Szkolenie: PAKIET CERTYFIKOWANYCH KURSÓW "SAMODZIELNY KSIĘGOWY"

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pakiet-certyfikowanych-kursow-samodzielny-ksiegowy-69715

Informacje o szkoleniu

 • PAKIET CERTYFIKOWANYCH KURSÓW "SAMODZIELNY KSIĘGOWY"


  ID szkolenia: 69715
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  Rynek Główny 30/37
  31-010 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 2.12.2017-3.03.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
  (kod zawodu 242310, 242307)
  02-03.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  09-10.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  16-17.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)
  13-14.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  20-21.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  27-28.01.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  03.02.2018 r. w godz. 10.00-16.00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw od podstaw
  10.02.2018 r. w godz. 09.00-15.00

  Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw
  11.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
  24.02.2018 r. w godz. 09.00-15.00

  Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
  25.02.2018 w godz. 09:00-15:00

  Kurs Płatnik od podstaw
  03.03.2018 w godz. 09:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

NAUCZ SIĘ SAMODZIELNEGO PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI

Dzięki ukończeniu Kursów Tax Consilium OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE przygotujesz się do pracy w zawodzie samodzielnego księgowego (poznasz wiele odsłon księgowości – od prowadzenia rozrachunków po sprawozdawczość i pracę w specjalistycznych programach komputerowo-księgowych)
Na Certyfikowanym Kursie Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)
zyskasz PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego
(będziesz prowadził księgi rachunkowe, sporządzał sprawozdania finansowe, optymalizował podatki)
Zyskasz umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI (na warsztatach rachunkowych przejdziesz całą drogę księgową firmy od dokumentu źródłowego, jakim jest faktura, po przygotowanie rocznego sprawozdania)
Na Certyfikowanym Kursie Kadry i Płac od podstaw nauczysz się natomiast prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji (na zajęciach rozwiążesz liczne ćwiczenia, przykłady, case study, naliczysz listy płac, zasiłki, rozliczysz składki ZUS, sporządzisz deklaracje podatkowe, wypełnisz druki oraz dokumenty)
Na Kursie Płatnika od podstaw poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a na zajęciach z obsługi systemów ERP dowiesz się, jak prowadzić komputerową księgowość swojej formy
w programie Optima i Symfonia
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW
Na każdym z Kursów otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które będziesz mógł WYKORZYSTAĆ W PRACY
Zyskasz OPIEKĘ DORADCÓW – po każdy otrzymasz dodatkowe podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
Zapewnimy Ci 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI z trenerem-praktykiem rachunkowości
Przez 50 DNI od zakończenia ostatniego Kursu otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

Szkolenie skierowane jest do:

TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac
KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW
posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, firmach lub instytucjach
prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami i pracownikami
chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
czujesz potrzebę ciągłego rozwoju, podnoszenia zawodowych kwalifikacji
rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

Program szkolenia:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301)

1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
1.1.1 Cele rachunkowości
1.1.2 Funkcje rachunkowości
1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości
1.2.1 Przedmiot rachunkowości
1.2.2 Podmiot rachunkowości
1.3. Zadania rachunkowości
1.3.1 Metody rachunkowości
1.3.2 Zasady rachunkowości
1.4 Rachunkowość a księgowość
1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
2. Ewidencja księgowa
2.1 Konto księgowe
2.2 Typy kont i rodzaje
2.2.1 Grupy kont bilansowych
2.3 Plan kont
2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych
2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych
2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania
2.6.1 Faktury
2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych
2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami
2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami
2.6.5 Rozrachunki z pracownikami
2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
2.7 Polityka rachunkowości
2.7.1 Organizacja rachunkowości
2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości
3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
3.1.1 Aktywa trwałe
3.1.2 Aktywa obrotowe
3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
3.2.2 Kapitały obce
3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne
3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.4.1 Wstępnie bilans
3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.
4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
4.2 Amortyzacja
4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego
4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego
4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat
5. Ewidencja rozrachunków
5.1 Należności od odbiorców
5.2 Zobowiązania wobec dostawców
5.3 Pozostałe rozrachunki
5.4 Rozrachunki z pracownikami
5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne
5.6 Rozrachunki z ZUS
5.7 Terminy w rozrachunkach
6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
6.0 Obrót środkami pieniężnymi
6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego
6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego
6.0.3 Polecenie przelewu
6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku
6.1 Obrót towarami i materiałami
6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż
6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów
6.3 Wydawanie do produkcji materiałów
6.3.1 Rozchody materiałów
6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych
7.2 Inwentaryzacja
8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac
8.1 Zatrudnienie
8.2 Umowa o pracę
8.3 Umowa zlecenia
8.4 Umowa o dzieło
8.5 Wynagrodzenia
8.6 Pojęcie wynagrodzeń
8.7 Wynagrodzenia osobowe
8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
8.9 Wynagrodzenie brutto
8.10 Wynagrodzenie netto
8.11 Skala podatkowa
8.12 Ulga podatkowa
8.13 Koszty uzyskania przychodu
8.14 Obliczanie składek
8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
8.16 Rozrachunki z ZUS
8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład
8.19 Wynagrodzenie za czas choroby
8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników
8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r.
8.22 Świadczenie urlopowe
8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
9.1 Księgi rachunkowe
9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy
10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
10.2 Bilans
10.2.1 Aktywa
10.2.2 Pasywa
10.3 Rachunek zysków i strat
10.3.A (wariant kalkulacyjny)
10.3.B (wariant porównawczy)
10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia
10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
10.6 Rachunek przepływów pieniężnych
10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki
10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań
11. Rachunkowość w przykładach
11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych
11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) - wariant porównawczy i kalkulacyjny
11.4 Tworzenie bilansu
12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości
12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
12.3 Zasady prawa podatkowego
12.4 Elementy konstrukcji podatków
12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków
12.5 Funkcje podatków
12.6 Klasyfikacja podatków
12.6.1 Podatki państwowe
12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe
12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych "PIT" oraz ustawy o podatku od towarów i usług "VAT"
12.8 Podatki kosztowe i opłaty
12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
13. Podatek od towarów i usług "VAT "
13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27
14. Kalendarz informacyjny
14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (Kod zawodu: 242310, 242307)

Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania,
umowa o pracę.
Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
Sporządzenie 15 wariantów list płac.
Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
Urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wypoczynkowego.
Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
Plan urlopów.
Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
Urlop na żądanie pracownika.
Urlop wypoczynkowy – zaległy.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia.
Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
Umowy cywilno-prawne
Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Wynagrodzenie za czas choroby.
Zasiłek chorobowy.
Zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek macierzyński.
Zasiłek rodzicielski.
Urlop ojcowski.
Świadczenie rehabilitacyjne.
Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego macierzyńskiego opiekuńczego świadczenia rehabilitacyjnego.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
1. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane
ze środków własnych pracownika).
2. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
3. Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
4. Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
5. Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
6. Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
7. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
8. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
9. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
10. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
11. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
12. Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.
Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
Sporządzenie list płac.
Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
1. Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4R
Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
Dokumentacja zatrudnianego pracownika.
Akta osobowe.
Regulamin pracy i wynagradzania.
Równe traktowanie w zatrudnieniu.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
Nagrody i wyróżnienia.
Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy.
Zasady wydawania świadectw pracy.
Archiwizacja dokumentów.

Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
– termin i zasady sporządzania.
2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
przeglądanie,
modyfikacja,
zmiana,
korekta dokumentów.
3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
tworzenie zestawów,
obsługa dokumentów w zestawach,
weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw

1. Omówienie podstawowych funkcji programu
2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
3. Wprowadzenie danych firmy
4. Omówienie konfiguracji firmy
5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank
6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
7. Omówienie i dostosowanie planu kont
8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
10. Utworzenie schematów księgowych
11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
13. Wprowadzanie listy płac
14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
15. Omówienie dodatkowych funkcji programu – ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
16. Omówienie rozrachunków
17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg
18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
19. Przeliczanie deklaracji podatkowych
20. Zamknięcie roku obrotowego
21. Otwarcie nowego roku obrotowego
22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw

1. Moduł Kadry i Płace – informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno – prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
11. Deklaracje.

Kurs SYMFONIA Finanse i Księgowość od podstaw

1. Omówienie podstawowych funkcji programu
2. Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
3. Wprowadzenie danych firmy
4. Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
5. Omówienie i dostosowanie planu kont
6. Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
7. Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
8. Definiowanie rejestrów VAT
9. Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
10. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
11. Ustawienie wzorców księgowych
12. Wprowadzanie listy płac
13. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
14. Księgowanie dokumentów
15. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
16. Przeliczanie deklaracji podatkowych
17. Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
18. Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
19. Import danych i bilansu z roku poprzedniego

Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3.078. zł netto - 3

Cena zawiera:

104 h WARSZTATÓW praktycznego rozliczania, 40 h zajęć KOMPUTEROWYCH, 3 h indywidualnych KONSULTACJI, 50 dni OPIEKI POSZKOLENIOWEJ, Specjalny SYSTEM SPŁATY

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Wydarzenie: PAKIET CERTYFIKOWANYCH KURSÓW "SAMODZIELNY KSIĘGOWY"