Szkolenie: Pełnomocnictwa Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pelnomocnictwajak-tworzyc-bezpieczny-system-pelnomocnictw-w-spolce-organizowac-dokumenty-nadawac-i-nadzorowac-uprawnienia-68131

Informacje o szkoleniu

 • Pełnomocnictwa Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?


  ID szkolenia: 68131
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****
  ul. Kościelna 12
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 30-31.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  30-31.03.2017
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pełnomocnik spółki to zbyt wąskie określenie, by opisać uprawnienia i odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie reprezentującej interesy spółki. Możliwości wykorzystywania szeregu rodzaju pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych, czy administracyjnych nie tylko może generować większe ryzyko błędów, czy przekraczania uprawnień, ale przy ugruntowanej wiedzy i świadomym zarządzaniu nimi staje się narzędziem optymalizującym funkcjonowanie firmy w otoczeniu biznesowym.

Tematyka, metodologia, analizy przypadków, ilość ćwiczeń i czas trwania zostały tak dobrane, aby zagwarantować Państwu zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.

Sprawny system pełnomocnictw, zgodny z przepisami prawa zapewnia:

Zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy
Mniejsze ryzyko zawierania kontraktów handlowych
Mniejszą liczbę błędów w treści pełnomocnictw
Lepsze wykorzystanie narzędzia, jakim jest pełnomocnictwo
w praktyce i funkcjonowaniu firm

Zapraszamy Państwa na dwudniowe warsztaty podczas których:

Dowiesz się, w jaki sposób zarządzać procesem nadawania pełnomocnictw w organizacji
Zdobędziesz informacje o tym, jak dostosować uprawnienia pełnomocnika/prokurenta do indywidualnych potrzeb organizacyjnych spółki
Zdobędziesz kompleksową wiedzę o tym: jak zabezpieczyć działania pełnomocnika w kontraktach handlowych, jaka jest odpowiedzialność pełnomocników wobec spółki, co zrobić, kiedy pełnomocnik przekroczy swoje uprawnienia?

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektor Departamentu Organizacji i Obsługi Prawnej
Menedżerów i specjalistów ds. obsługi władz spółki
Specjalistów ds. organizacyjnych
Specjalistów w działach prawnych
Asystentów zarządu i rady nadzorczej
Osoby pełniące funkcję prokurentów i pełnomocników
Osoby odpowiedzialne za nadawanie pełnomocnictw

Program szkolenia:

REPREZENTACJA SPÓŁEK W OBROCIE GOSPODARCZYM
Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?

Różne konstrukcje reprezentacji: organ, przedstawiciel, pełnomocnik-podstawowe różnice praktyczne
Zakres i sposób reprezentacji
Rodzaje reprezentacji
Jakie przepisy prawa regulują problematykę reprezentacji?
Zasady reprezentacji spółek: osobowych i kapitałowych
Ustalanie reguł reprezentacji-zasada podziału kompetencji
Kto i od jakiego momentu ma prawo reprezentować spółkę? Problem wpisu w KRS
Sposób reprezentacji spółki i skutki jego naruszenia
Jakich czynności w imieniu spółki może dokonać osoba uprawniona do reprezentacji?
Ustawowe i umowne/statutowe ograniczenia prawa reprezentacji i ich skutki

Case study: analiza skutków wadliwego działania organu i pełnomocnika

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI REPREZENTACJI
Jakie są wyjątki i jak postępować w takich sytuacjach?

Umowy z członkami zarządu
Reprezentacja w ramach układów holdingowych
Problem tzw.multi-menedżerów
Zaskarżanie uchwał ZW/WZA
Reprezentacja spółki w likwidacji
Reprezentacja spółki w sprawach z zakresu prawa pracy

UREGULOWANIE PEŁNOMOCNICTW
Jakie przepisy prawa regulują funkcjonowanie pełnomocnika? Jak ustalać wewnętrzne reguły nadawania pełnomocnictw?

Wprowadzenie do zagadnień pełnomocnictw i prokury
Unormowanie pełnomocnictw/prokury w Kodeksie Cywilnym
Prokura jako szczególna zasada prowadzenia i reprezentowania spraw spółki
Zasady udzielania pełnomocnictw w spółkach
Wpis prokurenta do Krajowego Rejestru Sądowego i konsekwencje wpisu; Kto może powołać prokurenta?
Od kiedy pełnomocnictwo nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawane?
Czy spółka powinna podpisać umowę z pełnomocnikiem/prokurentem?
Czy zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników może ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta/pełnomocnika?
Wewnętrzne regulacje w zakresie pełnomocnictw

Case study: Dobre praktyki spółek w zakresie stanowienia o roli i działaniach pełnomocnika
Case study: Błędy w udzielaniu pełnomocnictw

RODZAJE PEŁNOMOCNICTW
Do czego uprawniają poszczególne rodzaje pełnomocnictw?

Kompetencje prokurenta, a pełnomocnika – co można ustalić wewnątrz firmy?
Prokura ogólna, a szczególna; Prokura samodzielna – Czy w każdym przypadku prokurent może działać niezależnie?
Prokura łączna – w jaki sposób zorganizowana jest reprezentacja spółki w przypadku wyznaczenia kilku prokurentów? ; Prokura oddziałowa – Co warto wpisać, a czego nie do zakresu spraw, w których reprezentantem jest prokurent?
Rodzaje pełnomocnictw
Pełnomocnictwa do różnych czynności realizowanych w imieniu firmy przez pracowników
„Specjalne pełnomocnictwo” na czas nieokreślony
W jakich sytuacjach prokurent może wyznaczyć swojego pełnomocnika? - Jaką formę powinno przyjąć i w jak prawidłowo brzmieć wyznaczenie pełnomocnika działającego z upoważnienia Prokurenta?
Prokura łączna właściwa oraz niewłaściwa w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego

Case study: Wzory pełnomocnictw
Case study: Analiza plusów i minusów stosowania różnych pełnomocnictw

PROKURA, A SZCZEGÓLNE PRZYPADKI REPREZENTACJI SPÓŁKI
W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?

Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji
Wyznaczanie pełnomocnika
Czy prokurent/pełnomocnik może zawrzeć umowę "z samym sobą"?
Prokurent jako reprezentant spółki-wspólnika (akcjonariusza)

Case study: analiza poszczególnych przypadków reprezentacji spółki i wskazanie skutków błędnej reprezentacji

Co może pełnomocnik? A co może prokurent? - działania pozasądowe i sądowe – przykłady z praktyki spółek
Skutki przekroczenia granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta-problem ważności czynności dokonanej w imieniu spółki
Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Case study: W jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?

PEŁNOMOCNIK A UMOWY HANDLOWE
Jak zabezpieczyć działania pełnomocnika w kontraktach handlowych?

Zakres umocowania w przypadku zawierania umowy-problem okresu przedkontraktowego
Pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w umowach handlowych – dobre praktyki
Błędy w pełnomocnictwach do zawierania umów
Pełnomocnik kontrahenta – jak sprawdzić ważność pełnomocnictwa?
Podpis pełnomocnika – regulacja prawna, a praktyka

Case study: Pełnomocnictwa w umowach handlowych

PEŁNOMOCNIK W KONTAKTACH Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI
W jaki sposób regulacje prawa europejskiego i międzynarodowego wpływają na działania pełnomocnika?

Zakres działań prokurenta/pełnomocnika poza granicami Polski – ustawowe i wewnętrzne regulacje spółki
Regulacje Prawa Europejskiego w zakresie podpisywania umów handlowych –
Regulacje prawne w zakresie podpisywania umów handlowych w przypadku, gdy drugą stronę reprezentuje pełnomocnik
W jaki sposób pełnomocnik/prokurent może zabezpieczyć umowę z kontrahentem zagranicznym?
W jaki sposób polska spółka kapitałowa może dochodzić swoich roszczeń od kontrahenta zagranicznego, który nie wywiązuje się z zawartej umowy?

Case study: Praktyka zawierania kontraktów w Polsce i w UE (przy uwzględnieniu udziału pełnomocników)

ZAKOŃCZENIE PEŁNOMONICTWA/PROKURY
W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?

W jakich sytuacjach pełnomocnictwo/prokura może zostać odwołane?
Kto ma prawo odwoływać pełnomocnictwa/prokurenta? – porównanie spółek akcyjnych i spółek z o.o.
Czy dla skuteczności decyzji organów spółki prokurent powinien zostać poinformowany o odwołaniu prokury?
Kiedy prokura/pełnomocnictwo wygasa?
Czy prokurent może zakończyć stosunek prokury?
Od kiedy prokurent przestaje być umocowany do działania? Zakończenie prokury a problem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Case study: Skutki działania prokurenta po ustaniu stosunku prokury

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA PEŁNOMONICKA
Co się dzieje, kiedy pełnomocnik przekracza granice swoich uprawnień?

Zasady odpowiedzialności cywilnej ,karnej i quasi karnej pełnomocników/prokurentów w spółkach
Odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki
Jakie kary mogą zostać nałożone na spółkę, członków organów i prokurenta?
Czy pełnomocnik może odpowiadać wobec kontrahenta spółki? Inne przypadki odpowiedzialności

Case study: Orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności pełnomocnika/prokurenta

PRAKTYCZNE ASPEKTY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

Forma pełnomocnictwa-pisemna czy notarialna? Czy ważne jest pełnomocnictwo udzielone ustnie?
Co powinno zwierać „dobrze” napisane pełnomocnictwo- elementy obligatoryjne ,fakultatywne oraz przydatne
Treść pełnomocnictwa a jego ważność
Dokument pełnomocnictwa a dopuszczalność działania pełnomocnika
Kto może być pełnomocnikiem i jak go oznaczyć?
Jak ustalić dopuszczalny zakres działań pełnomocnika, aby uniknąć wątpliwości na przyszłość?
Czy jest możliwy spór pełnomocnika z mocodawcą?
Jak ustalić reguły udzielania pełnomocnictw w firmie?- Regulamin udzielania pełnomocnictw – jego treść i znaczenie
Ustalenie procedur udzielania pełnomocnictw oraz osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie

Informacje o prelegentach:

dr hab. Marta Litwińska - Werner

Wykładowca i praktyk. Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na tej uczelni, a także na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu. Zajmuje się także szeroko pojętą praktyką prawniczą, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ,aktualnie pełni funkcję of counsel w kancelarii Röhrenschef.
Specjalizuje się w prawie spółek, umowach handlowych - krajowych i międzynarodowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji. Opiniuje różnorodne projekty z zakresu stosunków korporacyjnych, a także doradza przy konstruowaniu umów handlowych oraz w sprawach z zakresu prowadzenia sporów sądowych (sądy powszechne i arbitraż), w tym przede wszystkim o charakterze międzynarodowym. Wielokrotnie występowała jako wykładowca na seminariach, konferencjach, a także szkoleniach dla praktyków, w tym także dla sędziów, aplikantów notarialnych i radcowskich.
Jest autorką uważanego za jedno z najlepszych na rynku opracowań tego typu, Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wyd.C.H.Beck, wyd.3, Warszawa 2007, a także licznych opracowań książkowych (także jako współautor) oraz artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego (łącznie ponad 100) na łamach czasopism profesjonalnych takich jak: Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Papierów Wartościowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 670 PLN + 23% VAT - zgłoszenie do 15.03.2017

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group.

Szkolenie, kurs: Pełnomocnictwa Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?