapasów
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wielkość zapasów bieżących,
• poziom zapasów bezpieczeństwa,
• ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
• wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

4. Ekonomika dostaw:
• ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) - optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
• wielkość zapasów maksymalnych.

5. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
• wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
• sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

6. Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych:
• podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
• wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
• możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Dzień II - ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

1. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:
• zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

2. Technologia operacji magazynowych:
• charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
• organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
• dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

3. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
• dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
• uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
• praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

4. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
• rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
• dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
• metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
• realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
• błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

5. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
• metoda stałych miejsc składowych,
• metoda wolnych miejsc składowych,
• metody mieszane,
• metody kompletacji zapasów.

6. Metody składowania zapasów:
• organizacja tradycyjnych metod składowania,
• nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
• rozmieszczenie zapasów w magazynach.

7. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
• zasady znakowania ładunków w magazynach,
• oznakowanie miejsc składowania zapasów,
• organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
• wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej