Szkolenie

Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021 - jak zamawiać w 100% online

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie praktycznej wiedzy z zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r. kiedy zaczyna obowiązywać pełna komunikacja elektroniczna między wykonawcami a zamawiającymi.

Szczególnym punktem programu, który ekspert przedstawi będzie omówienie formy oferty/wniosku i oświadczenia wstępnego - od ogółu do szczegółu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – w szczególności dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją zawartej umowy, jak również dla przedstawicieli wykonawców realizujących kontrakty publiczne lub ubiegających się o nie.

Program szkolenia

Elektronizacja postępowania według NOWEJ ustawy PZP

NOWA ustawa PZP – uwagi ogólne

Informacje wprowadzające 

 • dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych jako punkt wyjścia
 • obszary elektronizacji, a ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • etapy elektronizacji
 • elektronizacja według starej Pzp vs. elektronizacja według NOWEJ ustawy Pzp (postępowania unijne i krajowe)
 • nowe definicje ustawowe – omówienie podstawowych definicji w NOWEJ ustawie Pzp (pisemność, dokumenty zamówienia, SWZ, OPiW, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pisemność, itp.) – siatka pojęciowa konieczna dla zrozumienia obowiązków w zakresie elektronizacji

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia;
 • komunikacja ustna;
 •  „pisemność” wymagana przy wybranych czynnościach dokonywanych przez wykonawcę – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą czy wybór oferty po terminie związania ofertą;
 • elektronicznie, czyli jak?
 • środki komunikacji elektronicznej w postępowaniach unijnych i krajowych służące do: przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego, - komunikacji między stronami w pozostałym zakresie
 • wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej
 • możliwość odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – jako wyjątek od zasady (z uwzględnieniem planowanej nowelizacji NOWEJ ustawy Pzp)
 • możliwość wymagania przez zamawiającego użycia innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików;
 • obowiązki zamawiającego w zakresie informowania o środkach komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikowania się: - ogłoszenie o zamówieniu (DZ.U. UE, BZP); specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań.

Forma oferty/wniosku i oświadczenia wstępnego - od ogółu do szczegółu

 • czym jest dokument elektroniczny? rozporządzenie eIDAS, ustawy krajowe
 • forma elektroniczna (KC)
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – typy (wewnętrzny, zewnętrzny, otoczony)
 • składanie podpisów elektronicznych, walidacja podpisów krajowych, zagranicznych;
 • obowiązek prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa walidacji podpisu elektronicznego;
 • praktyczne omówienie sposobów weryfikacji podpisu elektronicznego;
 • znacznik czasu w podpisie: czy jest wymagany, na czym polega znakowanie czasem;
 • błędy w podpisie i dalsze procedowanie Zamawiającego;
 • algorytm skrótu SHA secure hash algorithm z uwzględnieniem stanowiska MC i UZP
 • podpis elektroniczny a pieczęć elektroniczna
 • podpis zaufany/profil zaufany
 • podpis osobisty
 • wymogi w zakresie środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania ofert, wniosków (zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji);
 • forma pełnomocnictw (kwalifikacja pełnomocnictwa w świetle projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – projekt

 • zakres delegacji
 • dokument elektroniczny - nowa definicja
 • sposób sporządzania wniosków ofert, oświadczeń wstępnych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
 • czym są ogólnie dostępne formaty danych
 • oświadczenia i dokumenty bez wymogu określonego formatu danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • możliwość sporządzania ofert, wniosków i wstępnych oświadczeń w postaci innej niż elektroniczna
 • sposób i tryb przekazywania wniosków, ofert, oświadczeń wstępnych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów
 • sposób i tryb przekazywania w postępowaniu dokumentów zawierających informacje prawnie chronione
 • sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które zostały sporządzone w języku obcym;
 • sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 NOWEJ ustawy Pzp, dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, jeżeli zostały one wystawione przez upoważnione podmioty
 • e-odpisy z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, KRS, CEDiG, itp.)
 • sposób przekazywania:
 • podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 NOWEJ ustawy Pzp, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty,
 • zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz
 • pełnomocnictwa do złożenia oferty, wniosku, oświadczenia wstępnego
 • przekazywanie w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji
 • sposób przekazywania w postępowaniu lub konkursie prowadzonym częściowo lub w całości w „tradycyjny” sposób
 • wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych przekazywanych w postępowaniu lub konkursie
 • treści załącznika IV do dyrektywy 2014/24/UE, załącznika V do dyrektywy   2014/25/UE, a także załącznika VIII do dyrektywy 2009/81/WE
 • planowane wejście w życie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a kwestie związane z elektronizacją

Wadium w postępowaniu – istota, forma wadium według NOWEJ Pzp

Platforma e-zamówienia i platformy e-usług

 • Platforma E- zamówienia (o projekcie, etapy, stan prac, omówienie zasad działania);
 • Scenariusze działań w zakresie elektronizacji
 • Komercyjne platformy zakupowe
 • Rozwiązania zapewniające elektronizację zamówień publicznych są dostępne na rynku
 • Ryzyka prawne związane z usługami chmurowymi
 • Na co zwrócić uwagę przy zakupie platformy zakupowej

Zagadnienie odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie platformy zakupowej – orzecznictwo

BIM

Katalogi elektroniczne

Zasada jawności po nowemu

Otwarcie ofert:

 • brak obecności wykonawców podczas otwarcia ofert;
 • odstąpienie od obowiązku publikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;
 • zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego.

Przekazywanie protokołu postępowania na wniosek;

 • udostępnienie załączników do protokołu (w tym ofert) bez konieczności złożenia wniosku – termin udostępnienia, miejsce i zakres;
 • ograniczenie jawności w tym ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych.

Dokumentowanie postępowania

Archiwizacja dokumentacji

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Gdzie i kiedy

Online 26 - 27 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!